8. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 28.6.2007 - 1.část

8. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 28.6.2007 na faře v Děpolticích

 

 

Č.j. 483/2007

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení

4. zpráva o činnosti rady

5. diskuse – slovo starosty

6. projednání  postupu při realizaci zasítění a odprodeje pozemků ppč. 111/3 v k.ú. Milence

7. projednání námětů zařazených do tzv. zásobníku akcí městyse

8. projednání závěrečného účtu DSO Údolí pod Ostrým a DSO Úhlava

9. prodej pozemků

10. diskuse

11. návrh usnesení

12 závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.05 hod. pan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přitomno 10 členů, v 18.15 hod. se dostavil p. Vereš, v 19.15 hod. se dostavil p. Denk. Omluveni: p. Král, p. Kubát, p. Kratejl. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM. Pan Štembera pouze připomínkoval, že program jednání neobdržel předem, k tomuto pan starosta sdělil, že programy nebyly dodány nikomu z členů ZM.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Štembera, p. Barák, p. Raišl.

 

Hlasování: pro  8

                  proti           0

                  zdržel se     2

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkorová, p. Šetlíková.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

3.  Kontrolu usnesení č. 7 z veřejného zasedání ZM ze dne 17.5.2007 provedla předsedkyně kontrolního výboru p. Šteinerová. Kontrola byla provedena 27.6.2007 v kanceláři městyse Dešenice za přítomnosti tajemnice p. Boučkové. Úkoly vyplývající z usnesení byly splněny (OZV vyvěšena na úřední desce od 23.5. do 6.6.2007, domovní řád vyvěšen, probíhá seznámení nájemníků – v domě čp. 125 v Deš. proběhla domovní schůze; žádost o bezúplatný převod střelnice Městiště byla odeslána).

ZM bere zprávu na vědomí.

 

 

4. Se zprávou o činnosti rady městyse seznámil místostarosta p. Kindlman. Podkladové materiály byly doručeny členům ZM, usnesení rady jsou pravidelně zveřejňovaná na internetových stránkách městyse, kde je možné se seznámit se závěry jednání rady.

ZM bere zprávu na vědomí.

Dostavil se p. Vereš.

 

5. Diskuse – slovo starosty:

- Dne 19.6. navštívila úřad městyse delegace francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách v čele s prof. Dr. Mariií Clode Maurelovou. Společně se dvěma kolegy se zajímala o rozvoj naší oblasti, velkou pozornost věnovala oblasti zemědělství.

- Městys Dešenice obdržel cenovou nabídku na odprodej budovy starého konzumu v Dešenicích. Dle sdělení p. Flaisiga, který zastupuje vlastníka nemovitosti, je nabídková cena ve výši 2,5 mil. Kč.

- Minulý týden se konalo valné shromáždění Ekoregionu Úhlava, následoval seminář k možnostem čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Bylo pozváno 12 podnikatelů z oblasti zemědělství.

- Probíhá jednání k odstranění dvou vzrostlých stromů – hřbitov Dešenice a strom u domu p. Tremlové v Děpolticích. Oba tyto stromy jsou nebezpečné pro okolí, byla vypracovaná cenová nabídka na pokácení fi. Spěváček ve výši cca 50 tis. Kč.

- dne 21.5. tohoto roku byla zahájena oprava zdi tvrze v Dešenicích, smlouva o dílo byla podepsaná s p. Koutkem. Nebyl schválen návrh řešení zábradlí – kovové sloupky a dřevo. Byl podán nový návrh – kovové sloupky a trubky. Zatím nebylo doručeno vyjádření.

- V květnu také byly započaty práce na výměně střešní krytiny na budově fary v Děpolticích. práce budou ukončeny do konce měsíce června 2007. K nahlédnutí je také projektová dokumentace k vybudování dvou malometrážních bytů v této budově. Rozpočet na jejich výstavbu činí 1,8 mil. Kč.

- Dále pan starosta informoval o tom že byly zámítnuty žádosti o dotace na vybudování mokřadu v Dešenicích, úpravu povrchu v sále KD Milence, uspořádání memoriálu J. Staňka v malé kopané.

- Městys obdržel cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace k opravám kostela sv. Mikuláše v Dešenicích. Podíl pro městys je ve výši cca 17 tis. Kč.

