Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 7.11.2006 - 1. část

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané  dne

 7. 11. 2006 v KD Dešenice

 

 

Č.j. 727/2006

 

Program:

 1. zahájení
 2. zvolení mandátové komise
 3. složení slibu členů zastupitelstva obce § 69 odst. 2 zákona o obcích
 4. volba volební komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 5. určení způsobu hlasování o návrzích na starostu, místostarostu, členy rady
 6. volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady obce
 7. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a jmenování do funkcí
 8. stanovení výše odměn členům ZO
 9. projednání jednacího řádu zastupitelstva obce
 10. projednání Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
 11. schválení výběrového řízení akce „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, Milence – I. etapa“
 12. diskuse
 13. závěr

 

 

1. Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) zahájil v 19.10 hod. p. Petr Štembera, který je nejstarším členem ZO. Při zahájení přítomno 15 členů, ZO je usnášeníschopné. Pan Štembera přivítal všechny přítomné členy ZO i hosty, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Jako zapisovatelka byla navržena a schválena p. Helena

Boučková. Dále p. Štembera seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

2. Členy mandátní komise pro ověření platnosti Zápisu o výsledku voleb byli navrženi a schváleni: p. Josef Denk, p. Miroslav Raišl, p. David Kratejl.

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

Mandátní komise ověřila platnost Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dešenice. Mandátní komise na základě zjištěných  skutečností doporučuje ustavujícímu zasedání ZO platnost voleb pro stanovený počet členů ZO.

 

3. Dalším bodem jednání bylo složení slibu zvolených  členů zastupitelstva pronesením slova „slibuji“ a potvrzení slibu svým podpisem. Slib ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ přečetl p. Štembera.

 

4. Volba volební komise – navrženi a schváleni: p. Barák – předseda, p. Pytel – člen, p. Šteinerová – člen.

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

Návrh složení návrhové komise: p. Vereš, p. Šetlíková.

Ověřovatelé zápisu: p. Kindlman, p. Kratejl

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

5. O způsobu hlasování byla navržena volba veřejná.

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

6. Jednotlivé návrhy na kandidáty na starostu, místostarostu a členy rady budou podávat členové ZO. Hlasovat se bude dle pořadí podaných návrhů.

 

Hlasování: pro  15

                  proti           0

                  zdržel se    0

 

a) volba starosty – podané dva návrhy:

- volební strana č. 2 (Sdružení nezávislých kandidátů I):                                   p. Lenka Sýkorová

- volební strana č. 1 a 3 ( Sdružení nezávislých kandidátů II, KSČM)  p. Jan Rejfek

 

Paní Lenku Sýkorovou představil krátce p. Štembera. Po ukončení požádal p. Václav Brož (host veřejného zasedání), aby byl také představen druhý kandidát – p. Jan Rejfek. Pan Rejfek se krátce představil přítomným osobně.

 

Hlasování: p. Lenka Sýkorová                         pro                 7

                                                                                    proti                8

                                                                                    zdržel se         0

 

 

Hlasování: p. Jan Rejfek                                              pro                  8

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          0

 

Starostou byl zvolen p. Jan Rejfek, který při hlasování získal nadpoloviční většinu hlasů  všech členů ZO. Nově zvolený starosta poděkoval a ujal se vedení jednání veřejného zasedání ZO.

 

 

b) volba místostarosty – podané dva návrhy:

- volební strana č. 2 (Sdružení nezávislých kandidátů I):                               p. Lenka Sýkorová

- volební strana č. 1 a 3 ( Sdružení nezávislých kandidátů II, KSČM)     p. Stanislav Kindlman

 

Hlasování: p. Lenka Sýkorová                         pro                 7

                                                                                    proti                8

                                                                                    zdržel se         0

 

 

Hlasování: p. Stanislav Kindlman                                 pro                  8

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          0

 

Místostarostou byl zvolen p. Stanislav Kindlman.

 

c) volba na doplnění členů rady obce:

- volební strana č. 2 (Sdružení nezávislých kandidátů I):                                   p. David Kratejl

- volební strana č. 3 (KSČM)                                                             p. Miroslav Raišl

 

 

Hlasování: p. David Kratejl                                         pro                 7

                                                                                    proti                8

                                                                                    zdržel se         0

 

 

Hlasování: p. Miroslav Raišl                                        pro                  8

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          0

 

 

- volební strana č. 3 (KSČM)                                                             p. Jiří Vereš

- volební strana č. 2 (Sdružení nezávislých kandidátů I):                                   p. David Kratejl

 

 

Hlasování: p. Jiří Vereš                                    pro                  8

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          0

 

 

Hlasování: p. David Kratejl                                         pro                 7

                                                                                    proti                8

                                                                                    zdržel se         0

 

 

- volební strana č. 3 (KSČM)                                                             p. Miroslav Barák

- volební strana č. 2 (Sdružení nezávislých kandidátů I):                                   p. Lenka Sýkorová

 

Hlasování: p. Miroslav Barák                           pro                  8

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          0

 

 

Hlasování: p. Lenka Sýkorová                         pro                 7

                                                                                    proti                8

                                                                                    zdržel se         0

 

Novými členy rady obce byli zvoleni: p. Miroslav Raišl, p. Jiří Vereš, p. Miroslav Barák.

 

 

7. ZO zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory – finanční a kontrolní.

    Návrhy na členy finančního výboru: p. David Kratejl, p. Alena Oliberiusová, p. Libuše  

    Šlaisová.

 

 Hlasování: pro 14

                  proti           0

                  zdržel se    1

 

Předsedou finančního výboru byli navrženi: p. Alena Oliberiusová, p. David Kratejl.

 

 

Hlasování: p. Alena Oliberiusová                                 pro                  7

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          1

 

 

Hlasování: p. David Kratejl                                         pro                 9

                                                                                    proti                4

                                                                                    zdržel se         2

 

Předsedou finančního výboru byl zvolen p. David Kratejl, členy byly zvoleny p. Alena Oliberiusová, p. Libuše Šlaisová.

 

 

Návrhy na členy kontrolního výboru: p. Petr Štembera, p. Marie Šteinerová, p. Josef Denk, p. Václav Pytel.

 

 

Hlasování: p. Petr Štembera                                        pro                  7

                                                                                   proti                 7

                                                                                   zdržel se          1

 

 

Hlasování: p. Josef Denk                                             pro                 8

                                                                                    proti                7

                                                                                    zdržel se         0

 

 

Hlasování: p. Marie Šteinerová                        pro                  12

                                                                                   proti                 0

                                                                                   zdržel se          3

 

 

Hlasování: p. Václav Pytel                                           pro                 8

                                                                                    proti                6

                                                                                    zdržel se         1

 

 

Předsedou kontrolního výboru byli navrženi: p. Josef Denk, p. Marie Šteinerová.

 

 

Hlasování: p. Josef Denk                                             pro                 5

                                                                                    proti                7

                                                                                    zdržel se         3

 

 

Hlasování: p. Marie Šteinerová                        pro                  9

                                                                                   proti                 0

                                                                                   zdržel se          6

 

Předsedou kontrolního výboru byla zvolena p. Marie Šteinerová, členy p. Josef Denk, p. Václav Pytel.