3. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 16.2.2011 - 2. část  

     V souvislosti s realizací vyúčtování rekonstrukce LC Hraniční je třeba odkoupit od MUDr. Kateřiny Kučerové pozemky v k.ú. Děpoltice takto: pozemek p.č. 676/1 o velikosti 10 m2 – ostatní plocha, 676/2 o velikosti 123 m2 – TTP a 676/6 o velikosti 148 m2- TTP. Dále odkoupit pozemek p.č. 494/4 o velikosti 21 m2 – TTP, 494/9 o velikosti 165 m2 – TTP, 494/11 o velikosti 28 m2 – TTP, a pozemek p.č. 494/13 o velikosti 81 m2 – TTP – vše v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic. Dále je třeba koupit od Věry Kopalové pozemky p.č. 494/5 o velikosti 12 m2 – TTP, 494/8 o velikosti 52 m2 - TTP, 494/1 o velikosti 31 m2 – ovocný sad a p.č. 494/7 o velikosti 122 m2 což je ovocný sad. Celkově jde o odkoupení 793 m2 na což je počítáno v rozpočtu s částkou 88 100 Kč. Cena na 1m2 tak vychází na 111 Kč.


Fr. Valeš – sdělil názor, že když už je cesta v tomto stavu, nemělo by se platit jmenovaným nic.


Starosta městyse sdělil, že pozemky se za průměrnou cenu 111 kč/m2 určitě prodávat nebudou. Ale v dotaci jsou na to vyčleněny a sluší se je profinancovat abychom na celkové alokaci nebyli kráceni. Zcela jistě k tomu bude svoláno jednání ZM.


 


USNESENÍ: ZM souhlasí s koupí pozemků takto:


a)                         Od MUDr. Kateřiny Kučerové, Tobrucká 712/23, 160 00 Praha – Vokovice – p.p.č. 676/1 – o velikosti 10 m2, ostatní plocha, 676/2 – o velikosti 123 m2, trvalý travní porost, 676/6 - o velikosti 148 m2, trvalý travní porost,všechny v k.ú. Děpoltice, 494/4 - o velikosti 21 m2, trvalý travní porost, 494/9 - o velikosti 165 m2, trvalý travní porost, 494/11 – o velikosti 28 m2, trvalý travní porost a 494/13 – o velikosti 81 m2, trvalý travní porost, všechny v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic, celkem o celkové výměře 576 m2,


b)                         Od Věry Kopalové, Zrzavého 1082/10, 163 00 Praha – Řepy – p.p.č. 494/5 – o velikosti 12 m2, trvalý travní porost, 494/8 – o velikosti 52 m2, trvalý travní porost, 494/1 – velikosti 31 m2, ovocný sad a 494/7 – o velikosti 122 m2, ovocný sad, celkem o celkové výměře 217 m2, všechny v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic s tím, že smlouvu včetně ceny za m2 připraví právní zástupce městyse po předchozím projednání s MUDr. Kučerovou a V. Kopalovou. Realizaci koupi uskutečnit v nejkratším časovém rozmezí vzhledem k vyúčtování rekonstrukce LC Hraniční, nejpozději do 4.3.2011.


HLASOVÁNÍ: A - 9, N - 0, Z - 3,


 


     V této souvislosti je třeba řešit i pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., kdy odkoupení by se do plánovaného termínu vyúčtování nepodařilo realizovat. Navíc s Lesy ČR, s.p. budou do budoucna projednávány směny pozemků a v této souvislosti i realizace koupi dnes projednávaných pozemků k nájmu. Jedná se o pozemek p.č. 676/7 o velikosti 1167 m2 – lesní pozemek, p.č. 676/9 o velikosti 52 m2 – ostatní plocha, p.č. 676/3 o velikosti 404 m2 – ostatní plocha, pozemek 676/4 o velikosti 11 m2 a pozemek 494/14 o velikosti 345 m2 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice a Oldřichovice u Děpoltic. Celkem se jedná o 1979 m2 lesního pozemku a ostatních ploch. Finančně se bude řešit úhrada na základě tarifů stanovených pro pronájmy těchto ploch Lesy ČR, s.p. Podobně je třeba projednat a schválit pronájem pozemků ve vlastnictví PF ČR. Vždy se jedná jen o ostatní plochu – p.č. 494/3 – 99 m2, 494/12 – 28 m2, 494/2 – 627 m2, 494/10 – 914 m2, 494/6 – 431 m2, celkem tedy 2 099 m 2 za cenu dle tarifů PF.


