7. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 17.5.2007

7. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 17.5.2007 v KD Dešenice

 

 

 

Č.j. 391/2007

 

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení

4. zpráva o činnosti rady

5. diskuse – slovo starosty, informace správce lesů městyse

6. projednání a schválení OZV č. 1/2007 o regulaci psů a jiného zvířectva na veřejných

    prostranstvích a zamezení znečištění na veřejných prostranstvích

7. projednání a schválení Domovního řádu pro byty ve vlastnictví městyse

8.projednání a schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci městysů Dešenice – Lam

9.projednání námětů a podkladů ke zpracování územního plánu městyse Dešenice

10. projednání a schválení návrhu závěrečného účtu městyse a přezkoumání hospodaření

    městyse za rok 2006

11. schválení plánů činností finančního a kontrolního výboru

12. projednání využití Fondu rozvoje bydlení

13. prodej pozemků

14. diskuse

15. usnesení

16. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zstupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.10 hod. pan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Přítomno 14 členů, omluven p. Barák. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM. V 19.50 se z jednání omluvil p. Vereš.

 

Hlasování: pro  14

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pytel. p. Raišl, p. Sýkorová.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           1

                  zdržel se     0

 

 

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Kubát, p. Šetlíková.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           1

                  zdržel se     0

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování: pro  14

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

3. Kontrolu usnesení č. 6 z veřejného zasedání ZM provedla předsedkyně kontrolního výboru p. Šteinerová, která konstatovala, že nevyplynuly žádné přímé úkoly. Dále p. Šteinerová sdělila, že dne 14.5.2007 byla provedena v kanceláři úřadu městyse kontrola usnesení rady městyse č. 15, 16, 17 za přítomnosti p. Denka – člena výboru a tajemnice úřadu p. Boučkové. Bylo konstatováno, že uložené úkoly jsou průběžně plněny.

 

4. Zprávu o činnosti rady městyse přednesl místostarosta  p. Kindlman. Podkladové materiály byly doručeny všem členům ZM.

- p. Štembera: sdělil, že nebyl předem osloven k činnosti v komisi pro zpracování územního plánu, slušností je, dříve než je někdo najmenovaný,  se otázat, zda je ochoten v této komisi pracovat; p. starosta sdělil, že nikomu nebylo nic nařizováno, rada městyse pouze jmenovala členy této komise, byla doručena  pozvánka na první jednání, kde se mohli členové jednotlivě vyjádřit k činnosti.

- p. Šteinerová: poukázala na úvodní článek Dešenického zpravodaje č. 2, který nebyl korektní, napadá členy Sdružení nezávislých kandidátů I. Při volbě členů rady městyse nebyl zvolen žádný z členů tohoto sdružení. K tomuto se vyjádřil také p. Kubát, který sdělil, že nebyl osobně osloven pro činnost ve sportovní komisi, ve stanovený termín se nemohl dostavit, byl řádně omluven a ze zpravodaje vyplývá, že bojkotuje činnost ZM. Pan starosta opětovně sdělil, že o jmenování členů do komisí rozhodla rada městyse, navržení členové se mohli dobrovolně rozhodnout.

- p. Vereš: jak si členové Sdružení NK I představují činnost v ZM; p. Šteinerová sdělila, že úkoly vyplývající z mandátu členové plní.

- p. Štembera: proč nebyla dořešena stížnost p. Jiříka na rozjíždění pozemků v jeho vlastnictví; p. starosta sdělil, že tato stížnost se stále ještě řeší, je nutné dohledat všechny vlastníky pozemků.

 

5. Diskuse – slovo starosty:

- V úvodu diskuse vystoupil p. Matějka, zástupce fi AIRWEB, který informoval o možnosti připojení k bezdrátovému internetu. V současné době je městys celý pokryt, první přístupový bod je na úpravně vody v Milencích, druhý na domu čp. 191 v Dešenicích a třetí bude instalován na budově úřadu městyse. Možnosti připojení je možné domluvit osobně se zástupci firmy, termín zřízení je cca do 14 dnů.