- Proběhlo jednání starostů sdružení  Královského Hvozdu v Neukirchenu, kde se diskutovalo o možné realizaci společných projektů. Z německé strany není zatím velký zájem, neboť dle sdělení starosty Lamu p. Bergbauera dostávají pouze 50% prostředků z fondů EU.

- Je zpracovaná první část územního plánu – rozbory, průzkumy, materiál je možné zapůjčit v kanceláři městyse.

- Pan starosta informoval o situaci převodů pozemků od PF. Jedná se o velice zdlouhavou záležitost, ze strany PF bylo přislíbeno, že některé pozemky budou převedeny na městys, aby mohl být realizován odprodej.

- Městys Dešenice zažádal o bezúplatný převod střelnice Městiště dle zákona č. 219/2000 Sb.. Tato žádost byla zamítnuta s tím, že o převod zažádal NP a CHKO Šumava. Tento orgán má však zájem především o pozemky, ne o stavby. Proto bylo podáno odvolání s novou žádostí dle zákona č. 174/2003 Sb.. Zároveň byla oslovena senátorka p. Rippelová, a poslanci p. Vilímec a p. Šidlo, který se na situaci osobně informoval dnes dopoledne.

- Zastupitelům byl doručen rozpis veřejných zasedání ZM. Dne 29. července 2007 se uskuteční mimořádné setkání členů ZM v Penzionu JAS v Děpolticích, kde by měla být podepsaná smlouva o spolupráci se zahraničním partnerem – městysem Lam. V případě, že některý z členů ZM se nebude moci zúčastnit, je nutné se do 10.7.2007 omluvit.

- Odkanalizování probíhá dle plánu, v pondělí 2.7.2007 proběhne kontrolní den. Silnice budou upraveny v pátek 29.6.2007 – jedná se o výmoly.

- p. Štembera: jak dopadlo jednání ohledně úhrady faktury za odvoz sutě při bouracích pracech kůlny u KD Dešenice. Pan starosta sdělil, že zatím nebylo dořešeno.

- p. Štembera – který strom v Děpolticích má být pokácen. Pan starosta sdělil, že se jedná o jasan u domu p. Tremlové. Pan Štembera sdělil, že byla již jednou podaná žádost o jeho pokácení, která byla zamítnuta z důvodu, že strom je na pozemku PF.

- p. Štembera: jaký konkrétní záměr je s prostorami sálu KD Milence. Pan starosta sdělil, že městys předpokládá vybudování sportovního zázemí pro školu a veřejnost. Pan Štembera sdělil, že škola má vlastní tělocvičnu, sál je malý pro sportovní využítí, navrhuje vybudovat spíše turistickou ubytovnu.

- p. Pytel: zatím se předpokládala oprava povrchu a je možné tyto prostory využívat i pro jiné než sportovní účely.

- p. Vereš: městys Dešenice podával žádost o dotaci na tuto akci, ZM bylo informováno na veřejném zasedání ZM v únoru 2007, proč se k této problematice pan Štembera nevyjádřil dříve.

- p. Šteinerová: zda bylo financování této akce zahrnuto v rozpočtu. Pan starosta sdělil, že nikoliv, neboť  zastupitelé upozornili na možnosti čerpání dotací v letošním roce (rozpočet byl schválen  v roce 2006) a na základě toho městys žádosti podal.Zároveň sdělil, že do 30.8.2007 je možné podat návrhy na možnosti využítí sálu KD Milence.

- p. Bouček: jaký je záměr se střelnicí v Městišti. Pan starosta sdělil, že městys by tam zřídil skládky dřeva, budovy by byly využívání k ubytování turistů i sezonních pracovníků, předpokládá se vybudování cyklostezky.

 

 

6. ZM projednávalo realizaci zasítění pozemků na ppč. 111/3 v k.ú. Milence. K dispozici je vypracovaná projektová dokumentace kanceláří p. Vlčka, která řeší odkanalizování, zatrubnění, vybudování přípojek pitné vody, elektro, plyn. Městys bude žádat o dotaci na zasítění. V současné době je kalkulace prodejní ceny pozemku ve výši 242,-- Kč/m2. Tuto cenu bude možné upravovat. Záměrem je upřednostnit při prodeji  místní zájemce a zbylé parcely prodat formou soutěže. K celé problematice byla otevřena diskuse.

