2. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 30.11.2006

2. veřejné  zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konané dne 30. 11. 2006 v KD Dešenice

 

 

Č.j. 762/2006

 

Program:

 

  1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení

4. zpráva o činnosti rady městyse

5. schválení doplňku jednacího řádu ZO

6. prodej pozemku

7. projednání kompetencí k oznámení záměru obce § 39 odst. 1 zák.

    128/2000 Sb.

8. schválení výběrového řízení akce „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená

    Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, 

    Milence – I. etapa“

9. projednání návrhů pro rozpočet obce 2007

10. diskuse

11. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.10 hod. p. Jan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 10 členů ZM, omluven p. ing. David Kratejl. V 18.12 hod. se dostavila p. Šetlíková, v 18.15 p. Čermáková, v 18.20 hod. p. Pytel a v 18.55 hod. p. Raišl. Pan starosta konstatoval, že zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování: pro  11

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Štembera, p. Denk, p.  

    Vereš.

 

Hlasování: pro  11

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Šetlíková, p. Kubát.

 

Hlasování: pro  10

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Helenu Boučkovou.

 

Hlasování: pro  11

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

3. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.11.2006 provedl starosta obce p. Rejfek. Sdělil, že na minulém zasedání bylo rozhodnuto o odložení schválení Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, Milence – I. etapa“ – projednání schválení je samostatným bodem  jednání.

Dále vyplynul úkol pro správce obecních lesů  p. ing. Libora Fialu zpracovat odpovědi na otázky. Pan Fiala seznámí s výsledky hospodaření v obecních lesích.

 

4. Pan Rejfek přednesl zprávu o činnosti rady městyse, která se ke svému jednání sešla 11. a 23. listopadu 2006. Navrhla termíny konání veřejných zasedání ZM na 30. listopadu a 19. prosince 2006. Rada doporučila ZM ke schválení doplněk jednacího řádu ZM; rada opětovně projednala nabídku firmy Elektrowin, která zajišťuje likvidaci odpadu skupin 1.,2 a 6; byl projednáván stav provozoven pohostinství v Milencích i Dešenicích – zde by měl být provoz zahájen 1.12.2006, uzavřená smlouva s p. Naďou Jandlovou; byla podaná žaloba na p. Roberta Tatára – bývalého nájemce pohostinství v Dešenicích; rada rozhodla o zakoupení 2 ks horské lavice se stolem a zastřešením od firmy Psutka z Trhanova; byly uzavřeny smlouvy na zajištění zimní údržby místních komunikací s p. Králem, p. Davidem Verešem a fi. BG Karolina; byly schváleny inventarizační komise; rada rozhodla o vydávání Dešenického zpravodaje 1x za 3 měsíce; byl schválen jednací řád rady městyse; rada vzala na vědomí jízdní řád ČSD; zabývala se požadavky ZŠ a MŠ na dovybudování a vybavení jednotlivých částí objektu; stanovila podmínky vánoční výzdoby; projednala darovací smlouvu Plzeňského biskupství; doporučuje ZM prodej pozemku p. Walzovi, trv. bytem Městiště 6; projednala návrhy rozpočtů DSO Úhlava a Údolí pod Ostrým; schválila bezplatný pronájem KD pro konání maškarního bálu pořádaný ZŠ a MŠ Dešenice.

 

Zastupitelstvo městyse bere zprávu o činnosti rady na vědomí.

 

5. S doplňkem jednacího řádu ZM seznámil přítomné členy pan starosta. Po krátké diskusi, kdy byly vzneseny požadavky na začlenění časového limitu délky projevu  občanů  na dobu max. 5 minut a dále, že občan má právo se vyjadřovat k jakýmkoliv problémům ze života městyse. Zastupitelstvo schválilo doplněk Jednacího řádu ZM v čl. V bod 10 ve znění: „ S náměty, návrhy a připomínkami mohou občané vystupovat v úvodu veřejného zasedání (zpravidla po zahájení, kontrole zápisu a usnesení z předchozího veřejného zasedání) tak, aby nemuseli čekat na diskusi v závěru jednání veřejného zasedání zastupitelstva městyse do pozdních nočních hodin. Vyjadřovat se mohou k jakýmkoliv problémům života městyse, pokud tyto nejsou na programu jednání. (Nejdéle do 5ti minut).“

 

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

Zastupitelstvo městyse schválilo Jednací řád ZM jako celek; jednací řád tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

 

