8. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 28.6.2007 - 2.část

Usnesení č. 8. z veřejného zasedání zastupitelstva městyse  Dešenice konaného dne 28.6.2007 na faře v Děpolticích

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Štembera, p. Barák, p. Raišl

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkorová, p. Šetlíková.

- zapisovatelku p. Boučkovou

- předběžnou cenu za odprodej stavebních parcel na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence ve

  výši 242,-- Kč/m2

- doplnění zásobníku akcí městyse Dešenice o tyto projekty:

- vybudování cyklotrasy v Děpolticích

- oprava místních vodojemů

- vybudování víceúčelového hřiště v Dešenicích

- cesta Milence – Stará Lhota

- zasítění pozemků u fotbalového hřiště v Dešenicích

- celý zásobník akcí městyse pro realizaci v následujících letech

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu o kontrole usnesení č. 7 z veřejného zasedání ZM ze dne 17.5.2007

- zprávu o činnosti rady městyse

- Závěrečný účet DSO Úhlava.

- Závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým.

 

 

3. zastupitelstvo městyse rozhodlo o:

 

- neodprodání části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Františkovi Graslovi.

- prodeji pozemku ppč. .841 v k.ú. Milence o výměře 494 m2 manželům Thomasovi a Daně 

  Riedelovým, bytem Milence 5 za cenu 3,79 Kč/m2.

 

4. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

- p. Rejfkovi zajistit opravu střechy na budově MŠ v Dešenicích

- p. Rejfkovi zjistit možnosti umístění zrcadla na výjezdu z místní komunikace na státní u p.

  Stuibera - u domu čp. 39 v Dešenicích

- p. ing. Fialovi připravit na příští veřejné zasedání zprávu o hospodaření v lesích městyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZM zamítlo:

 

- prodávat stavební parcely na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence, které zbydou po prodeji  

  místním žadatelům, formou soutěže.

 

 

 

V Dešenicích dne 29.6.2007.

Zapsala Helena Boučková

 

 

 

 

 

...................................................                               ........................................................

Stanislav Kindlman                                                      RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                               starosta městyse