Na jednání se dostavil p. Denk.

- p. Kostlivý: jaká je výměra jednotlivých parcel. Pan starosta sdělil, že se jedná o výměru cca  1000 m2.

- p. Vereš: rada městyse doporučuje upřednostnit místní žadatele, pro ostatní navrhuje soutěž, abyl nedocházelo k diskriminaci.

- p. Štembera: cílem od prvopočátku bylo zvýšit počet trvale žijících obyvatel, je nutné zajistit, aby zde lidé trvale žili, zdá se mu předčasné jednat o ceně, navrhuje prodávat parcely za ceny dle skutečných nákladů.

- p. Sýkorová: zda vyplývá povinnost do určité doby zahájit výstavbu. Pan starosta sdělil, že tyto podmínky budou závislé na obdržení případné dotace na zasítění.

Po diskusi proběhlo hlasování o tom, zda pozemky, které zbydou po prodeji místním žadatelům, odprodat na základě soutěže.

 

Hlasování: pro  7

                  proti           2

                  zdržel se     3

 

ZM zamítlo prodávat stavební parcely na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence, které zbydou po prodeji místním žadatelům, formou soutěže.

 

Dále se hlasovalo  o předběžné ceně za odprodej stavebních parcel na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence ve výši 242,-- Kč/m2.

 

Hlasování: pro  11

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

7. Zastupitelé projednávali zásobník navržených akcí pro realizaci městysem v následujících letech. Tento seznam byl doručen členům ZM a je přílohou tohoto zápisu. Po diskusi byl doplněn o tyto akce:

- vybudování cyklotrasy v Děpolticích

- oprava místních vodojemů

- vybudování víceúčelového hřiště v Dešenicích

- cesta Milence – Stará Lhota

- zasítění pozemků u fotbalového hřiště v Dešenicích

 

ZM schvaluje doplnění zásobníku o výše uvedené akce.

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

ZM schvaluje celý zásobník akcí městyse Dešenice. 

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

8. ZM projednalo Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým a DSO Úhlava. Dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se závěrečný účet dobrovolného svazku  předkládá ke schválení shromáždění starostů DSO, a to spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření  za uplynulý kalendářní rok.

Ze závěrečného účtu DSO Úhlava vyplývá, že hospodaření za  rok 2006  skončilo  schodkem.

Příjmy celkem po  konsolidaci  činily  1.449,53 tis. Kč,  výdaje 1.808,09 tis. Kč. Schodek byl způsoben vrácením  prostředků ve  výši 320 tis., které  byly  zapůjčeny  v  roce  2005 městem Nýrsko na první etapu komunitního plánování.

Příjmy a výdaje DSO Úhlava v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiloženém výkazu o plnění rozpočtu za rok 2006.

 

Firma Ing. Jaroslava Pechová provedla přezkoumání hospodaření DSO Úhlava za rok 2006,  zpráva o výsledcích přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky podle §10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb., tj. méně závažné nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).Jedná se o překročení výdajů – vrácení prostředků ve výši 320 tis. zapůjčených městem Nýrsko na první etapu komunitního plánování.

 

Ze závěrečného účtu  DSO  Údolí  pod  Ostrým vyplývá, že hospodaření za rok 2006 skončilo

schodkem. Příjmy celkem po konsolidaci činily 20 tis. Kč, výdaje 21,06 tis. Kč.  Schodek  byl pokryt přebytkem finančních prostředků předcházejícího roku.

Příjmy  a výdaje  DSO  Údolí  pod  Ostrým  v plném  členění  podle  rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiloženém výkazu o plnění rozpočtu za rok 2006.

Firma  Ing.  Jaroslava  Pechová  provedla  přezkoumání  hospodaření DSO Údolí pod Ostrým

za rok 2006, zpráva o výsledcích  přezkoumání konstatuje,  že  při  přezkoumání  hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

 

ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava.

ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým.

