13. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.4.2008 - 1. část

13. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24.4.2008 v KD Dešenice

 

 

Č.j. 306/2008

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení, zpráva kontrolního výboru

4. zpráva o činnosti rady

5. diskuse, slovo starosty

6. projednání a schválení finančních prostředků na realizaci bezdrátového rozhlasu městyse  

    Dešenice a finanční dotace Plzeňského kraje ve výši 250 tis. Kč

7. projednání nákupu služebních vozidel

8. projednání zhotovení publikace „Dešenice v proměnách času“

9. projednání a schválení návrhu závěrečného účtu městyse a přezkoumání hospodaření

    městyse za rok 2007, projednání výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Dešenice, zpráva o

    výsledku auditu lesů městyse, zpráva o výsledku hospodaření v lesích městyse

10. projednání prodeje pozemků

11. vyhlášení výzvy z programu Fondu rozvoje bydlení

12. schválení odměn členů zastupitelstva městyse

13. diskuse

14. návrh usnesení

15. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.15 hod. p. Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 13 členů, p. Raišl se dostavil v 18.30 hod., omluven p. Štembera. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno na základě rozhodnutí rady ze dne 17.3.2008, oznámení o konání bylo zveřejněno od 15.4.2008, zasedání je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání – pan Vereš navrhl vyřadit z programu jednání projednání prodeje pozemků v k.ú. Milence p. JUDr. Šímovi z důvodu probíhající exekuce budov. Program byl schválen s navrženou připomínkou všemi přítomnými členy.

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Šteinerová, p. Král, p. Vereš.

 

 

Hlasování: pro  10

                  proti          0

                  zdržel se    3

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkorová, p. Denk

 

Hlasování: pro  12

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse ze dne 14.2.2008 konaného v Děpolticích provedla p. Šteinerová, předsedkyně kontrolního výboru, která konstatovala, že komise provedla kontrolu lesní cesty u křížku v Děpolticích. Na základě sdělení pana Pytla, který provedl fyzickou kontrolu bylo sděleno, že byl proveden posyp této cesty správcem městyse p. Denkem, ale nebylo použita velká vrstva škváry, jednalo se o posyp z důvodu odvozu dřeva z lesa. Kontrolním výborem byly předloženy fotografie dokumentující stav této cesty.

ZM bere zprávu na vědomí.

 

4. Zprávu o činnosti rady přednesl p. Kindlman. Rada se sešla celkem 5x. Na jednání dne 18.2.2008 rada projednala připomínky ze strany zastupitelů a občanů týkající se činnosti lesních včetně lesního správce, byly zavedeny výkazy práce, bylo rozhodnuto o reorganizaci lesů městyse. Dále bylo schváleno povolení kácení dřevin občanům, projednala se žádost p. Marka na odkoupení bývalé bramborárny v areálu tvrze za účelem skladování výrobků, souhlasila s prodejem dřeva na rodinný dům p. Hořáka, schválila zakoupení dataprojektoru a flash.

Dne 17.3.2008 rada schválila účast městyse v soutěži Vesnice roku 2008 a účast v soutěži o Zlatý erb v roce 2009. Zabývala se výběrem služebních vozů, pan starosta informoval o průběhu odkanalizování, rada zhodnotila oslavy svátku žen, zabývala se stížností p. Machače, schválila proplacení faktur za zpracování projektových dokumentací, schválila pronájem sálu v KD Milence na uspořádání zábavy, projednala žádost p. Černé na pronájem místnosti v Milencích za účelem podnikání, vzala na vědomí, že bylo podáno 5 žádostí z programu ROP.

Na dalším jednání rady městyse byl vybrán vítěz výběrového řízení na zhotovení inženýrských sítí v k.ú. Milence, kterým se stala fi Vodospol Klatovy. Pan starosta seznámil radu s návrhem uspořádání Mistrovství ČR v boxu v Dešenicích, rada projednávala návrhy na zakoupení služebních vozů, projednala žádost p. Kopecké o byt, vzala na vědomí informaci o připravované kontrole fi Elektrowin, sdělení Nadace ČEZ o nepřidělení dotace.

