3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 16.2.2011 - 1. část  


ZÁPIS Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (ZM) DEŠENICE KONANÉHO DNE 16.2.2011 V RESTAURACI MILENCE


 OD 18.00 HOD.


 


Č.j.: 114/2011


 


PROGRAM:


 


1. zahájení,


2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele,


3. zpráva o činnosti RM od minulého jednání,


4. diskuse – 1. část, úvodní slovo starosty,


5. projednání smlouvy o spoluúčasti o poskytnutí rozvoje služeb eGovernmentu,


6. projednání podání žádostí o dotace z Nadace ČEZ a DP PK,


7. projednání rozpočtových změn,


8. prodej případně směny pozemků a schválení darovací smlouvy,


9. projednání výsledků hospodaření v lesích městyse,


10.diskuse – 2. část,


11.přijetí usnesení,


12.závěr,


 


1.                                     Veřejné jednání Zastupitelstva městyse (dále ZM) Dešenice zahájil v 18.05 hod. starosta městyse Jan Rejfek. Při zahájení přítomno 12 členů (3 omluveni, viz. př. č. 1), ZM je usnášeníschopné. Starosta městyse přivítal občany městyse a přítomné členy a další hosty, konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu s § 92 čl. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Členové zastupitelstva byli seznámeni s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými schválen.


 


Usnesení: ZM schvaluje program 3. veřejného jednání bez doplňujících návrhů.


Hlasování: A – 12, N – 0, Z - 0


 


2.                                     ZM projednalo návrh složení návrhové komise: J. Šetlík, F. Valeš, I. Kindlmanová.


 


Usnesení: ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení J. Šetlík, F. Valeš, I. Kindlmanová.


Hlasování: A – 12, N – 0, Z – 0


 


ZM projednalo ověřovatele zápisu ve složení: J. Němec, I. Kindlmanová.


 


Usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení J. Němec, I. Kindlmanová.


Hlasování: A – 12, N – 0, Z – 0


 


ZM projednalo návrh na zapisovatele jednání: S. Kindlman.


 


Usnesení: ZM schvaluje zapisovatele 3. veřejného jednání S. Kindlmana.


Hlasování: A – 12, N – 0, Z – 0


 


3.                                     Se zprávou o činnosti rady od 2. veřejného jednání ZM seznámil přítomné zastupitele a hosty místostarosta S. Kindlman (viz. př.č. 2).


 


Usnesení: ZM bere zprávu o činnosti RM na vědomí.


 


4.                                     Diskuse – 1.část, úvodní slovo starosty městyse.


 


-                                           Starosta městyse připomenul úkolem, který nás za několik týdnů čeká. Sčítání Lidu, Domů a Bytů (LDB). Uskuteční se 25. a 26. března 2011. Poprvé se sčítání uskutečňuje v jednom roce ve všech zemích EU. Novinek je více. Pro  úřad městyse to tentokrát znamená jen informačně spolupracovat, tedy poskytnout zdarma přístup k internetu za účelem vyplnění formuláře, vyvěsit seznam sčítacích komisařů s vymezením sčítacích obvodů, vyhlásit změny o sčítacím komisaři a mít potřebné množství formulářů pro dodatečné sčítání. Novinky při sčítání: nově bude zaveden dotaz na registrované partnerství. ČSÚ nebude zjišťovat vybavenost domácností, příjmy a výdaje, nebudou je zajímat údaje o vlastnictví ledničky, auta, chaty apod. Jediné co se bude zjišťovat je možnost využití počítače a připojení k internetu. Nově se bude vyplňovat formulář elektronicky – což je v souvislosti s využitím datových stránek nejbezpečnější. Z 95% budou sčítacími komisaři pracovníci ČP. V našich podmínkách bude při sčítání pomáhat tajemnice úřadu ing. H. Boučková.


-                                           K připomínkám a námětům z 2. JZM. Pan R. Nový vznesl připomínku k zařazení částky 45 000 Kč do rozpočtu za účelem zhotovení pergoly u pohostinství Dešenice. Připomínce bude vyhověno s tím, že částka bude řešena rozpočtovou změnou a celou zakázku vyřídí úřad městyse cestou předložených nabídek.