 


D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM vyjadřuje souhlas s pronájmem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – Nový Hradec takto: p.č. 676/7 o velikosti 1167 m2 – lesní pozemek, 676/9 o velikosti 52 m2 – ostatní plocha, 676/3 o velikosti 404 m2 – ostatní plocha a 676/4 o velikosti 11 m2 – ostatní plocha, všechny v k.ú. Děpoltice, p.p.č. 494/14 o velikosti 345 m2 – ostatní plocha v k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, celkem o celkové výměře 1979 m2 v cenách dle tarifních tabulek stanovených pro pronájem ze strany Lesů ČR. Dále schvaluje pronájem částí pozemků od PF ČR takto: p.p.č. 494/3 o velikosti 99 m2 – ostatní plocha, 494/12 o velikosti 28 m2 – ostatní plocha, 494/2 o velikosti 627 m2 – ostatní plocha, 494/10 o velikosti 914 m2 – ostatní plocha a 494/6 o velikosti 431 m2 – ostatní plocha celkem o celkové výměře 2 099 m2 v k. ú. Oldřichovice u Děpoltic v ceně stanovené PF ČR. Smlouvu o pronájmech připraví městys Dešenice ve spolupráci s právním zástupcem JUDr. R. Netrvalem.


HLASOVÁNÍ: A - 12 , N - 0 , Z - 0 ,


 


     Závěrem k projednávání a schvalování pozemků je třeba dle vytyčovacího návrhu odsouhlasit vypořádání pozemků v k.ú. Milence, konkrétně s paní Valdmanovou. Poslední geometrické zaměření nebylo přesné a tak je třeba doschválit převod některých části pozemkových parcel p.č. 2 kde vznikla p.p. 1255/4 ostatní plocha o výměře 15 m2, a p.p.č. 1256 ostatní plocha o výměře 9 m2 s p.p. p.č. 2/3 zahrada vznikl díl pod značením h) o výměře 10 m2 který byl sloučen do p.p. 2/2 a díl g) o výměře 0,21 m2 z vlastnictví paní Valdmanové do vlastnictví městyse na základě darovací smlouvy- vše k.ú. Milence. Předběžně s ní byla situace projednána a majitelka pozemku s tímto řešením souhlasí.


 


D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM vyjadřuje souhlas s bezplatným převodem části pozemku p.č. 2/3 o velikosti 2 m2 v k.ú. Milence na základě darovací smlouvy od paní Valdmanové na městys Dešenice. Darovací smlouva bude připravena právním zástupcem městyse JUDr. R. Netrvalem.


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z - 0,


 


1.                                     Na pořadu dalšího jednání byla zpráva o hospodaření v lesích městyse za rok 2010. Pro místní občany ale i zastupitele starosta uvedl: Celkové náklady na hospodaření v lesích činily 9 651 793 korun, přičemž v této částce je i rekonstrukce LC Hraniční, která činila 3 614 318 Kč. Z této částky bude městysi 75% vráceno ze SZIF. Příjmy naopak činily 10 011 188 Kč. Hospodářský výsledek tak činí 359 395 Kč. Dále starosta městyse sdělil následující tři poznámky. Velmi dobré je, že se LS v průběhu roku zúčastňoval cenových a odbytových jednání po celé ČR, v Německu a Rakousku. Počátkem tohoto roku se pro nedostatek surového dřeva podařilo ceny nasmlouvat ještě o něco výše. Pan Maršík se v loňském roce zúčastnil několika přejímek našeho dřeva na pilách a u konečných odběratelů, což je velmi důležité a posiluje to korektnost při posuzování jakosti ze strany odběratelů. Jestliže bylo loni plánováno vytěžit 8 000 m3, letos je tomu v celkovém objemu 9 000 m3. Budeme v radě posuzovat, nakolik je to pro nás v současnosti výhodné a nevýhodné, nakolik je to potřebné a podobně. Peníze totiž nepotřebujeme teď hned, ale příští rok, možná napřesrok. Ale je to věcí celkové strategie. Dále za druhé zvýraznil, že naši lesáci začali se sběrem osiva ze stojících stromů pro lesoškolky po řádném posouzení porostů ze strany příslušných orgánů. V tomto se bude pokračovat. S majiteli školek je dohodnuto, že pro naše lesy vypěstují sazenice z našeho osiva, což může přinést i jakýsi finanční efekt pro městys. Do třetice poukázal na problém, který se musí rázně řešit. Městys – lesy vynaložily na ochranu lesa proti škodám zvěří celkem 645 446 Kč. Tato částka je vyšší než částka vynaložená na těžbu dřeva a která činila 538 900 Kč. Přesto i přes vynakládané značné prostředky na zabránění škod zvěří na lese se tyto škody objevují v některých lokalitách v takové míře, že je zde les nenávratně poškozen s intenzitou 100 %. Po konzultaci s příslušnými odborníky budou pozváni k jednání zástupce MS, od kterých se bude požadovat sdělení velmi přesných údajů, které mohou vypovídat cosi o jejich aktivitách. Rada městyse se také bude na příštím jednání zabývat opatřeními, aby tyto škody do budoucna byly eliminovány. Pan Maršík předložil informaci o škodách způsobených zvěří a také návrhy na opatření. Rada se tím bude zabývat.