- Pan starosta informoval o probíhajících pracech na odkanalizování obcí Dešenice a Milence, vyskytlo se několik problémů, mezi šachtami 28-31 budou provedeny kamerové zkoušky; nebyl proveden podtlak na trase C1, již po třetí nebyla osazena šachta 19 na stoce C1; byl přepracován projekt v úseku stoky B1, kde dojde k jednomu podtlaku nebo k překopání silnice místo plánovaných čtyř zásahů do komunikace. Dále pan starosta sdělil, že pravděpodobně dojde k uzavírce silnice směrem na Železnou Rudu na dobu jednoho týdne. V současné době povolení vypracovává KÚ. Doprava do Dešenic by byla směřována přes Hodousice a na Železnou Rudu je objížďka řešena přes Starou Lhotu.

- Pan starosta dále ocenil činnost Klubu žen. Náplň schůzek je v jejich kompetenci, předpokládá se beseda s p. Bernáškem a p. Bodollovou z Českého rozhlasu Plzeň.

- Byly zhodnoceny dosavadní sportovní výsledky klubu  SK Norton Milence, který se podílel na čištění požární nádrže v Dešenicích a fotbalistů TJ Start Dešenice, kteří provedli demolici kůlny u pohostinství v Dešenicích.

- K územnímu plánu pan starosta sdělil, že rada schválila členy komise, která má za úkol koordinovat náměty, nápady, návrhy ze strany zadavatele a zhotovitele, ale i orgánů státní správy. Komise je složena ze 7 zástupců – p. Kratejl činnost odmítl, p. Štembera se na první schůzku nedostavil a neomluvil. Proto pan starosta vyzval SNK I, aby tuto komisi doplnili o jiné členy. Pokud nedojde k sestavení komise, bude nutné svolávat celé ZM. Zpracování ÚP je rozvrženo do 5 etap, je připraven návrh smlouvy se zhotovitelem – fi UrbioProjekt, který byl doplněn o dva body – specifikovat podobu digitálního zpracování, dále je nutné aby předmět plnění zahrnoval všech 5 etap – ne pouze první dvě.

- Pan starosta krátce zhodnotil Den matek, kde kromě tradičního vystoupení dětí ZŠ a MŠ Dešenice vystoupili publicisté Českého rozhlasu Plzeň, velký ohlas měla módní přehlídka. Osobně poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci. Nyní se již připravuje Den dětí, který se uskuteční 2.6.2007.

- Městys Dešenice obdržel rozhodnutí regionálního řídícího výboru Regionu Šumava o přidělení příspěvku na projekt Pouťové setkání městysů Dešenice – Lam ve výši cca 43 tis. Kč.

- Proběhl sběr nebezpečného odpadu a byly přistaveny do všech částí městyse velkoobjemové kontejnery. Pan starosta sdělil, že pokud vyjdou předpoklady, bude možné poplatek za likvidaci odpadu pro příští rok snížit. Konstatoval, že došlo ke zvýšení nákladů na skládkování odpadu o 11,26%, ale v letošním roce bylo sníženo množství likvidovaného odpadu, daří se snižovat náklady na odvoz.  

- K objektu čp. 20 v Děpolticích pan starosta sdělil, že právní zástupce podal u soudu návh na dodatečné projednání dědictví, které bude nutné projednat ve 3 dědických stupních zpět. Dle dostupných informací přichází v současné době v úvahu šest dědiců.

- Byla provedena oprava místního rozhlasu, do budoucna se počítá s vybudováním bezdrátového rozhlasu s využitím a zabudováním varovného systému. Městys se bude snažit o možnost čerpání dotace.

- Příští týden budou zahájeny práce na opravě zdi okolo tvrze v Dešenicích, zatím není dořešeno oplocení, celkový rozpočet na akci činí 340 tis. Kč.

- p. Šteinerová: vyjádřila lítost, že byla provedena kritika dětí (zlobení), v projevu chybělo poděkování dětem, při jejich vystoupení bylo roznášeno občerstvení. Příprava takového vystoupení je poměrně náročná, ale děti se nedočkali ocenění. Dále konstatovala, že MŠ připravila ke Dni dětí pohádkovou cestu, která však dle sdělení ředitelky p. Suchanové nebyla do programu zahrnuta. Pan starosta sdělil, že se chystá osobně děti navštívit a poděkovat jim. Program Dne dětí není uzavřen a nebrání se těmto podnětům.