-                                           Zastupitelka S. Šetlíková vznesla dotaz a připomínku týkající se možné úpravy nájemného v pohostinství Dešenice vzhledem k vloženým prostředkům, které zde byly a ještě budou vynaloženy. Tato záležitost byla řešena na jednání RM dne 24.1. kde byla stanovena nová výše nájemného a pan R. Nový byl o celé


záležitosti písemně vyrozuměn včetně vyzvání k podpisu doplňku nájemní smlouvy.


-                                           Z připomínek zastupitelů V. Pytla a F. Valeše rada rozhodla, že na všech stavbách bude vždy povinnost ze strany městyse stanovovat stavební dozor tak, aby se předcházelo nedorozuměním a eliminovaly se jisté možnosti spekulací a problémů následně z toho vznikajících, zejména při navyšování rozpočtů.


-                                           M. Bouček vznesl připomínku k umístění tabulek u koupaliště ohledně volného pohybu psů a umístění sběrných košů. Koše budou umístěny u koupaliště a zastávky v Milencích. U zasíťovaných pozemků zatím ne. Tabulky týkající se volného pohybu psů budou zhotoveny a s jarními měsíci umístěny v prostorách koupaliště.


-                                           R. Zach vznesl dotaz týkající se cen palivového dřeva. Budou zveřejněny v DZ č. 2 v březnu tohoto roku, projednány v RM a  zveřejněny na internetových stránkách. Zastupitelé je dostali v podkladech.


-                                           H. Boučková navrhla připravit smlouvu o bezúročné půjčce mezi městysem a ochotnickým spolkem za účelem překlenutí doby pro vyúčtování již získané dotace. Smlouva byla zpracována.


-                                           Pan Straděj vznesl dotaz týkající se samovýroby vpravo od cesty ve směru na Dobrou Vodu. Po dohovoru s LS je možné samovýrobu provést.


-                                           Ostatní připomínky dalších zastupitelů budou řešeny tak, jak bylo již na veřejném jednání nastíněno s příchodem jarních měsíců, neboť se týkají vlastnictví pozemků, úprav nájemného v nájemních bytech, oprav nájemních bytů a podobně.


-                                           K uskutečněným akcím – starosta městyse poděkoval všem organizátorům akcí, které od počátku roku proběhly (pyžamová párty, sáňkařská show, ples MS, bál SDH apod.). Požádal o podklady k zveřejnění v Dešenickém zpravodaji.


-                                           II. etapa odkanalizování – ÚHS zrušil předběžné opatření k podpisu smlouvy na základě odvolání jedné z firem. Lze v současnosti vést jednání o podpisu smlouvy s vítězem VŘ. Firma, která se odvolala, nyní může vše řešit soudní cestou, což ale nebrání zahájení stavby. Bylo zjištěno v nejednom případě, že firma v položkovém rozpočtu podhodnocovala finanční částky. SFŽP bude mít 30 dní na to, aby tento problém nějakým způsobem posunul dopředu.


-                                           KPÚ – prolomila se bariera, kdy se prováděly jen JPÚ. Přesto v rámci úspor stran státu se podařilo dát dohromady peníze a počátkem dubna budou zahájeny úkony k vyhlášení VŘ za účelem vypracování geodetického projektu. Z KPÚ jsou vyjmuty zastavěná území. Ta se později do úprav zahrnou. KPÚ budou vyhotoveny v digitální podobě a obce se dodigitalizují.


-                                           K práci PF – čtyř bytovka Svítil, Presl a spol. dostali již smlouvu a mají 45 dní na realizaci, stížnost paní Černé Žíznětice - bude provedeno místní šetření v dané věci za účasti všech stran včetně PF, Kostlivý, manželé Holých a Boučkových měla být podána žádost o odkoupení pozemků pod objektem, privatizace statku - pan Boublík podal žádost ministru zemědělství, ten mu odpověděl záporně ve smyslu, že pronájem ploch pod zpevněnými plochami je nepřípustný. PF musí nájemní smlouvy panu Boublíkovi i ostatním vypovědět. Poté by mělo dojít k předání pozemků městysu.


