4. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 25.1.2007

4. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 25.1.2007 v KD Dešenice

 

 

Č.j.

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení

4. zpráva o činnosti rady městyse

5. odkanalizování obcí Dešenice a Milence – I. etapa

6. projednání měsíčních odměn členů zastupitelstva městyse

7. projednání zadání zpracování územního plánu

8. projednání členství městyse ve Svazu měst a obcí

9. vyhlášení výzvy – půjčky z Fondu rozvoje na opravu bytového fondu

10. diskuse

11. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.10 hod. p. Jan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty – p. ing. Plichtu, p. ing. Malou, p. ing. Svejkovského. Při zahájení přítomno 14 členů ZM, v 18.20 hod. se dostavil p. Kubát. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

V úvodu pan starosta poděkoval zástupcům firmy Lesní stavby Nýrsko, s.r.o. a členům SDH Milence, zejména p. Řehořovi za pomoc při likvidaci škod po orkánu Kyrill. Sdělil, že je vyhlášen nouzový stav, který se týká některých částí Plzeňského kraje.

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: Šetlíková, p. Šteinerová, p. Kindlman.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Raišl, p. Čermáková.

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se     1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Helenu Boučkovou.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

 

3. Kontrolu  usnesení č. 3 z veřejného zasedání ZM provedla p. Šteinerová – předsedkyně kontrolního výboru. Z usnesení nevyplynuly žádné přímé úkoly. Paní Šteinerová navrhla, aby usnesení rady byla doručována všem členům ZM před jednáním zastupitelstva. Členové ZM neměli námitek.

 

4. Zprávu o činnosti rady městyse přednesl p. Vereš. Rada se ke svému jednání sešla 8.1. a 15.1.2007. Bylo sděleno, že rada městyse schválila jako své poradní orgány komise. K tomuto tématu vystoupil p. Šembera, který sdělil, že nebude v komisi pracovat. Stejné stanovisko zaujal i p. Kubát a p. Sýkorová, kteří byli navrženi jako členové komisí. Pan starosta sdělil, že budou osloveni jiní občané ke spolupráci. Dále  pan starosta sdělil, že byly projednávány škody v lesích způsobené orkánem. Zhruba je předpokládaná škoda ve výši 12 000 m3, přičemž plánovaná těžba pro rok 2007 byla v objemu 7 000 m3.

Zastupitelstvo městyse bere zprávu o činnosti rady městyse na vědomí.

 

5. Hlavním bodem jednání veřejného zasedání ZM bylo odkanalizování obcí Dešenice a Milence – I. etapa.  Pan starosta sdělil, že dne 10. ledna 2007 byly zahájeny stavební práce, 2 šachty jsou již zapuštěné. Poté předal slovo p. ing. Plichtovi, zástupci fi PROVOD, který sdělil, že předmětná akce je 1. etapou odkanalizování, na kterou přispívá Ministerstvo životního prostředí. Připravuje se již 2. etapa. Sdělil, že se jedná o splaškovou gravitační kanalizaci, nebude napojena dešťová voda. Každý občan si bude hradit domovní část kanalizační přípojky. K tomu je nutné mít projektovou dokumentaci, zpracování nabízí také fi PROVOD za cenu cca 1.500,-- Kč.- Je nutné, aby občané do konce března 2007 požádali o vypracování projektové dokumentace a nebo  do konce června 2007 tuto dokumentaci předložili. Staré septiky či žumpy budou po napojení na kanalizaci vydezinfikovány a zasypány – vše hradí vlastník nemovitosti. Po uvedení díla do provozu uzavře vlastník smlouvu s provozovatelem. V současné době se již jedná o výši stočného – předpoklad je dle kalkulace Města Nýrska. Město Nýrsko v žádném případě neuvažuje o tom, že cena stočného by byla pro městys Dešenice odlišná. Poté následovala diskuse, kdy hosté odpovídali na otázky občanů týkajících se této problematiky. Po ukončení diskuse poděkoval pan starosta hostům za jejich informace.

 

6. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo výši měsíčních odměn  členů zastupitelstva městyse dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.2.2007 v této výši:

místostarosta                                                   8.046,-- Kč

člen rady                                                         1.170,-- Kč

člen rady a člen výboru                                    1.680,-- Kč

člen zastupitelstva a předseda výboru   1.200,-- Kč

člen zastupitelstva                                               400,-- Kč

člen výboru                                                        510,-- Kč

člen zastupitelstva a člen výboru                          910,-- Kč

 

Hlasování: pro  14

                  proti          1

                  zdržel se     0

7. Pan starosta informoval členy ZM o nutnosti zpracování územního plánu městyse Dešenice. Je nutné stanovit problémové okruhy, zdůraznil, že se nejedná o krátkodobou záležitost, proto je nutné začít co nejdříve. Sdělil, že některé podklady byly zpracované již v minulosti a  je možné je využít. Pan starosta obdržel dvě nabídky na zpracování ÚP; cena fi z Brna ve výši 827 tis. Kč a nabídka p. Vávry z Klatov ve výši 795 tis. Kč. Pan starosta požádal členy ZM, aby si na příští jednání připravili návrhy, podklady pro zapracování do ÚP. Budou osloveni také občané a podnikatelé městyse Dešenice. Následovala diskuse k tématu:

- p. Šteinerová: jedná se o vysokou částku, která nebyla v rozpočtu městyse pro rok 2007; pan Rejfek sdělil, že vypracování je zhruba 1,5 – 4 roky, finanční prostředky budou rozloženy do více období.