K. Maršík – odpověděl na dotaz týkající se poškození LC, ty se dají do původního stavu po ukončení prací v lese, nadále je zde plánována těžba cca 2 000 m3 dřeva.


D. Kratejl – připomněl, že je zde sypán popel.


K. Maršík – odpověděl, že se sype šmandou, která má atest a že pokud je zde popel nemůže za to.


D. Kratejl – požadoval vyšetření dané situace.


K. Maršík – odpověděl, že se situace bude prošetřovat. Dále uvedl další podrobnosti ze zprávy o hospodaření v lesích městyse včetně vznikajících škod okusem zvěří.


M. Raišl – uvedl,že škody v lese by se měly projednat ve sdružení a daly by se eliminovat nátěry.


K. Maršík – uvedl, že ve sdružení se pokoušel stav řešit, ale neuspěl. Proto na situaci upozornil úřad městyse. Uvedl také, že by mohl být v souvislosti se škodami i stíhán, pokud by se stav neřešil. Vlastník lesa by mohl být i pokutován. Dále uvedl, že by se škody daly eliminovat lepším zakrmováním, neboť hodiny, které by museli v rámci MS odpracovat by na realizaci nátěrů nestačily.


M. Raišl – uvedl, že se nátěry zkouší již 15 let a měly by stačit k ochraně porostů, alespoň částečným. Dále uvedl, že K. Maršík si hájí svoji kůži a chce škodit sdružení.


R. Němec – uvedl, že škody vznikají hlavně v zimě. Není tudíž třeba vše házet na MS. Zvěř sem přichází i ze sousedních lokalit.


K. Maršík – MS má právo krmit i střílet. Nemají na tom ale vinu samotní myslivci ale myslivecký hospodář. Navrhl v závěru svého vystoupení svolat prohlídku uvedených míst na místě za účasti MS a zastupitelů, především potom na Divišovicku, kde jsou škody nejrozsáhlejší. Dále uvedl, že v této oblasti jsou jen 4 krmelce a málo se zakrmuje.


M. Raišl - v Divišovicích zakrmuje pan Čabrada, ale za dva dny je vše pryč. Myslivci nekrmí zvěř, ale zakrmují, zpřesnil dále.


R. Němec – požadoval v závěru projednání tohoto bodu přehlednou tabulku o výsledcích hospodaření, jako tomu bylo v minulosti.


J. Němec st. – škody vznikají i odřením kmenů při těžbě.


K. Maršík – těžař by měl po dokončení těžby ošetřit poškozené stromy nátěrem.


S. Kindlman – vznesl dotaz týkající se manipulace dřeva


K. Maršík – uvedl, že stojí 160 Kč a prodej rozmanipulovaného dřeva je tak vyšší o 800 Kč než nerozmanipulovaného dřeva.


 


USNESENÍ: ZM bere na vědomí informaci LS K. Maršíka týkající se výsledku hospodaření v Lesích městyse Dešenice v roce 2010. Ukládá RM projednat připomínky a opatření týkající se ochrany lesa před zvěří a připomínky vznesené na dnešním jednání.