-                                           Nepodané dotace – v radě bylo zvažováno podat další dotace z programů PK. Jedním z nich byla dotace v oblasti ekologie a ekologických projektů. Vzhledem ke krátkosti času (musela se podat do 28.1.) ale i vzhledem k řádné, promyšlené přípravě jsme tak neučinili, přestože to v plánu bylo. Stejně tak nebyla podána žádost z PSOV části a). Zde byly zvažovány dvě možné varianty. První spočívala v parkových úpravách okolí tvrze a zadního vstupu do těchto prostor, kdy PD je zpracována. Nakonec bylo rozhodnuto nepodávat žádost, neboť stavba by musela být letos dokončena. Kdežto ROP končíme až příští rok. Druhou možností bylo pokračovat ve výstavbě chodníků a jeho propojení v Milencích s řešením nebezpečné zatáčky. LS, s.r.o. nám vyšly vstříc a zpracovaly položkový rozpočet ve výši více než 1,5 miliónu korun. Rozhodující při vypracování PD má ale pan Macán, jako „dopravák“ a ten by PD za krátký čas nutný k podání žádosti nezpracoval. Navíc městys by se musel na stavbě podílet více než jedním miliónem korun, což si v současné době dovolit nemůže.


-                                           ROP NUTS II. Jihozápad – nejprve obecně k problematice evropských peněz. Již v minulém týdnu vyšly nelichotivé informace týkající se čerpání evropských fondů. Upozornil na ně bývalý eurokomisař V. Špidla, který uvedl, že z celkové částky více než 782 mld. Kč na léta 07-13 bylo vyčerpáno pouze 89 mld. Poukazuje se na to, že se již nepodaří celou částku vyčerpat a peníze bude ČR vracet. Nejhorší situace je údajně v gesci MŠ a MMR.


-                                           Následující den vyšla informace MMR, kde ministr Jankovský sdělil, že ČR se daří, proto dostane od EU méně peněz, přičemž kolik, nesdělil. Podstatně se také lišila suma za toto období, kdy ministr hovořil přibližně o 670 mld. po přepočtu na naše peníze. Kde je pravda, nikdo neví.


-                                            K samotné 13.výzvě. Tu je možné podávat do 25.3. a je především určena na rekonstrukce a opravy MK. V příslušném programu je ale 116 miliónů korun pro oba kraje. Pomyslně musíme dělit na dvě poloviny. Dvě žádosti se zpracovávají. Naše šance na získání je téměř nulová. Jen PD pro stavební povolení nás bude stát, za předpokladu že zde zařadíme vše, o čem se během posledních 5ti let uvažovalo 1,3 miliónu korun. Samotná rekonstrukce okolo 30 miliónů Kč.


-                                           D. Kratejl – vznesl dotaz týkající se úpravy lesní cesty po těžbě dřeva, kdy požadoval uvedení konkrétního termínu.


-                                           Starostou J. Rejfkem byl upozorněn, že se tento bod bude projednávat v následujícím jednání.


-                                           F. Valeš vznesl dotaz na předání I.etapy odkanalizování, zda byla provedena zkouška přečerpávací stanice apod.


-                                           Starosta městyse odpověděl, že I.etapa byla řádně zkolaudována, stavba byla předána, včetně zápisu o vadách a nedodělcích. Přečerpávací stanice nebyla odzkoušena. Po finanční stránce byla stavba řádně vyúčtována a uhrazena.


-                                           Pan Troch vznesl dotaz ke kterému datu bude opět otevřena kanalizace.


-                                           Starosta městyse sdělil, že zahájení stavby se předpokládá k 1.4. za předpokladu, že bude SFŽP odsouhlasena SOD s vítěznou firmou.


-                                           F. Valeš vznesl dotaz k informovanosti občanů o zahájení stavby.


-                                           V. Hošťálek sdělil, že některým občanům bylo již sdělení podáno.


-                                           Starosta městyse uvedl, že občané budou včas informováni a vyzváni k spolupráci. K sdělení ze strany firmy Provod uvedl, že informace nebyly vždy nejpřesnější.


 


Usnesení: ZM bere informace starosty městyse na vědomí.