- p. Šteinerová seznámila přítomné se zprávou o kontrole vodojemů, kterou provedl kontrolní výbor. Bylo kostatováno, že nebyly dohledány všechny přivaděče, některé poklopy nebyly uzamčeny. Je nutné kontaktovat fi Vodospol, aby dodala plány se zakreslením vodojemů a přivaděčů. Dále je nutné pročistit propustky v lese – sdělit správci lesů; zabezpečit odkryté jámy pod silážní jámou v Dešenicích. Toto se již řešilo v minulosti, bylo ze strany p. Vereše přislíbeno, že bude kontaktovat p. Šímu, vlastníka. Pan Vereš sdělil, že bude zakryto panely.

- p. ing. Fiala seznámil přítomné se stavem likvidace škod v lesích městyse po orkánu. Zhruba byla kalamita o objemu 12 tis. m3, v současné době je zpracovaná zhruba polovina, problémy jsou s přistavením vagonů, očekávají se finanční ztráty. Dále uvedl, že stále přetrvávají potíže s ubytováním osob pracujících v lese, v současné době je k prodeji nabízen dům v Děpolticích, navrhuje členům ZM zvážit, zda jej nekoupit pro možné ubytování těchto lidí a ustájení koní.

- p. Štembera: kde jsou v současné době největší problémy; p. Fiala sdělil, že nejvíce byla postižena lokalita nad Žízněticemi – zhruba 5 tis. m3, dále lokalita nad přehradou a na Prenetu.

- p. Šteinerová: k čemu je určeno nekvalitní dřevo; zpravidla se jedná o vlákninu nebo palivové dřevo.

 

6. ZM projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a zamezení výskytu zenčištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007.

- p. Kubát: kde je možné psy venčit; pan starosta sdělil, že v okolí požární nádrže v Dešenicích pouze na vodítku, na ostatních prostranstvích je možné i bez vodítka, vždy je však nutné uklidit znečištění.

- p. Kratejl: je nutné přesně definovat pojem „volné pobíhání“

- p. Šteinerová: co je to veřejné prostranství; pan starosta sdělil, že toto definuje čl. 3 této vyhlášky

- p. Kubát: zda by bylo možné cvičit mimo sezonu v požární nádrži psy; bude konzultováno s právním zástupcem

Z jednání s omluvou odchází p. Vereš.

ZM po diskusu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a zamezení výskytu zenčištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007 s tím, že v čl. 1 bude uvedeno, že se zakazuje volné pobíhání psů bez doprovodu majitele.

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

7.  ZM projednalo návrh Domovního řádu pro byty ve vlastnictví městyse Dešenice. Po diskusi byl změněn čl. VI – čištění chodníků podél zastavěné plochy domu zabezpečuje nájemník.

ZM schvaluje Domovní řád, kterým jsou stanoveny pravidla užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Dešenice.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

8. ZM projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci mězi městysem Dešenice a Lam. Na základě uzavření této smlouvy bude snazší získat některé dotace. Pan Štembera sdělil, že souběžným dokumentem by měl být plán akcí pro možné čerpání dotací, projekty je nutné představovat německé straně. Pan starosta sdělil, že zásobník vypracoval mikroregion Úhlava, v současné době se zpracovává rozpis akcí pro jednotlivé obce.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

9. ZM projednalo náměty k zadání územního plánu. Pan Štembera sdělil, že v předložených materiálech chybí řešení autobusové zastávky v Milencích, bylo by vhodné řešit zároveň i odstavnou plochu před domem 68 v Mileních, kde by bylo vhodné vybudovat záchytné parkoviště pro cyklisty. Pro zhotovení projektu doporučuje oslovit p. ing. Krůse. Dále upozornil na silnici vedoucí z Dešenic do Hodousic – bylo by vhodné využít skutečnosti, že tato cesta je jedinou přístupovou mezi Dešenicemi a Nýrskem v případě krizového stavu vodního díla Nýrská přehrada. A poslední připomínkou k ÚP byla střelnice v Městišti – je nutné zažádat o bezúplatný převod, zdůvodnění žádosti směřovat k tomu, že v této lokalitě je možné vytvořit dočasné skládky dřeva, bylo by možné využít budovy pro ubytování zaměstnanců v lese, jde o lokalitu, která se nachází uprostřed lesů ve vlastnictví městyse.

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

10. ZM projednalo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2006. V tomto roce byl přebytek hospodaření ve výši 4.124.889,70 Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu ke dni 31.12.2006 činil částku 9.513.128,60 Kč a stav peněžních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení činil k 31.12.2006 částku 481.714,56 Kč.