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z - 0,


 


2.                                     Posledním důležitým bodem bylo projednání odměn členům zastupitelstva. Hned úvodem starosta zvýraznil, že s tímto postupem nesouhlasí a svůj nesouhlasný postoj sdělil jak MV (ten neodpověděl) tak řadě dalších právníků. Důvodem je skutečnost, že nám MV na odměňování zastupitelů nedává. Stát naopak na snížení doplatí, neboť v řádných odvodech odevzdáme státu o to méně. Tedy celkový záměr se mine účinku. Návrh novely nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách je sice hezká věc, ale dnes již víme, že v řadě případů nebude dodržena a dodržována není. Novelou se také zabýval SMO a SMS. Obě složky připomínkovaly zásadně předložený návrh s tím, aby zastupitelům ať už uvolněným, nebo neuvolněným byla odměna zachována. Nakonec se z původního záměru snížit odměny o 10% podařilo ustoupit a dosáhnout jen 5% snížení. MV argumentoval tím, že zadání na snížení bylo jasně dáno programovým prohlášením vlády. Ale dluh nezpůsobily obce a města, ale vláda a centrální orgány svým neetickým a neuváženým chováním, rozhazovačností v rámci předvolebních bojů, porcováním medvěda a dalšími rádoby líbivými kroky, na které nakonec doplatili i ti, kteří řádně a poctivě pracují. SMO doporučil zastupitelstvům, aby sama zvážila odváděnou práci a rozhodla o výši snížení.


 


USNESENÍ: ZM Dešenice schvaluje předložený návrh odměňování zastupitelů v souladu s novelou nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva.


HLASOVÁNÍ: A - 11, N - 0, Z - 1,


 


3.                                     Následovalo projednání organizačních záležitosti a druhá část diskuse.


     Příští plánované jednání je datováno na 20. dubna od 18ti hodin v Žizněticích. Předcházet mu bude výjezdní jednání rady v této obci, kde se překontrolují vynaložené investice SDH, bude provedena kontrola MK, dále se bude řešit stížnost paní Černé. Zkontrolován bude také vodojem.


     Dále starosta městyse pozval místní občany a zastupitele na nejbližší konané akce, kterými jsou roková zábava v Dešencích v pátek 18.2. pod taktovkou pana Macháčka a skupinou, která jede na turné do Německa, následující den se koná prvoligový box, tentokrát od 18ti hodin večer a v neděli potom maškarní bál našich dětí.  Příští týden 26.2. se bude konat tradiční masopust a s tím spojené veselí v KD. 5.3. poděkujeme našim ženám při oslavách jejich svátku.


     18.3. připravuje Dešenický spolek pro radost večer pod názvem Křeslo pro hosta. Tentokrát si chce povídat s moderátory Plzeňského rozhlasu a jejich hosty, vedoucí vysílání Květou Bodollovou, publicistou Ladislavem Bernáškem a vedoucím hudební redakce Jaroslavem Kopejtkem. Hostem pořadu budou dále Ladislav Valeš, bývalý občan obce Milence oceněný za literární činnost, básnířka a astroložka Iva Krejčová a pozvána bude i Ing. Lenka Hrabětová.


     K rekonstrukci tvrze – starosta městyse připomenul, že doposud se přihlásilo do VŘ 13 firem.


R. Zach – požadoval pročištění propustku vedle hřiště.


F. Valeš – upozornil, že v Milencích zatéká do KD vzadu nad podiem.


J. Němec ml. – poukázal na veliký nárůst ceny samovýroby.


K. Maršík – sdělil, že je to sice pravda, ale zastupitelé a rada mají pravomoc to změnit.


 


4.                                     Přijetí usnesení (dle dalších návrhů)


 


     Starosta městyse navrhl přijmout úkol pro zastupitele spočívající v zjištění parkování zemědělský a lesních strojů na pozemcích městyse v obci Divičovice.


 


Usnesení: ZM ukládá zastupitelům K. Stradějovi a M. Barákovi zjistit oprávněnost parkování zemědělských strojů na plochách městyse návsi Divišovice, které jsou úřadem ošetřovány na náklady městyse


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z – 0,


 


5.                                     Starosta městyse vyjádřil poděkování za připravenost i účast na 3. veřejném jednání.  Jednání bylo ukončeno v 20.50 hod.