 


5.                                     Starosta městyse podal podrobnější informaci týkající se navrhované smlouvy o spoluúčasti mezi MěÚ Klatovy a Městysem Dešenice v oblasti rozvoje služeb eGovernmentu v obcích.


   Předmětem smlouvy je, že město Klatovy je žadatelem o finanční podporu ve vyhlášené výzvě 06 v rámci IOP MV ČR na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Náš městys leží ve správním obvodu města Klatovy a projevil zájem využít spisové služby umístěné v Klatovech. Proto se zúčastněné strany dohodly na spolupráci a také financování.


   Městys se v rámci spoluúčasti zavazuje poskytnout městu finanční příspěvek ve výši rovnající se spoluúčasti na financování projektu, přičemž výše spoluúčasti vyplývá z podmínek programu a je odvozena od počtu licencí pořizovaných pro městys a od typu úřadu – jsme úřadem základního typu. Výše spoluúčasti se předpokládá při podpisu smlouvy ve výši 14 840 Kč, přičemž konečná částka bude známa při vyúčtování dotace. Klatovy nám to sdělí nejpozději do konce července 2011. Město Klatovy se smlouvou zavazuje k hospodárnému použití příspěvku a to v souladu s účelem, na který byl poskytnut. Každá ze smluvních stran odpovídá té druhé za případné škody, které by mohly vzniknout z důvodů nesplnění povinností stanovených dotační smlouvou.


   Pořízená spisová služba včetně licencí bude v souladu s podmínkami programu po dobu 5let od 31.7. 2011 ve vlastnictví města Klatovy jako nositele projektu a příjemce dotace. Po uplynutí 5 let bude vlastnictví spisové služby (licencí) bezúplatně převedeno na městys, při uvedení do provozu bude podepsán předávací protokol. Městys je povinen zajistit a udržovat odpovídající technické vybavení, přičemž na udržování a spravování licencí se vztahují servisní podmínky.


   Tento právní úkon byl městem Klatovy projednán a schválen 7.12.2010.


 


USNESENÍ č. 1: ZM Dešenice schvaluje Smlouvu o spoluúčasti mezi MěÚ Klatovy a Městysem Dešenice týkající se rozvoje služeb eGovernmentu v obcích včetně finanční účasti městyse ve výši 14 840 Kč.


HLASOVÁNÍ: A- 12, N- 0, Z- 0,


 


6.                                     Starosta městyse připomenul že kromě ROP a dotací národních byly vyhlášeny i v rámci programy PK. Patří k nim i dva dotační tituly v rámci památkové péče. Dále připomenul, že MK garantuje, že památek se škrty letos nedotknou. ČR disponuje unikátním památkovým fondem. Podstatná část je chráněna podle platného památkového zákona jako kulturní památky či památkově chráněná území. Počátkem roku 2011 do souboru nemovitých kulturních památek patřilo 40 259 objektů a zároveň bylo na celém území evidováno 596 památkově chráněných území. Přesto odpověď, v jakém stavu je tento fond, případně kolik památek může zaniknout, pokud se nezačnou opravovat, není jednoznačná a jednoduchá. V našem případě nás může částečně uspokojit skutečnost, že obě památky – tvrz a kostel – se začínají opravovat, nebo jsme s opravami připraveni začít. Jedním z nejdéle fungujících památkových programů MK je Program regenerace. V loňském roce na něm bylo 113,498 miliónu Kč, letos je zde vyčleněno 137 miliónů. Jen PK vyčlenil v letech 2005-2010 na památky 113 500 000 Kč. Možností financování je pochopitelně více a tak můžeme podle zákona o státní památkové péči (§ 16 odst.2) využít jeden z 6ti specializovaných programů, kdy jedním z nich je i Havarijní program. (Informace jsou k dispozici na www.mkcr.cz). Právě tento program byl diskutován s bývalým MK panem Jehličkou, který Dešenice navštívil, stejně tak s dnes již náměstkyní MK Annou Matouškovou, která byla v Dešenicích také. Tedy konkrétně, v rámci dotačního programu PK „Zachování a obnova kulturních památek PK“ pro rok 2011, byla minulý týden podána žádost na další část oprav kostela sv. Mikuláše, konkrétně věže a krovových částí s tím, že celkové náklady na akci jsou vyčísleny na 645 424 korun. Požadujeme výši dotace 387 254.40 Kč. Vlastní část je ve výši 258 169.60 Kč. Práce by měly proběhnout od 1.4. do 30.8.2011.