 

ZM projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2006. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. na základě žádosti městyse pracovnicemi oddělení finanční kontroly KÚPK dne 22.února 2007.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Dešenice za rok 2006 dle § 2 a 3 zák. č. 420/2004 Sb., byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3) pod písmenem c) zákona č. 420/2004.

 

ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

- Městys bude dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, který ukládá povinnost účetní jednotky účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž časově a věcně souvisí. Odpovědná osoba: účetní městyse. Termín: běžný rok.

- Městys bude více dbát na zpracování inventarizačních zápisů, dbát na ustanovení vyhlášky MF č.j. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Odpovědná osoba: inventarizační komise, účetní městyse. Termín: běžný rok

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     111. ZM schválilo předložený plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2007 bez připomínek.

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

 

ZM schválilo předložený plán činnosti finančního výboru pro rok 2007 bez připomínek.

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

12. Pan Rejfek informoval o stavu peněžních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení, který činil k 31.12.2006 částku 481.714,56 Kč. V roce 2006 byly poskytnuty 2 půjčky v celkové částce 100.000,-- Kč. Pro rok 2007 nebyla k 30.4.2007 podaná žádná žádost o poskytnutí půjčky a proto ZM rozhodlo, že finanční prostředky budou ponechány pro čerpání na vybudování kanalizačních přípojek v příštím roce. ZM rozhodlo, že nebude vyhlašovat 2. kolo výzvy pro podání žádosti o poskytnutí půjčky.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

13. Zastupitelstvo městyse projednalo žádosti o prodej pozemků:

a) pozemek ppč. 841 v k.ú. Milence manželům Riedelovým, trv. bytem Milence 5

Pan Štembera sdělil, že je zde uloženo potrubí plynovodu a přes pozemek povede kanalizace, nedoporučuje pozemek odprodat z důvodu možných budoucích oprav. ZM hlasovalo o neodprodání pozemku.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           2

                  zdržel se     2

 

ZM rozhodlo pozemek ppč. 841 v k.ú. Milence neprodávat.

 

ZM rozhodlo o prodeji:

 

b) části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice manželům Miloslavovi a Heleně Boučkovým, trv. bytem Dešenice 77

cena: 7,-- Kč/m2

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

c)  části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice p. Marii Holé, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 32

cena : 7,-- Kč/m2

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

d) části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice manželům Miloslavovi a Heleně Boučkovým, trv. bytem Dešenice 77 a p. Marii Holé, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 32

s tím, že bude zřízeno věcné břemeno k budově pč. 33 na st. parcele 50 – stavební v k.ú. Děpoltice za cenu 7,-- Kč/m2

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

Jednotlivé části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice jsou vyobrazeny v příloze tohoto zápisu.

 

 

14. Diskuse:

- p. Kratejl: kde bude přerušena silnice z Milenců do Ž. Rudy z důvodu kanalizace; pan starosta sdělil, že překop by měl být u Neumayerů, u Štembery a Jakubce.

- p. Rejfek: žádal členy SNK I o doplnění nových členů do komise pro zpracování ÚP; nově nebyl nikdo navržen a proto se pro schválení jednotlivých námětů bude svolávat zastupitelstvo městyse

- p. Rejfek: sdělil, že se dnes konalo místní šetření v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích za účasti zástupců církve, památkářů a městyse. Je nutná celková rekonstrukce kostela a proto je nutné vypracovat projektovou dokumentaci pro postup prací. Cena byla stanovena na cca 60 tis. Kč, podíl obce byl navržen ve výši 1/3, tj. do 20 tis. Kč. ZM souhlasí s finanční účastí na vypracování projektové dokumentace. Zároveň pan starosta podotkl, že městys by se měl finančně spolupodílet na opravě kostela  i v následujících letech, nikdo z přítomných členů ZM nevznesl námitku.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

15. Návrh usnesení přednesl p. Pytel. Pan Štembera požadoval, aby jednotlivé připomínky byly zaneseny v usnesení. ZM usnesení schválilo.

 

Hlasování: pro  13

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

16. Veřejné zasedání ZM ukončil ve 21.30 hod. pan Rejfek, který poděkoval všem přítomným členům ZM i hostům za účast na jednání.