14.4.2008 rada projednala výsledky auditů městyse a lesů městyse, projednala a doporučila zakoupení služebních vozů, doporučila zhotovitele bezdrátového rozhlasu, na jehož realizaci byla poskytnuta Plzeňským krajem dotace ve výši 250 tis. Kč, schválila poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti, schválila žádost p. Brožové na dovybavení kuchyně v restauraci v Milencích s tím, že na dalším jednání rady bude projednáno navýšení nájemného. Rada byla seznámena s výsledky výběrového řízení na obsazení funkce lesní a  odborný lesní hospodář, stanovila termín 2. kola; s informací o nepřidělení dotací v oblasti kultury z Plzeňského kraje; doporučila zpracovat publikaci Dešenice v proměnách času dvojjazyčně; schválila příspěvek SK Norton Milence, rozhodla o proplacení faktur za geometrické plány p. Sedláčkovi, vzala na vědomí informace ohledně postupu oprav kostela sv. Mikuláše v Dešenicích, schválila odprodej panelů na zpevnění cesty v bývalém statku.

ZM bere zprávu na vědomí.

 

5. Diskuse – slovo starosty

Pan starosta upozornil přítomné, že v souladu se schváleným jednacím řádem ZM je možné diskutovat ke všemu a ptát se na cokoli co není na dalším programu jednání.

- Pan starosta konstatoval, že se vydařila celá řada akcí – dětský bál, masopustní veselí, oslava svátku žen; pan starosta poděkoval všem organizátorům, bude tak učiněno i cestou zpravodaje.

- Dne 14. března podal městys 5 žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jednalo se o vybudování víceúčelového hřiště v Dešenicích, zastávky v Milencích, zasítění pozemků v Milencích pro zástavbu rodinných domků, oprava koupaliště a tvořivá dílna ZŠ Dešenice v celkové výši 19.325.415,-- Kč. Podíl městyse by činil částku 1.449.407 Kč. Byli jsme vyzváni k odstranění formálních nedostatků, což bylo učiněno a projekty postoupily do dalšího hodnotícího kola. Výsledek bude znám v červnu. Zároveň bude vypsaná 3. výzva, kde by měly být podané dvě žádosti – rekonstrukce tvrze a úprava návsi v Dešenicích. Projektovou dokumentaci na Úpravu komunikací centra městyse a opravu stávajícího kulturního domu připravuje fi Ingem, projekt v 6 paré vyjde na částku 363.000 Kč a žádost o stavební povolení na 40.000 Kč.

- Proběhly první zápasy v kopané a opětovně boxerská liga.

- Dne 7.4. se uskutečnila schůzka se zástupci plzeňské diecéze (ta předložila předběžný rozpočet ve výši cca 3 mil. Kč; tento projekt, na který městys finančně přispěl jednou třetinou, řeší opravu krovu, střešní krytiny, odvodnění, svody a odvlhčení kostela), německých rodáků, pátera Jandery a městyse ohledně zajištění financování oprav kostela sv. Mikuláše v Dešenicích. Další schůzka se uskuteční 5. května s tím, že pan starosta má za úkol zjistit možnosti získání finančních prostředků v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, osa III., dále zájem německé strany na spolupráci a participaci při této akci němečtí rodáci nabízí prostředky z vlastní sbírky a prostředky od organizací, které osloví. Němečtí rodáci se zde chtějí opětovně sejít dne 30. srpna.

Na jednání se dostavil p. Raišl.

- Dále pan Rejfek informoval o situaci v lesích městyse. V březnu letošního roku došlo k uzavření ukončení pracovních poměrů všech tří zaměstnanců lesů z důvodů všeobecně známých, na které poukazovali nejen zastupitelé, ale především občané. Navíc došlo k pochybení ve fakturaci, kdy bylo fakturováno dřevo firmě, která již neexistuje, dřevo nebylo dosud odvezeno, došlo k jeho znehodnocení, což je ještě horší. Docházelo k porušování pracovní kázně, k narušování přírody, cyklostezek apod. Rada proto rozhodla o odvolání a zaroveň reorganizaci – nově budou zaměstnání pouze dva zaměstnanci pro lesy městyse. výběrové řízení bylo v souladu s platnými předpisy vyhlášeno do konce přezna a ústní pohovory proběhly 10. dubna. Vzhledem k tomu, že nikdo nedostal důvěru, koná se 2. kolo výběrového řízení, které je vyhlášeno do 30.4. a pohovory se uskuteční 6.5.2008.