 


Přílohy:


-                                           Prezenční listina zastupitelů


-                                           Prezenční listina hostů


-                                           Zpráva o činnosti rady


-                                           Rozpočtové změny


-                                           Smlouva o spoluúčasti rozvoje služeb Governtmentu,


-                                           Zpráva o hospodaření v lesích


 


 


           V Dešenicích dne 21.2.2011


           Zapsal: Stanislav Kindlman


 


 


 


                                                                                              ...............................................


                                                                                               


                                                                                               RSDr. Jan Rejfek


                                                                                              starosta městyse Dešenice


 


 


 


 


Ověřovatelé zápisu:    Josef Němec                           ............................................


 


                                     Iveta Kindlmanová                    .............................................


 


 


 


 


 


USNESENÍ č. 3 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM DEŠENICE KONANÉHO DNE 16.2.2011 V RESTAURACI MILENCE OD 18.00 HOD.


 


                                   


K č.j. 114/2011


 


                               


1.     ZM Dešenice bere na vědomí:


 


-          zprávu o činnosti RM od 2. veřejného jednání ZM přednesenou místostarostou městyse S. Kindlmanem,


-          informace starosty městyse sdělené v 1. a 2. části diskuse,


-          informaci lesního správce K. Maršíka týkající se výsledku hospodaření v Lesích městyse Dešenice v roce 2010.


 


2.     ZM Dešenice schvaluje:


 


-          program 3. veřejného jednání ZM,


-          návrhovou komisi ve složení J. Šetlík, F. Valeš, I. Kindlmanová,


-          ověřovatele zápisu 3. veřejného jednání ZM J. Němce, I. Kindlmanovou,


-          zapisovatele veřejného jednání S. Kindlmana,


-          Smlouvu o spoluúčasti mezi MěÚ Klatovy a městysem Dešenice týkající se rozvoje služeb eGovernmentu v obcích včetně finanční účasti městyse ve výši 14 840 Kč,


 


-          návrh rozpočtových změn ve výdajích městyse ve výši 1 048 200 Kč s tímto upřesněním:


a)    51 600 Kč (1/3 celkových nákladů) na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a oprav kostela sv. Izidora v Divišovicích (celkem 154 800 Kč),


b)    141 000 Kč na opravu restaurace Dešenice,


c)    855 600 Kč na vypracování projektové dokumentace se stavebním povolením za účelem oprav a rekonstrukcí místních komunikací městyse v rámci čtyř dohodnutých etap,


 


-          směnu pozemků mezi městysem Dešenice a manželi Hurtovými (Roman Hurt, trv. bytem Divišovice 21, Zdeňka Hurtová, Plzeňská 100, Drmoul) takto:


a)    pozemek p.č. 596 o výměře 107 m2 – ostatní plocha v k.ú. Divišovice (vlastníkem p. Hurt, původní parcela st. 1),


b)    pozemek p.č. 2/2 o výměře 7 m2 – ostatní plocha v k.ú. Divišovice (vlastníkem p. Hurt, původní parcela 2/1),


c)    část pozemku p.č. 673/1 o výměře 88 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené pod p.č. 673/10 v k.ú. Divišovice (vlastníkem městys),


d)    část pozemku p.č. 673/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené pod p.č. 673/11 v k.ú. Divišovice (vlastníkem městys), přičemž cena pozemků ve všech případech činí 7 Kč/m2,


 


-          neprodávat pozemky městyse těmto zájemcům:


a)    pozemky p.č. 725/3 a 725/7 v k.ú. Milence panu Josefu Šimonovi,


b)    pozemek p.č. 1640/5 v k.ú. Dešenice manželům Piknerovým,


-          koupit pozemky od MUDr. Kateřiny Kučerové, Tobrucká 712/23, 160 00 Praha – Vokovice takto:


a)    pozemek p.č. 676/1 o velikosti 10 m2 – ostatní plocha za cenu …. Kč/m2,


b)    pozemek p.č. 676/2 o velikosti 123 m2 – trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


c)    pozemek p.č. 676/6 o velikosti 148 m2 – trvalý TP za cenu ….. Kč/m2, všechny v k.ú. Děpoltice,


d)    pozemek p.č. 494/4 o velikosti 21 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


e)    pozemek p.č. 494/9 o velikosti 165 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


f)       pozemek p.č. 494/11 o velikosti 28 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


g)    pozemek p.č. 494/13 o velikosti 81 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2, všechny v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic,