 


USNESENÍ: ZM Dešenice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci další dílčí opravy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích včetně finančního spolu podílu městyse  ve výši 258 169,60 Kč.


HLASOVÁNÍ: A-12 , N- 0, Z- 0,


 


     V rámci dotačního programu PK „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK“ pro rok 2011 byla minulý týden podána  žádost na opravu vstupních prostor a oken kapličky v Divišovicích. Budou upraveny i vnější prostory tak aby byla eliminována vlhkost, která by nové dveře znehodnocovala. Plánované náklady na realizaci jsou ve výši 81 922 Kč, výše požadované dotace činí 50 000 Kč a vlastní podíl náš je ve výši 31 922 Kč. Zde by měly být práce dokončeny do 30.6.2011.


 


-                                           D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM Dešenice schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci záměru opravy vstupních prostor a oken kapličky Divišovice včetně vlastního finančního podílu ve výši 31 922 Kč.


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z -0,


 


     V rámci nadace ČEZ projednávala rada několikrát, jakéže hřiště vlastně budeme v rámci možností chtít. Proto se uvažovalo o dvou variantách. Varianta a) řešila podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště o rozměru 25 x 40 m s využitím původních projektů v ceně 2 063 326 Kč s tím že o 1 milión bychom žádali z Nadace Čez. Varianta b) řeší nabídku firmy FUNNY SPORT, kdy hřiště má rozměr 15x30 m. V obojím případě s umělým povrchem, oplocením apod. Hřiště je určeno pro 12 druhů sportů a stálo by do 1 miliónu korun. Náš podíl nemusí být žádný. Proto byla radou navržena tato varianta a žádost byla do 31.1. tajemnicí úřadu podána. Nadace sdělila kladné přijetí žádosti.


 


USNESENÍ: ZM vyjadřuje souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na výstavbu víceúčelového sportovního dětského hřiště o velikosti 15 x 30 m v ceně do 1 miliónu korun bez finančního spolupodílu městyse Dešenice.


                 HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z - 0,


 


7.                                    Starosta městyse přednesl v úvodu zdůvodnění navržených rozpočtových změn. Zastupitelé změny dostali dodatečně.


a)                                     Tak jako tomu bylo v případě kostela sv. Mikuláše i při opravách kostela sv. Izidora se městys Dešenice spolupodílí na uhrazení zpracované PD ve výši jedné třetiny celkových nákladů, které tvoří částku 154 800 Kč. I zde podobně jako je tomu v Dešenicích, dojde k odvodnění a odsušení zdiva, opravě krovů a střešní krytiny. Městys se zavázal již loni k úhradě oné třetiny nákladů ve výši 51 600 Kč. Pozitivní na celé záležitosti je skutečnost, že zde se o celou záležitost stará sdružení za zachování této církevní památky.


b)                                     Druhou rozpočtovou změnou je částka vynaložená na opravy pohostinství v Dešenicích ve výši 141 000 Kč. Přestože jsme s tím loni souhlasili, je třeba doschválit částku. Bylo připomenuto, že došlo k opravě podlahy, stropu, namontován byl větrák k odsávání, realizováno bylo i nové obložení a došlo k výměně oken.


c)                                      Poslední částkou je částka na vypracování PD týkající se oprav a rekonstrukcí místních komunikací v rámci městyse. Původně byly opravy rozvrženy do 6ti etap s tím, že opravy by stály cca 30 miliónů korun a zpracování PD 1,3 miliónu Kč. Rada ale rozhodla upravit zpracování do 4 etap s částkou 855 600 Kč s tím, že není třeba spěchat, ale jisté je, že dokumentaci potřebujeme. Bez ní by nešlo k opravám přistoupit.


                Jde o celkovou částku 1 048 200 Kč, o což se budou navyšovat výdaje.