Pan ing. Fiala – lesní správce, seznámil s výsledky hospodaření v obecních lesích. Sdělil, že hlavním cílem je trvale udržitelné hospodaření, aby užitek z lesa měly i budoucí generace. Konstatoval, že pro městys Dešenice byl zpracován nový LHP, který předpokládá celkový objem těžby 59 tis. m3 za období 10ti let. Umístěné těžby bude možné zvýšit až na 70 tis. m3. Lesní zákon umožňuje vytěžit až 106 tis. m3, ale vznikaly by rozsáhlé holiny, nebude realizováno. Dále sdělil, že dalším cílem je podpora místních občanů – poskytování dřeva na novostavby RD, podpora honebního sdružení – výše nájemného za pronajatou honitbu je nižší než cena tržní. Pan Fiala konstatoval, že řešení sociálních záležitostí nabídky pracovních míst by nemělo být cílem, ale prostředkem. Opětovně poukázal na stav lesních komunikací. Je zpracovaná studie dopravní sítě v lese – celkem je 20,4 km cest, z toho je navrženo na zásadní rekonstrukci 8,65 km (1 km = cca 1,5 mil. Kč), z toho je oprava 2,9 km cest naléhavá – jedná se o cesty Rokelská a Hraniční. Zastupitelstvo obce na svém dřívějším  jednání schválilo, že polovina zisku bude ponechána pro rozvoj lesního hospodářství, v současné době se jedná o částku 2,3 mil. Kč.

Po tomto úvodu pan ing. Fiala odpověděl na otázky, které vyplynuly z jednání ZM dne 7.11.2006:

a) výběrové řízení na dodavatele prací technologií harvestor bylo provedeno; předloženy doklady;

v roce 2004     obesláno 7 subjektů                 doručeno nabídek 5

v roce 2005     obesláno 7 subjektů                 doručeno nabídek 1

v roce 2006     obesláno 6 subjektů                 doručeno nabídek 2

 

b) srovnání nákladů na technologii harvestor a ruční těžbu v letošním roce:

harvestor: vytěženo 1658 m3, náklady 598 tis. Kč, průměrná cena 361,-- Kč/m3

těžba sortimentní metodou - náklady vyšší o 80 ti. Kč

 

c) poškození stromů po těžbě: v případě přibližování dřeva koněm je náhrada 50,-- Kč/1 strom, v případě vyvážečky se náhrada nepožaduje, neboť dřevo je naložené a nelze poškození ovlivnit, poškození je menší. Pan Kindlman podotkl, že občas jsou ztížené podmínky – k tomu pan Fiala sdělil, že opět by byl subjektivní názor na podmínky, bylo by těžké dokazovat.

 

d) terénní úpravy po těžbě harvestorem – pro vyvážečku je nutné upravovat sjezdy; v případě klasické technologie dodavatel služeb musí obnovit překopy po přibližování, což se u vyvážečky nepožaduje, neboť není mechanizace.

 

e) problematika odbytu dřeva:

- placení dopravy u odběratelů: fi Wood a Paper Štětí, Stora Enso Timber Planá, Less Forest, Haas Fertigbau, LS Trhanov

- export dřeva – vývoz pouze kulatiny: 2x Rakousko, Kolmerex, Kellnhofer

 

f) porovnání cen dřeva:

odběratel                                 kulatina B                                kulatina C

Kellnohofer                             1720 Kč/m3                            1470 Kč/m3

Nýrsko                                               1620-1710                              1340-1440

Haas Fertigbau            1630-1720                              1380-1480

 

g) reklamace dodávky dřeva na pilu J. Habada, Žíznětice; pan Fiala sdělil, že cena byla vypočtená dle dodacího listu, když se o problému dozvěděl, chtěl provést kontrolu dle číselníků, kterou p. Habada odmítl.

 

h) u lesníka p. Matáska nechtějí pracovat lidi – p. Fiala sdělil, že p. Matásek je přísný, požaduje splnění zadaných úkolů, není nespravedlivý.

 

Po ukončení příspěvku p. ing. Fialy byly předneseny dotazy:

¨ p. Brož – sdělil, že zpráva by měla být přednesena v kratším rozsahu; p. Kindlman odpověděl, že se jednalo o zodpovězení otázek z minulého veřejného zasedání ZM

¨ p. Vereš – sdělil, že připomínka p. Fialy k tomu, že obec dotuje myslivce není na místě, honební společenstvo má celkem pře 2600 ha pozemků v honitbě, obec nevlastní ani polovinu.