 

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- Obecně závazná vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných

   prostranstvích a zamezení výskytu zenčištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007

- Domovní řád

- Smlouva o spolupráci městysů Dešenice – Lam

- závěrečný účet městyse za rok 2006

 

 

- plány finančního a kontrolního výboru pro rok 2007

- zakreslení navrženého prodeje části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice

 

 

 

 

V Dešenicích dne 18.5.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

                                                                                  ...................................................

                                                                                              RSDr. Jan Rejfek

                                                                                              starosta městyse

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Šetlíková ......................................................

 

 

 

 

                                   p. Kubát ............................................................

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 17.5.2007 v KD Dešenice

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Pytel, p. Raišl, p. Sýkorová

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Šetlíková, p. Kubát

- zapisovatelku p. Boučkovou

- Obecně závaznou vyhlášku o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných

   prostranstvích a zamezení výskytu zenčištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007 s tím, že

   v čl. 1 bude uvedeno, že se zakazuje volné pobíhání psů bez doprovodu majitele.

- Domovní řád, kterým jsou stanoveny pravidla užívání a udržování domů a bytů, které jsou

   ve vlastnictví městyse Dešenice.

- Smlouvu o spolupráci mězi městysem Dešenice a Lam

- náměty a návrhy ke zpracování územního plánu s těmito doplňky:

a) řešit odstavnou plochu před čp. 68 v Milencích – záchytné parkoviště pro cyklisty

b) řešit opravu komunikace z Dešenic na Hodousice – zdůvodnění viz. zápis

c) bývalá vojenská střelnice v Městišti – zdůvodnění žádosti o bezúplatný převod

- celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

a) Městys bude dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, který ukládá povinnost účetní jednotky účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž časově a věcně souvisí. Odpovědná osoba: účetní městyse. Termín: běžný rok.

b) Městys bude více dbát na zpracování inventarizačních zápisů, dbát na ustanovení vyhlášky MF č.j. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Odpovědná osoba: inventarizační komise, účetní městyse. Termín: běžný rok

- plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2007

- plán činnosti finančního výboru pro rok 2007

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu p. Matějky o možnosti připojení domácností k bezdrátovému internetu

- zprávu p. ing. Fialy o hospodaření v lesích městyse Dešenice

- zprávu o činnosti rady městyse

- zprávu kontrolního výboru o činnosti – kontrola vodojemů

 

 

3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo:

 

-  že nebude vyhlašovat 2. kolo výzvy pro podání žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 

   bydlení

 

 

 

- o prodeji:

a) části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice manželům Miloslavovi a Heleně Boučkovým, trv. bytem Dešenice 77

cena: 7,-- Kč/m2

 

b)  části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice p. Marii Holé, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 32

cena : 7,-- Kč/m2

 

c) části pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děpoltice manželům Miloslavovi a Heleně Boučkovým, trv. bytem Dešenice 77 a p. Marii Holé, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 32

s tím, že bude zřízeno věcné břemeno k budově pč. 33 na st. parcele 50 – stavební v k.ú. Děpoltice za cenu 7,-- Kč/m2

 

 

4. Zastupitelstvo městyse zamítlo:

 

- prodej pozemku ppč. 841 v k.ú. Milence manželům Riedelovým

 

 

5. Zatupitelsto městyse ukládá:

 

a) tajemnici úřadu zveřejnit na úředních deskách:

- Obecně závaznou vyhlášku o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných 

   prostranstvích a zamezení výskytu zenčištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007

- Domovní řád, kterým jsou stanoveny pravidla užívání a udržování domů a bytů, které jsou

   ve vlastnictví městyse Dešenice

 

b) starostovi městyse:

- zajistit seznámení nájemníků s Domovním řádem

- předat podklady pro zadání územního plánu fi UrbioProjekt a podepsat smlouvu ke

  zhotovení ÚP

- zažádat o bezúplatný převod bývalé vojenské střelnice v Městišti se zdůvodněním žádosti

 

6. Zastupitelstvo městyse souhlasí:

 

- s finanční účastí městyse do 20 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace na opravu 

  kostela sv. Mikuláše v Dešenicích

 

V Dešenicích dne 18.5.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

.................................................                                 .....................................................

Stanislav Kindlman                                                      RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                               starosta městyse