 


-                                           D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM schvaluje návrh rozpočtových změn městyse tak, jak byly předloženy a projednány, přičemž se zvyšuje položka ve výdajích o částku 1 048 200 Kč.


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z - 0,


             


8.                                     Následovalo projednání prodeje pozemků. Prvním žadatelem jsou manželé Hurtovi z Divišovic. Směny, případně prodej těchto pozemků se oddaloval z důvodu, že nebylo přesné geometrické zaměření. Jde o směnu pozemku p.č. 696 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 107 m2 v k.ú. Divišovice, kdy vlastníkem je p. Hurt, původní parcela stavební 1, pozemek p.č. 2/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k.ú. Divišovice, kdy opět je vlastníkem p. Hurt, původní parcela 2/1, dále pozemek p.č. 673/1 – ostatní plocha, nově označený 673/10 o výměře 88 m2 v k.ú. Divišovice, vlastníkem je městys a pozemek p.č. 673/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označený pod p.č. 673/11 – o výměře 73 m2 v k.ú. Divišovice, vlastníkem je městys. Ve všech případech jde o cenu 7 Kč/m2.


 


D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM schvaluje směnu pozemků mezi městysem Dešenice a manželi Hurtovými takto:


a)                         Pozemek p.č. 696 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 107 m2 v k.ú. Divišovice (vlastníkem p. Hurt, původní parcela st.1)


b)                         Pozemek p.č. 2/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k.ú. Divišovice (vlastníkem p. Hurt, původní parcela 2/1)


c)                         Část pozemku p.č. 673/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označený pozemek p.č. 673/10 – ostatní plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Divišovice (vlastníkem městys)


d)                         Část pozemku p.č. 673/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označený pozemek p.č. 673/11 – ostatní plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Divišovice (vlastníkem městys), přičemž cena pozemků je 7 Kč/m2. 


HLASOVÁNÍ: A - 12, N - 0, Z - 0,


 


     Dalším žadatelem byl Josef Šimon. Ten požádal o odkoupení parcel p.č. 725/3 o výměře 258 m2 a p.č. 725/7 o výměře 1771 m2 v k.ú. Milence. RM uskutečnila na místě příslušné šetření, kde byl získán i souhlas pana Hošťálka. Nesouhlas s prodejem pozemků ale vyslovil písemně Antonín Kliment s odůvodněním, že na části parcely 725/7 je umístěna vodovodní přípojka pro jeho dům a šachta s uzávěrem a vodoměrem. Na části parcely 725/3 je umístěn sklep, který má v řádném užívání. Na zmíněné části parcel má pan Kliment s městysem uzavřenou nájemní smlouvu. Pan Kliment by s prodejem souhlasil jen potud, pokud by mu byla odprodána ta část, kterou má v řádném užívání. Doporučuje také provést geometrické zaměření. Vzhledem k této situaci starosta doporučil prodej pozemku neprojednávat, jmenované zástupce pozvat na jednání rady a zde získat jejich vyjádření k zmíněné situaci.


 


D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM vyjadřuje nesouhlas s prodejem pozemků p.č. 725/3 a 725/7 v k.ú. Milence panu Josefu Šimonovi. Ukládá starostovi městyse přizvat pana Šimona a pana Klimenta na jednání RM, kde získat jejich vyjádření k dané situaci.


HLASOVÁNÍ: A - 10, N - 0, Z - 2,


 


     Dalšími žadateli jsou manželé Piknerovi. Ti požádali o prodej pozemku p.č. 1640/5 v k.ú. Dešenice. Jedná se o cca 560 m2 ostatní plochy za cenu 7 Kč/m2. Zastupitelstvo bylo upozorněno, že v tomto případě se na koupi pozemku váže usnesení z minulého roku, kdy zastupitelé souhlasili prodeje pozastavit do uskutečnění KPÚ.


 


D I S K U S E


 


USNESENÍ: ZM vyjadřuje nesouhlas s prodejem pozemku p.č. 1640/5 v k.ú. Dešenice manželům Piknerovým. Možný prodej realizovat po uskutečnění KPÚ.


HLASOVÁNÍ: A - 11, N - 0, Z - 1,