 

Zastupitelstvo městyse bere zprávu o výsledku hospodaření v lesích městyse na vědomí.

 

6. Členové zastupitelstva městyse projednali a rozhodli o prodeji části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Janu Walzovi, trv. bytem Městiště 6 za cenu dle evidence.

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

7. ZM projednalo kompetence k oznámení záměru obce § 39 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. Dle usnesení č. 21 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.4.2005 byla tato kompetence přidělena radě obce rozšířené o členy ZO. Pan starosta navrhl, aby kompetence měla rada městyse. ZM schvaluje, aby záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle § 39 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňovala rada městyse.

 

Hlasování: pro  12

                  proti          2

                  zdržel se    0

 

8. Dalším bodem jednání bylo projednání výběrového řízení akce „Odkanalizování – 1. etapa“. Pan starosta sdělil, že 80% stavby 1. etapy bude hrazeno z dotace MŽP a KÚ, zbylých 20% potom uhradí obec. Jestliže stavba má rozpočet 25 miliónů korun, potom obec uhradí z této částky 5 miliónů. V našich podmínkách bylo  výběrové řízení provedeno podle starého zákona, který navíc umožňoval využít tzv. užšího řízení (ze 6 možných). V době do 19. června se přihlásilo 11 uchazečů pro stavbu 1. etapy o celkové délce 5 105.95 m s odtokem na ČOV v Nýrsku a zároveň s tím bude vybudována jedna čerpací stanice v Milencích. Z celé dokumentace vyplývá, že všichni uchazeči splňovali požadovaná kriteria. Pětičlenná hodnotící komise při své činnosti a otevírání obálek nevyřadila žádnou nabídku z důvodu nesplnění kvalifikace. Na svém prvním jednání 31. srpna rozhodla na základě zadání zadavatele omezit počet zájemců v rámci užšího řízení z 11 na 5 losem. Zbylé firmy byly vyřazeny a o skutečnosti uvědoměny. Žádný z přihlášených se neodvolal. Ostatní byly vyzvání k podání nabídek. 27. října se uskutečnila 3 a 4 schůzka komise, která hodnotila přijaté nabídky. Žádnou opět nevyřadila. Neshledala mimořádně nízkou nabídku, ani další nejasnosti. Celé hodnocení sledovalo jediný cíl a základní kriterium: NEJNÍŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA. Na tomto základě bylo stanoveno toto pořadí:

-         LS, s.r.o., Nýrsko                               21 006 224.- s DPH 24 997 407.- Kč

-         STRABAG Prachatice                        24 378 713.-             29 010 668.- Kč

-         SWIETELSKY Plzeň                         24 767 594.-             29 473 437.- Kč

-         KAŠPARU-KOLLER Č.B.,               24 889 267.-             29 618 228.- Kč

-         STAVOMONTA Plzeň                      26 974 185.-             32 099 280.- Kč

Poté následovala diskuse k tématu:

¨ p. Kubát – za je potvrzená dotace ve výši 80%, kolik bude stát druhá etapa; p. Rjfek sdělil, že dotace je potvrzená, výše nákladů 2. etapy by měla dosáhnout částku 2 mil. Kč.

¨ p. Štembera – je možná úspora nákladů, neboť při rekonstrukci Dešenického potoka byly položeny pod těleso potoka položeny chráničky

¨ p. Brož – proč zadání projektu nezahrnovalo i konečnou úpravu komunikací; pan Rejfek sdělil, že firma, která bude provádět akci provede nejnutnější úpravu; p. Štembera sdělil, že projekt byl zadáván tak, aby z dotací byla pokryta co největší část kanalizace, na konečné úpravy MK  Krajský úřad Plzeňského kraje vypisuje dotační tituly.

¨ p. Brož – zda nabídka fi Lesní stavby Nýrsko, která má akci odkanalizování provádět, splňovala všechny požadované podmínky výběrového řízení; pan starosta sdělil, že ano.

 

Po skončení diskuse zastupitelstvo městyse schválilo výběrové řízení na akci

 „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, Milence – I. etapa.“

 

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

9. Pan Rejfek sdělil, že probíhají přípravy pro sestavení návrhu rozpočtu městyse pro rok 2007. Byly doručeny podklady sborů dobrovolných hasičů, sportovních klubů, příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešenice. Na přípravě rozpočtu se bude podílet finanční výbor, konečnou verzi přednese na veřejném zasedání městyse dne 19.12.2006 předseda fin. výboru p. ing. Kratejl.