- p. Vereš: sdělil, že již objednání zadání ÚP opravňuje městys k tomu, aby bylo využíváno výhod jako by byl plán zpracovaný

 - p. Kratejl: zda je využití ÚP časově omezeno; pan starosta sdělil, že plán se zpracovává na období 10 – 15 let, po 4 letech je povinnost vyhodnotit plnění ÚP, aktualizovat jej, novelizovat.

- p. Štembera:  sdělil, že územní plán neřeší jen intravilán, ale také extravilán. Některé zmiňované podklady zpracoval p. ing. Valtr a p. ing. Tauš, bylo by dobré oslovit jejich kanceláře pro zpracování cenové nabídky  pro ÚP.

Zastupitelstvo městyse pověřuje pana starostu jednáním o zadání vypracování ÚPD.

 

Hlasování: pro  15

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

8. ZM projednalo členství městyse Dešenice ve Svazu měst a obcí ČR. Pan Štembera sdělil, že členství bylo již schváleno, ale nebylo realizováno. Jevilo se totiž přínosnější stát se členem malého Svazu měst a obcí Plzeňského kraje. ZM ukládá starostovi posoudit výhodnost členství ve Svazu měst a obcí ČR nebo Svazu měst a obcí Plzeňského kraje.

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se     2

 

9. ZM projednalo a schválilo vyhlášení výzvy pro podání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Dešenice dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000. Žádosti a předepsané přílohy je nutné odevzdat na úřad městyse Dešenice do 30.4.2007. Paní Boučková informovala přítomné členy ZM a zůstatku finančních prostředků na účtu bytového fondu, který k 31.12.2006 činil částku 481.714,56 Kč.

 

Hlasování: pro  15

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

 

10. Diskuse:

- p. Kratejl:  v souvislosti s placením stočného v následujících letech je nutné iniciovat osazení vodoměrů do domů, kde nejsou nainstalovány

- p. Votava: kdo odklidí padlý strom na hřbitově; pan starosta sdělil, že již probíhá likvidace

- p. Štembera: informoval o tom, že Město Nýrsko vybudovalo sběrný dvůr, byla městysu Dešenice nabídnuta možnost využívat těchto služeb – jednorázový poplatek činí cca 60 tis. Kč, je nutné zvážit, zda by nebylo vhodné se připojit k systému města Nýrska z hlediska budoucí legislativy. Tato problematika bude znovu projednána.

- p. Šetlíková: rada městyse projednávala žádost p. Kubátové o snížení nájemného nebytových prostor v Krámečku v Dešenicích – o jakou částku se jednalo. Pan Kubát, manžel žadatelky, sdělil, že si myslí, že cca 900 Kč nájemného měsíčně je ve srovnání s nájemným nebytových prostorů pohostinství v Dešenicích poměrně vysoká částka. Pan starosta k tomuto sdělil, že takto snížené nájemné je pouze dočasné – po dobu zimních měsíců, od jara 2007 bude navýšeno na 2.000,-- Kč.

- p. Štembera: Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nouzový stav v lesích, je nutné sledovat dotační tituly na odstraňování škod v lesích. Dále informoval o tom, že Plzeňský kraj vypsal nové dotační tituly – městys by měl některé tituly využít.

- p. Šteinerová: sledovat možnosti využití finanční  pomoci pro občany, jejichž majetek byl poškozen orkánem Kyrill. Zajistí p. Rejfek.

- p. Rejfek: předložil návrh, aby finanční a kontrolní výbor zpracovaly roční plán činnosti. ZM rozhodlo, že plány činností budou předloženy na příštím veřejném zasedání ZM.

 

Hlasování: pro  15

                  proti          0

                  zdržel se     0

 

 

11. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse ukončil ve 21.30 hod. p. Rejfek, který poděkoval všem členům ZM a hostům za účast na jednání.

 

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

 

 

V Dešenicích dne 30.1.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                                      RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                                      starosta městyse

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Raišl …………………………….

 

 

 

 

                                   p. Čermáková ………………………

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 25.1.2007 v KD Dešenice

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

 

- návrhovou komisi ve složení: p. Šetlíková, p. Šteinerová, p. Kindlman.

 

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Raišl, p. Čermáková

 

- zapisovatelku p. Boučkovou

 

- výši měsíčních odměn  členů zastupitelstva městyse dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.2.2007 v této výši:

místostarosta                                                   8.046,-- Kč

člen rady                                                         1.170,-- Kč

člen rady a člen výboru                                    1.680,-- Kč

člen zastupitelstva a předseda výboru   1.200,-- Kč

člen zastupitelstva                                               400,-- Kč

člen výboru                                                        510,-- Kč

člen zastupitelstva a člen výboru                          910,-- Kč

 

- vyhlášení výzvy pro podání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Dešenice dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000. Žádosti a předepsané přílohy je nutné odevzdat na úřad městyse Dešenice do 30.4.2007.

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu o činnosti rady městyse

 

- informaci o zůstatku finančních prostředků na účtu bytového fondu, který k 31.12.2006 činil částku 481.714,56 Kč.

 

 

3. Zastupitelstvo městyse pověřuje:

 

- pana starostu jednáním o zadání vypracování územně plánovací dokumentace

 

 

4. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

-  starostovi posoudit výhodnost členství ve Svazu měst a obcí ČR nebo Svazu měst a obcí Plzeňského kraje.

 

- radě městyse znovu projednat možnost využívání služeb sběrného dvora  města Nýrska

 

- starostovi sledovat možnosti využití finanční  pomoci pro občany, jejichž majetek byl poškozen orkánem Kyrill

 

- finančnímu a kontrolnímu výboru zpracovat roční plán činnosti

 

 

V Dešenicích dne 30.1.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

…………………………….                                                 ………………………………..

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse