OZV č. 1/2007 - ¨pohyb psů na veřejném prostranství  

Městys Dešenice

Zastupitelstvo městyse Dešenice

 

 

Obecně závazná vyhláška

Č. 1/2007

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  Městyse Dešenice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

 

Zastupitelstvo Městyse Dešenice se na svém zasedání dne 29. listopadu 2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1.    Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství[1] v obci:

      

a)      na veřejných prostranstvích městyse, vyznačených na mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem,

b)      na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje provádět výcvik psů.

 

2.   Za splnění povinností stanovených v odst. 1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel[2] psa.

 

3.    Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební[3] a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

 

4.     Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na lovecké psy[4] při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy[5].

 

 

 

Čl. 2

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

1.    Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory vyznačené na mapce v příloze č. 3: (p.pč.1643, 1644, 1637/2, 1584, 1604/2).

 

2.    Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1. je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Městyse Dešenice č. 1 o  regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a zamezení výskytu znečištění na veřejných prostranstvích, ze dne 7. června 2007.

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2008.

 

 

 

 

 Stanislav Kindlman  v.r.                                                               Dr. Jan Rejfek v.r.

      …………………                                                                      …………………..

      Jméno a příjmení                                                                      Jméno a příjmení

         místostarosta                                                                                 starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k obecně závazné vyhlášce Městyse Dešenice č. 1 - 3, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných  prostranstvích  Městyse Dešenice.

 

Mapky veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b) předmětné obecně závazné vyhlášky městyse a ust. čl. 2 o volném pobíhání psů.[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

[2] § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2003 Sb.,

[3] Např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 321/2006 Sb., § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

[4] § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

[5] Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.