- Dne 8.4 pan starosta spolu se starosty města Nýrska a obce Hamry zúčastnil schůzky na Státním fondu životního prostředí v Praze za účelem získání fin. prostředků na II. etapu odkanalizování. Po předložení argumentů bylo ujednáno, že bude podaná jedna žádost pro celý svazek obcí. Celkové fin. náklady se předpokládají ve výši 120 mil. Kč, přičemž 18 mil. by mělo být právě pro městys Dešenice. K podpoře celé sitauce jsou další argumenty: Hamrům nebude do budoucna nikdy povolena výstavba vlastní ČOV, do budoucna nelze počítat s vyvážením všech jímek a žump, není kam by bylo možné odpad vyvážet, čističky se tomu budou bránit, dalším argumentem je jakost pitné vody v Nýrské přehradě. Naším úkolem bude v rámci výběrového řízení zajistit provozovatele kanalizace. Svazek obcí získal příslib od SFŽP. Pan starosta sdělil, že není spokojen se zpracovatelskou firmou projektu a žádosti o dotace na odkanalizování. Do dnešního dne nebyla předložena žádosti o dotaci, s tím souvisí i podání žádosti na rekonstrukci vodovodu, fi Provod byla udivena před 10 dny, že má žádost zpracovávat. Pan starosta odmítá spolupracovat s firmou, která není ochotna spolupracovat.

- Jsou známé výsledky žádostí o dotace od Plzeňského kraje. Městys uspěl v žádosti o vybudování bezdrátového rozhlasu, byla přidělena částka 250 tis. Kč. Naopak městys nedostal prostředky na vydání publikace Dešenice v proměnách času a zajištění koncertu L. Baarové. Zatím není znám výsledek žádosti na rekonstrukci povrchu sálu KD Milence. Pan starosta informoval, že v oblasti kultury bylo předloženo 160 žádostí v celkové výši 11.636.590 Kč. Tato částka několikanásobně přesáhla možnosti Plzeňského kraje.

- Městys Dešenice podá přihlášku do soutěže Vesnice roku 2008. Městys splňuje většinu kriterií, za vítězství je odměna 2 mil. Kč, dotované jsou i jednotlivé stuhy.

- 15.4. se konalo setkání hejtmana se starosty měst a obcí Klatovska. Bylo zde připomenuto, že Plzeňský kraj patří k jediným, který nemá dulhy. Paradoxně s tím koresponduje výzkum veřejného mínění, kdy 75% respondentů v našem kraji považuje za najdůležitější oddlužení kraje. Jen těžko posoudíme nevědomost občanů, nebo zda byla otázka zavádějící. Na jednání byla chválena klatovská nemocnice, neboť ta mělo v roce 2000 ještě 60 mil. Kč dluh, dnes je situace podstatně lepší, i když pan starosta tento názor nesdílí. Dále následovaly příspěvky – p. Červený sdělil, že situace ve školství by se měla do dvou let stabilizovat, nemělo by docházet k rušení školských zařízení, naposledy byla zrušena škola v Chudenicích, také ale upozornil, že podlimitní stav žáků si obec bude muset hradit ze svého rozpočtu. Plzeňský kraj také přispěl k vybudování 60 víceúčelových hřišť. Pan Vilímec připomněl, že obce klatovského okresu vykázaly přebytek ve výši 88 mil. Kč, v rámci celého Plzeňského kraje to činilo cca 0,5 miliardy korun. Pan Kalista se omluvil, že celá řada obcí nedostala příspěvek na Územně plánovací dokumentaci, o dotaci žádalo 480 obcí, nebylo možné všem vyhovět. Městys může žádost podat opět příští rok. P. Baxa vyzvedl oblast památek a kultury v kraji, paní Kalčíková hovořila o cestovním ruchu, pan starosta se zúčastní 30.4. schůzky k projednání cyklostezky. Byl spuštěn tzv. program Virtuos, který umožňuje získávat potřebné doklady od úřadů, aniž by tam občan musel chodit, pro občany je tento program zdarma.