 

 

9. ZM projednalo prodej následujících pozemků:

a) prodej části pozemku ppč. 523/1 – ostatní komunikace v k.ú. Městiště p. Františkovi Graslovi. Dne 30.11. 2006 byl schválen prodej této parcely p. Janu Walzovi, což bylo opětovně potvrzeno dne 5.4.2007. na veřejném zasedání. Pan Grasl toto rozhodnutí napadl, celá záležitost byla několikrát projednáváana na jednáních rady městyse a podařilo se dosáhnout shody. Pan Walz je ochoten 86 m2 této parcely uvolnit p. Graslovi.

- p. Štembera: zda byl záměr zveřejněn: ano na úřední desce byl záměr prodeje řádně zveřejněn. Dále pan Štembera sdělil, že v minulsti bylo přijato usnesení  o tom, aby p. Fr. Grasl starší uvedl vybudované nemovitosti do souladu s platnou legislativou, což se zatím neuskutečnilo. Bylo doporučeno, aby se pozemky prodaly až po uvedení věcí do pořádku.

- p. Vereš: rada městyse jednala již se synem p. Grasla, který přislíbil uvedení věcí do řádného stavu do konce letošního roku, pan starosta dohlédne na to, aby p. Grasl dostál svým závazkům.

ZM hlasovalo o neodprodání části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Františkovi Graslovi.

 

Hlasování: pro  2

                  proti           6

                  zdržel se     4

 

 

 

 

 

Dále ZM hlasovalo o odprodání části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Františkovi Graslovi:

 

Hlasování: pro  7

                  proti           1

                  zdržel se     4

 

Část pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Františkovi Graslovi nebude prodána.

 

b) prodej pozemku ppč. 841 v k.ú. Milence manželům Thomasovi a Daně Riedelovým, bytem Milence 5. Pan starosta sdělil, že tento prodej byl projednáván a zamítnut na minulém veřejném zasedání ZM, kde byla uvedená mylná informace o tom, že přes tento pozemek  veden plyn. Bude zde uloženo pouze potrubí kanalizace. Diskuse:

- p. Pytel: je nutné vyjít lidem vstříc, minulé zastupitelstvo dělalo problémy při prodeji pozemků

- p. Štembera: je nutné hájit zájmy městyse, nedoporučuje prodávat pozemky, kde jsou uloženy veřejné sítě, tyto pozemky je možné pronajmout

- p. Vereš: jedná se o pozemek, který městys nevyužívá, někteří lidé nemají o pronájem zájem

 

ZM hlasovalo o neodprodeji pozemku ppč. . 841 v k.ú. Milence manželům Thomasovi a Daně Riedelovým, bytem Milence 5.

 

 

Hlasování: pro  1

                  proti           10

                  zdržel se     1

 

 

ZM hlasovalo o prodeji pozemku ppč. .841 v k.ú. Milence manželům Thomasovi a Daně Riedelovým, bytem Milence 5.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           1

                  zdržel se     1

 

ZM rozhodlo o prodeji pozemku ppč. 841 v k.ú. Milence o výměře 494 m2 manželům Thomasovi a Daně Riedelovým, bytem Milence 5 za cenu 3,79 Kč/m2.

 

10. Diskuse:

- p. Šteinerová: je nutné provést opravu střechy na budově MŠ Dešenice – zatéká do třídy. Pan starosta přislíbil, že bude opraveno.

- p. Toman: jaká je situace v lesích. Pan starosta sdělil, že probíhá likvidace kalamity, na příští veřejné zasedání bude připavena zpráva lesního správce ing. Fialy.

- p. Bouček: zda je možné umístit zrcadlo na výjezd z místní komunikace na státní u p. Stuibera - u domu čp. 39 v Dešenicích. Bude se řešit.

 

 

 

 

 

11. Návrh usnesení přednesl p. Štembera. ZM schvaluje usnesení.

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

12. Veřejné zasedání ZM ukončil ve 20.05 hod. pan Rejfek, který poděkoval přítomným členům i hostům za účast na jednání a vyzval členy k prohlídce zrekonstruovaného objektu fary Děpoltice.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- zásobník  akcí Městyse Dešenice

- závěrečný účet DSO Úhlava

- závěrčný účet DSO Údolí pod Ostrým

 

 

V Dešenicích dne 29.6.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ........................................................

                                                                                              RSDr. Jan Rejfek

                                                                                              starosta městys

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Lenka Sýkorová      ..................................................................

 

 

 

 

 

                                   p. Soňa Šetlíková         ...................................................................