 


-          koupit pozemky od Věry Kopalové, Zrzavého 1082/10, 163 00 Praha – Řepy takto:


a)    pozemek p.č. 494/5 o velikosti 12 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


b)    pozemek p.č. 494/8 o velikosti 52 m2, trvalý TP za cenu …. Kč/m2,


c)    pozemek p.č. 494/1 o velikosti 31 m2, ovocný sad za cenu …. Kč/m2,


d)    pozemek p.č. 494/7 o velikosti 122 m2, ovocný sad za cenu …. Kč/m2, všechny v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic,


 


-          předložený návrh odměňování zastupitelů v souladu s novelou nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva,


 


3.     ZM Dešenice vyjádřilo souhlas:


 


-          s podáním žádosti o dotaci z programu PK „Zachování a obnova kulturních památek“ na realizaci další dílčí opravy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích včetně finančního spolu podílu městyse ve výši 258 169,60 Kč,


-          s podáním žádosti o dotaci z programu PK „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK“ na realizaci záměru opravy vstupních prostor a oken kapličky Divišovice včetně vlastního finančního podílu městyse ve výši 31 922 Kč,


-          s podáním žádosti o dotaci z „Nadace ČEZ“ na výstavbu víceúčelového sportovního dětského hřiště o velikosti 15 x 30 m v ceně do 1 miliónu Kč bez finančního spolupodílu městyse Dešenice,


 


-          s pronájmem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové takto:


a)    pozemek p.č. 676/7 o velkosti 1167 m2, lesní pozemek,


b)    pozemek p.č. 676/9 o velkosti 52 m2, ostatní plocha,


c)    pozemek p.č. 676/3 o velikosti 404 m2, ostatní plocha,


d)    pozemek p.č 676/4 o velikosti 11 m2, ostatní plocha, všechny v k.ú. Děpoltice,


e)    pozemek p.č. 494/14 o velikosti 345 m2, ostatní plocha v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic v cenách dle tarifních tabulek srovnatelných pro pronájem pozemků ze strany Lesů ČR,


 


-          s pronájmem pozemků ve vlastnictví PF ČR takto:


a)    pozemek p.č. 494/3 o velikosti 99 m2, ostatní plocha,


b)    pozemek p.č. 494/12 o velikosti 28 m2, ostatní plocha,


c)    pozemek p.č. 494/2 o velikosti 627 m2, ostatní plocha,


d)    pozemek p.č. 494/10 o velikosti 914 m2, ostatní plocha,


e)    pozemek p.č. 494/6 o velikosti 431 m2, ostatní plocha v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic v cenách stanovených PF ČR,


 


-          s vypracováním darovací smlouvy za účelem převodu pozemků do vlastnictví městyse od Marie Valdmanové, trv. bytem ul. Práce 748, Nýrsko takto:


a)    pozemek p.č. 1255/4 o výměře 15 m2, ostatní plocha,


b)    pozemek p.č. 1256 o výměře 9 m2, ostatní plocha,


c)    pozemek p.č. 2/3 pod označením h) o výměře 10 m2, zahrada


d)    pozemek p.č. 2/2 pod označením g) o výměře 0,21 m2, zahrada, všechny v k.ú. Milence.


 


4.     ZM ukládá:


 


-          RM projednat připomínky a návrhy týkající se ochrany lesa před zvěří,


-          tajemnici úřadu vypracovat přehlednou tabulku o výsledku hospodaření v lesích městyse stejným způsobem, jako tomu bylo v minulých letech,


-          starostovi městyse pozvat J. Šimona a pana Klimenta za účelem sjednocení se v názorech na prodej pozemků v k.ú. Milence (pod hrází),


-          zastupitelům K. Stradějovi a M. Barákovi zjistit vlastníky a oprávněnost parkování zemědělských a lesních strojů na plochách městyse návsi Divišovice s cílem zjednat nápravu na základě připomínek místních občanů.


 


 


 


 


V Dešenicích dne 21.2.2011


Zapsal: Stanislav Kindlman


 


 


 


 


 


 


…………………………………….                       …………………………………………… Stanislav Kindlman                                                 RSDr. Jan Rejfek


místostarosta                                                           starosta městyse Dešenice