- Pan starosta doporučuje radě městyse i členům ZM spolupodílet se smluvní formou na partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Turistická ubytovna Hořákova rybníka“. Městys to nebude stát žádné finanční prostředky, tato atrakce bude pouze uvedena na internetové stránky městyse. Rybník nebude sloužit jen ke koupání, ale i sportovnímu rybolovu, táboření, kempování, vznikne zde ubytovna, stravovací prostory. Tuto možnost chce nabídnout pan starosta i dalším soukromým podnikatelům a subjektům za předpokladu, že o to budou stát.

- p. Pytel: v jaké výši byl schválen příspěvek pro SK Norton Milence, proč p. Kratejl najednou nehlasuje proti příspěvku; pan starosta sdělil, že se jedná o poskytnutí dřeva z lesů městyse na zhotovení pergoly ve výši cca 34 tis. Kč.; p. Kratejl sdělil, že požadavek na dřevo byl uveden v žádosti o finanční prostředky podané při sestavování rozpočtu, v rozpočtu tato částka není uvedena z důvodu, že se jedná o dřevo z lesů městyse.

- p. Kratejl: zda ve smluvním vztahu s fi Provod jsou uvedeny sankce za nepodání žádosti o dotace; pan starosta sdělil, že se jedná o záležitost z minulosti, kdy tato fi vyhrála výběrové řízení, sankce nejsou.

- p. Sýkorová: kdy bude znám výsledek žádosti o odkanalizování; pan starosta sdělil, že žádost má být podána do 30.4., 2 měsíce probíhá výběrové řízení, až po schválení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Sdělil, že fi Lesní stavby Nýrsko neprovádí stavbu dle představ, není zatím možné sankciovat, to je možné až po nedodržení termínu dokončení díla, systém prací se nelíbí.

- p. Denk: zda má městys tolik peněz na vyplácení odstupného hajným, kdo byl největším iniciátorem výpovědí lesáků; pan starosta sdělil, že se jedná o rozhodnutí na základě podnětů občanů a zastupitelů. Pan Denk sdělil, že tuto odpověď očekával, řekl, že není nutné volit 15 lidí, stačí zvolit pouze radu, věří, že se správnou odpověď dozví.

 

6. Dalším bodem jednání byla realizaci bezdrátového rozhlasu. Současný systém je zastaralý a nevyhovující. Byl předložen cenový návrh tří firem:

- fi HL TRADE            cena 443.284,50 Kč vč. DPH

- fi Techsonic               cena 495.873,-- Kč

- fi Sovt-Radio cena 424.734,80 Kč

Poslední z firem je připravená cenu snížit nejem v případě, že nebude zajištěno ozvučení, ale i v případě snížení počtu tlakových reproduktorů. Byla upravená zhotovitelská smlouva, dodána smlouva servisní, záruční lhůta je 40 měsíců, fi je ochotna uvést rozhlas do provozu s tím, že 50% celkové částky uhradíme letos a zbytek v roce 2009, nabízí slevy na dodávku radiostanic pro SDH, ukazatele rychlosti apod. Pan starosta sdělil, že na tuto akci městys obdrží dotaci od Plzeňského kraje ve výši 250 tis. Kč.  Rada doporučuje tuto firmu pro realizaci bezdrátového rozhlasu.

- p. Kratejl: zda realizace proběhne v letošním roce; p. starosta sdělil, že fi slíbila realizaci do 10 týdnů

ZM hlasovalo o zhotovitelské fi Sovt – radio,  rozpočtových opatřeních – navýšení výdajů na realizaci bezdrátového rozhlasu - pořizovací ceně ve výši 424.735 Kč, přijetí dotace ve výši 250 tis. Kč.

 

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

7. Pan starosta přednesl členům ZM návrh na zakoupení služebních vozů. Zpočátku se uvažovalo o zakoupení jednoho vozu pro lesní za cenu 600-650 tis. Kč, pan starosta sdělil, že lesáci přišli s nesmyslným návrhem na zakoupení tří vozů jen pro ně. Po jednáních rada dospěla k závěru, že je vhodnější zakoupit jeden vůz pro lesy a jeden pro potřeby městyse s tím, že celková částka by byla stejná jako při první variantě. V konečném návrhu jsou doporučovány dva vozy – Lada Niva Praktik Speciál za cenu 349.900 Kč a Fabia Ambiente 1,4 za cenu 338.200 Kč. Pan starosta také konstatoval, že náklady na vyplácení cestovného v souvislosti se zvýšeným počtem pracovních jízd se velmi zvýšily, přehled je schopna podat tajemnice.

- p. Fiala: radě předložil písemné nabídky, je nutné zakoupit 4 místní vůz pro lesy, souhlasí se zakoupením i ojetého vozu v lepší kvalitě něž je navrhovaný vůz Lada, je nutné zvážit amortizaci, nákladový prostor není rozhodující, větší věci je stejně nutné dopravit Magmou nebo na přívěsu – ten byl za posledních 9 měsiců využit jen 4x. Navrhl, aby se zvažovalo zakoupení kvalitnějšího vozu.

- p. Kratejl: zda se předpokládá financování leasingem, zda je akontace a na kolik let, zda je navrženo více variant splácení; pan starosta sdělil, že návrh leasingu byl zaslán na vůz Fabie, zpráva o možnosti financování bude podána na příštím jednání ZM.

- p. Vereš: Lada Niva je 4 místný vůz

- p. Šteinerová: souhlasí s návrhem p. Fialy na zakoupení kvalitnějšího vozu

- p. Kratejl: vůz Fabia není vhodný pro cesty do lesa; pan starosta sdělil, že se jedná o vůz pro potřeby městyse

- p. Sýkorová: návrh hlasovat o zakoupení vozů odděleně

- p. Raišl: u Lesů ČR byla Lada Niva využívána, provoz byl bez problému

- p. Klasna: tato auta jsou vynikající

- p. Šetlíková: zda se jedná o koupi nových nebo ojetých vozů; p. Rejfek sdělil, že to jsou nové vozy.

 

Hlasování o zakoupení vozu Lada Niva Praktik Speciál za cenu 349.900 Kč

Hlasování: pro  11

                  proti          0

                  zdržel se    3

 

Hlasování o zakoupení vozu Fabia Ambiente 1,4 za cenu 338.200 Kč

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

Po ukončeném hlasování byla vyhlášená přestávka 19.10 – 19.20 hod.

 

8. V současné době se připravuje publikace Dešenice v proměnách času. Pan starosta vyzval přítomné k aktivní spolupráci – poskytnutí informací, fotografií; cílem je zahrnout do publikace co nejvíce postřehů, námětů, nápadů. Dotace nebyla přidělena, rada diskutovala o vydání poublikace pouze v čestině – náklad 1000 ks, formát A5, počet stran 64, cena 68.000 Kč bez DPH, nebo dvojjazyčně – česko-německy: náklad 1000 ks, formát A5, počet stran 128, cena 115.100 Kč bez DPH. Po krátké diskusi ZM rozhodlo o vydání dvojjazyčné varianty publikace a zároveň o rozpočtové změně – navýšení výdajů o částku 125 459,-- Kč.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

9. ZM projednalo celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet městyse za rok 2007. V tomto roce byl přebytek hospodaření ve výši 150.817,12 Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu ke dni 31.12.2007 činil částku 9.633.674,24 Kč a na běžném účtu peněžních fondů částku 623.919,04 Kč. Pan starosta konstatoval, že v projednávaném roce došlo ke zpronevěření finanční částky 30 tis. Kč bývalou účetní městyse, tato částka byla vrácena hotově do pokladny městyse krátce po rozvázání pracovního poměru. V důsledku toho a také na doporučení kontrolních pracovnic provádějící přezkoumání hospodaření ZM ukládá finančnímu výboru provést kontrolu odvodů finanční hotovosti z pokladny na běžný účet a opačně za roky 2006 a 2007. Návrh závěrečného účtu tvoří přílohu zápisu.

 

ZM projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. na základě žádosti městyse pracovnicemi oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 14.2. a 17.3.2008. Přítomní členové ZM byli seznámeni s obsahem zprávy.

Závěr zprávy: Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

a) nebyly dodrženy postupy účtování fondů

b) změny rozpočtu nebyly provedeny schváleným rozpočtovým opatřením, nebyla splněna povinnost schválit rozpočtové opatření

c) účetní doklady neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti

d) inventarizace majetku a závazků nebyla provedena

e) účetnictví bylo nesprávné, jelikož nebylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví

f) byla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.

 

ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

- dojde ke zlepšení dodržování vnitřního kontrolního systému, všechny účetní doklady včetně zaúčtování bude kontrolováno a podepsáno všemi odpovědnými osobami, tím bude předcházemo možnému spáchání trestného činu v případě odvodů finanční hotovosti na běžné účty. Odpovědná osoba: odpovědné osoby dle Směrnice. Termín: běžný rok.

- Městys bude dbát na včasné schvalování rozpočtových opatření a provádění změn rozpočtu dle schváleného rozpočtového opatření. Odpovědná osoba: účetní, správce rozpočtu, finanční výbor. Termín: běžný rok.

- Městys bude dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění tak, aby všechny účetní doklady obsahovaly náležitosti stanovené tímto zákonem. Odpovědná osoba: účetní. Termín: běžný rok.

- Městys bude více dbát na zpracování inventarizačních zápisů, dbát ustanovení vyhlášky o rozpočtové skladbě. Odpovědná osoba: účetní, inventarizační komise, finanční výbor. Termín: běžný rok.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

Pan starosta sdělil, že byl proveden audit lesů městyse fi ContAudit, s.r.o. Plzeň– byla posuzována správnost, úplnost a průkaznost vedeného účetnictví a účetních závěrek za období 2006 a 2007. Ze závěrů vyplývá, že zásadní nedostatky nebyly zjištěny, byly doporučeny některé postupy v rámci účetnictví, např. hospodaření lesů vést v hospodářské činnosti, vést samostatnou evidenci účetních dokladů. Z informace lesního správce p. ing. Fialy vyplývá, že výdaje lesů bez DPH činily v roce 2007 částku 9455,67 mil. Kč, příjmy bez DPH částku 16046,43 mil. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2007 podle sdělených údajů činil částku 6 658 584,08 Kč. K tomuto výsledku dále městys přijal DPH za prodané dříví a vánoční stromky ve výši 3 002 437,15 Kč.

- p. Šteinerová: na základě výsledku zprávy vyplývá, že hajní nehospodařili tak špatně, vznesla dotaz o jaké finanční ztráty se jedná; p. starosta sdělil, že nebyla uhrazena fa ve výši cca 200 tis. Kč, zčásti je krytá zápočtem pohledávek, dřevo nebylo firmou zatím odvezeno, došlo k jeho znehodnocení.

ZM schvaluje výsledek hospodaření lesů městyse.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

Dále pan starosta informoval o provedeném auditu přezkoumání hospodaření svazku obcí provozujících skupinový vodovod za rok 2007. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny nedostatky, žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Svazek neměl ke konci roku 2007 žádné pohledávky, podíl závazků ke konci roku na rozpočtu svazku činil dle algoritmu MF ČR 6,77%, nevlastní žádný zastavený majetek.

ZM bere výsledek přezkoumání hospodaření svazku obcí na vědomí.

 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace za rok 2007.  Celkové příjmy z hlavní činnosti činily částku 3 043 522,65 Kč a výdaje částku 3 041 628,36 Kč. Výsledek hospodaření byl zisk ve výši 1 894,29 Kč. Celkové příjmy z hospodářské činnosti činily částku 191 532 Kč a výdaje 177 763,14 Kč, výsledek hospodaření zisk ve výši 13 768,86 Kč. ZM schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 – hospodářský výsledek celkem činil zisk ve výši 15 663,15 Kč, do fondu odměn bylo rozděleno 80%, tj.  12 530,53 Kč a do fondu rezervního 20%, tj. 3 132,62 Kč.

Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

10. ZM projednalo a rozhodlo o prodeji pozemků:

a) část pozemku ppč. 1571/2 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice p. Karlovi Haasovi, bytem prap. Vetla 56, Nýrsko za cenu 50,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který si nechá na vlastní náklady zhotovit p. Haas.

- p. Kratejl: v případě uložení inženýrských sítí zajistit ve smlouvě věcné břemeno

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

b) pozemek 342/5 – trvalý travní porost v k.ú. Žíznětice o výměře 1100 m2 p. Michalu Vacínovi, trv. bytem Babákova 2162/26, Praha – Chodov za cenu 50,-- Kč/m2.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

c) pozemek 9/3 – zahrada v k.ú. Žíznětice o výměře 149 m2 manželům Josefu a Jarmile Denkovým, trv. bytem Žíznětice 19 za cenu 1,89 Kč/m2. Geometrický plán uhradí kupující.

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

d)  část pozemku  9/2 – zahrada v k.ú. Žíznětice  za cenu 1,89 Kč/m2  manželům Josefu a Vlastě Habadovým, trv. bytem Žíznětice 2 – výměra bude upřesněna GP

e) část pozemku  9/2 – zahrada v k.ú. Žíznětice  za cenu 1,89 Kč/m2  manželům Josefu a Jarmile Denkovým, bytem Žíznětice 19 – výměra bude upřesněna GP

f) část pozemku 571 – ostatní plocha v k.ú. Žíznětice za cenu 7,-- Kč/m2 manželům Josefu a Vlastě Habadovým, trv. bytem Žíznětice 2

g)  část pozemku 571 – ostatní plocha v k.ú. Žíznětice za cenu 7,-- Kč/m2  manželům Josefu a Jarmile Denkovým, bytem Žíznětice 19.  Geometrický plán uhradí kupující. Pan starosta bude vždy přítomen při vypracování geometrických plánů.

 

 

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

11. Dalším bodem jednání bylo vyhlášení výzvy o poskytnutí půjčky z programu Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že při minulé výzvě ZM rozhodlo o tom, že finanční prostředky bude možné využít na odkanalizování, podal p. starosta návrh, aby zatím výzva nebyla vyhlášena a počkalo se do vyhlášení výsledků žádosti o dotaci na odkanalizování II. etapy.

- p. Klasna: za jakým účelem se provádělo měření na návsi; pan starosta sdělil, že se jednalo o přípravu podkladů pro projektovou dokumentaci na revitalizaci centra návsi

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

12. ZM projednalo a schválilo odměny členům ZM s účinností od 1.4.2008 v následující výši:

 

místostarosta                                       8 474,--Kč

člen rady                                             1 240,--

člen zastupitelstva                                   430,--

člen výboru                                            540,--

člen rady a člen výboru                        1 780,--

člen zastup. a člen výboru                       970,--

člen zastup. a předseda výboru            1 270,--

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

13. Diskuse:

- p. Šteinerová: u silážní jámy v Dešenicích je skládka eternitu, je nutné zajistit likvidaci;, p. starosta sdělil, že se pravděpodobně zjistí původce odpadu

- p. Šteinerová: opětovně upozornila na nezajištěné jímky pod silážní jámou v Dešenicích, ze strany p. Vereše bylo přislíbeno, že budou zakryty

 

14. Návrh usnesení přednesla p. Šteinerová, ten byl doplněn o následující:

- o způsobu financování nákupu služebních vozidel se bude jednat na příštím veřejném zasedání ZM

- na příštím jednání bude předložen provozní řád služebních vozidel

 

Hlasování: pro  14

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

15. Veřejné zasedání ZM bylo ukončeno ve 20.20 hod. Pan starosta poděkoval všem přítomným členům ZM i hostům za účast.

 

 

 

Přílohy:

- prezenční  listina

- prezenční listina hostů

- návrh závěrečného účtu městyse

- výroční zpráva ZŠ a MŠ Dešenice

 

 

V Dešenicích dne 30.4.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ....................................................

                                                                                  RSDr. Jan Rejfek

                                                                                  starosta městyse

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Sýkorová ...................................................

 

 

 

                                   p. Denk         ...................................................