¨ p. Kubát – zahrnout do rozpočtu opravu hasičské zbrojnice v Divišovicích

¨ p. Štembera – zadat zhotovení projektové dokumentace na realizaci zastávek autobusu v Milencích a následně hledat dotační titul na realizaci; ponechat rezervu Fond rozvoje bydlení na podporu kanalizace

¨ p. Šteinerová – zajistit technický stav kůlny u pohostinství v Dešenicích, vypadávají cihly

¨ p. Kubát – co se výhledově předpokládá se starou budovou hasičské zbrojnice v Dešenicích; pan starosta sdělil, že v současné době je v pronájmu

¨ p. Brož – aby zpracovatel projektu na autobusové zastávky zajistil kontakt se zpracovatelem žádosti o dotaci

¨ p. Čermáková – upozornila na špatný technický stav čp. 20 v Děpolticích; pan Štembera sdělil, že nemovitost nemá v současné době majitele, nebylo vyřešeno dědictví; p. Vereš navrhl situaci konzultovat s právním zástupcem městyse – zda by bylo možné odstranit budovu na náklady městyse. Zajistí pan starosta.

¨ p. Vereš – připomenul, že je nutné jistit finanční rezervu v rozpočtu

¨ p. Kubát – vyměnit hlavice u radiátorů v KD Dešenice, opravit komín KD Dešenice

 

Zastupitelstvo městyse dále projednalo a schválilo požadavek SDH Žíznětice na zhotovení přístřešku u parketu na návsi. Bude poskytnuta částka 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: pro  12

                  proti          0

                  zdržel se    2

 

10. Diskuse:

¨ p. Kubát – zda je možné zasílat zveřejnění záměru městyse členům ZM elektronicky; pan Rejfek sdělil, že pokud bude uveden kontakt, není problém

¨ p. Irlbeková – opět upozornila na problém odpadních vod u domu čp. 74 v Dešenicích; pan starosta odpověděl, že řešení bude součástí odkanalizování obce; bude provedeno místní šetření se zástupcem fi LS Nýrsko p. ing. Svejkovským.

 

11. Jednotlivé body  usnesení, které byly schváleny v průběhu zasedání,  přednesl p. Štembera.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

Zasedání zastupitelstva městyse ukončil ve 20.40 hod. pan Rejfek, který poděkoval přítomným členům ZM a hostům za účast.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- Jednací řád zastupitelstva městyse

 

 

V Dešenicích dne 1.12.2006.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

                                                                                                          …………………………..

                                                                                                                      RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                                      starosta městyse

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Šetlíková      ……………………………….

 

 

 

                                   p. Kubát          ………………………………

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 30.11.2006 v KD Dešenice

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.11.2006

 

- zprávu o činnosti rady

 

- zprávu o výsledku hospodaření v lesích městyse

 

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

 

- návrhovou komisi ve složení: p. Štembera, p. Denk, p. Vereš

 

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Šetlíková, p. Kubát

 

- zapisovatelku p. Helenu Boučkovou

 

- doplněk čl. V bod 10 Jednacího řádu ZM  ve znění: „ S náměty, návrhy a připomínkami mohou občané vystupovat v úvodu veřejného zasedání (zpravidla po zahájení, kontrole zápisu a usnesení z předchozího veřejného zasedání) tak, aby nemuseli čekat na diskusi v závěru jednání veřejného zasedání zastupitelstva městyse do pozdních nočních hodin. Vyjadřovat se mohou k jakýmkoliv problémům života městyse, pokud tyto nejsou na programu jednání. (Nejdéle do 5ti minut).“

 

- Jednací řád zastupitelstva městyse Dešenice

 

- aby záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle § 39 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňovala rada městyse

 

- výběrové řízení na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, Milence – I. etapa.“

 

- požadavek SDH Žíznětice na zhotovení přístřešku u parketu na návsi. Bude poskytnuta částka 10.000,-- Kč

 

 

 

3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo:

 

- o prodeji části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Janu Walzovi, trv. bytem Městiště 6 za cenu dle evidence.

4. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

- starostovi konzultovat s právním zástupcem městyse Dešenice stav budovy čp. 20 v Děpolticích, zda je možné budovu odstranit případně i na náklady městyse

 

 

V Dešenicích dne 1.12.2006.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

………………………………                                              …………………………………

            Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

            místostarosta                                                                          starosta obce