35. zápis z veřejného mimořádného jednání zastupitelstva městyse konaného dne 12.8.2010 v KD Dešenice

 

35. zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 12.8.2010 v kulturním domě v Dešenicích

 

Čj. 528/2010

 

Program:

 

  1. zahájení
  2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
  3. opětovné projednání výstavby 5ti bytových jednotek v Dešenicích
  4. diskuse
  5. závěr

 

  1. 1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájil v 18.07 hod. p. Jan Rejfek, starosta městyse, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 12 členů ZM, omluveni: p. Kubát, p. Král, p. Pytel. ZM bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92 čl. 1 zákona o obcích. ZM je usnášeníschopné, členové byli seznámeni s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování:        pro                 12

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

  1. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Denk, p. Štembera, p. Šetlíková

 

Hlasování:        pro                 12

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

            Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Barák, p. Sýkorová.

 

Hlasování:        pro                 12

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

            Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování:        pro                 12

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

 

  1. ZM přistoupilo k opětovnému projednání výstaby 5ti bytových jednotek v Dešenicích v čp. 22. Pan starosta sdělil, že na posledním řádném jednání, kdy celkem bylo přítomno 9 členů ZM, hlasovalo 5 členů pro výstavbu, 2 se rozhodnutí zdrželi a 2 byli proti. Pan starosta si myslí, že ti, kteří se zdrželi, případně byli proti, nepřesně a nesprávně pochopili  výklad a navíc se přiklonili k vyjádření pana Kratejla, na což měli plné právo. Dnešní jednání bylo vyvoláno několika aspekty – prvním byly podpisové archy, dále skutečnost, že Krajský úřad Plzeňského kraje se podivoval nad tím, že odmítáme dotaci na tuto výstavbu. Bylo doporučeno svolat znovu veřejné zasedání a projednat všechny klady a zápory daného problému, zejména po finanční stránce. Třetím, neméně důležitým aspektem je to, že počet zastupitelů byl nižší o více než třetinu, není vhodné partajničení – vůči občanům a žadatelům o bydlení je tento postoj nefér. Posledním aspektem je skutečnost, že 14 dnů před řádným jednáním ZM schválilo možné úvěrování. Na doporučení p. ing. Kratejla ZM schválilo variantu nabízenou Českou spořitelnou.

Záměr vybudovat bytové jednotky nad restaurací mělo již minulé zastupitelstvo a vedení radnice, sdělil p. starosta. Byla vypracovaná jednostupňová dokumentace, následně byla vypracovaná projektová dokumentace a žádost o dotaci. Výběrové řízení na stavbu bylo řádně provedeno. Pan starosta vyzval zastupitele ke zvážení situace.

Zprávu o hospodaření městyse a finančních zdrojích sdělila p. Boučková.

Diskuse:

- p. Kratejl: rozhodování o realizaci projektů  bylo podmíněno tím, že bude záviset na přidělených dotacích, pokud by městys chtěl realizovat všechny záměry, bylo by nutné splácet úvěr 27 mil. Kč, tj.  2 mil. Kč/rok po dobu 10ti let, což představuje vysokou zátěž pro městys, mnohé akce vyžadují vícenáklady.

- p. Štembera: náklady 5,2 mil. Kč na stavbu jsou vysoké, neboť náklady na 1m2 představují částku 28 tis. Kč/m2, v Klatovech se staví nové byty za částku cca 20 tis. Kč/m2, pokud jej někdo přesvědčí o tom, že realizace této akce je ekonomická, bude hlasovat pro.

- p. Rejfek: město Klatovy vlastní byty a přesto je neprodává, je otázkou, jaký má kdo na tuto problematiku náhled, je nutné hledat způsob jak věci realizovat a nehledat jen důvody proč nerealizovat, městys se zavázal k tomu, aby se zabraňovalo vylidňování.

- p. Vereš: je nutné se zamyslet nad tím, pro koho budou byty stavěny, myslí si, že navyšovat kategorii sociálních bytů není vhodné, ale vzhledm ke koaličním úmluvám bude hlasovat pro realizaci, ale není o této akci přesvědčen.

- p. Úlovec: ZM, které hlasovalo proti výstavbě bytů asi bydlí ve svém domě, byty jsou potřebné. Nelze srovnávat ceny v Klatovech a Dešenicích, rekonstrukce domu je vždy náročnější, myslí si, že vzhledem k opravě podkroví není cena vysoká.

- p. Fantová: má podanou žádost o byt již 4 roky, jiní žadatelé již byt dostali před ní; pan starosta sdělil, že o přidělení bytu rozhoduje rada městyse, upřednostňovaly se případy umisťování matek s dětmi, pokud by se podařila realizace výstavby bytů, byla by tato žádost uspokojena.

- p. Kratejl: kdo sestavil petici, měl by být podpis a kontakt osoby, která petici iniciovala; zda je někdo přítomný na tomto veřejném zasedání kdo podepsal petici a není členem ZM. Pan starosta sdělil, že podpisový arch byl umístěný na poště a v Konzumu, neví kdo jej inicioval.

- p. Šetlíková: zda p. Schiebert, který se odstěhoval, předal byt. Pan starosta sdělil, že se údajně odstěhoval do Nýrska, nebyla předána žádost o ukončení nájmu bytu, bude se řešit s právním zástupcem městyse.

Po diskusi ZM přistoupilo k hlasování o realizaci rekonstrukce 5ti bytových jednotek v domě čp. 22 v Dešenicích.

 

Hlasování:        pro                 9

                        proti                 1

                        zdržel se           2

 

  1. Diskuse: p. Kratejl: zasítění pozemků mělo být hotové do konce měsíce července tohoto roku, myslí si, že jedním z důvodů zpoždění byly opravy prací subdodavatele p. Macha; není doasfaltovaná krajnice komunikace. Pan starosta sdělil, že byl podepsán dodatek ke smlouvě z důvodu problému se zapojením plynu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Termín byl prodloužen o 30 dní; částečné opravy prací se prováděly. Konečné úpravy asfaltů budou provedeny po dokončení stavebních prací.

- p. Štembera: před několika měsíci se řešil problém poškození mostku v Dešenicích a parkování nákladních vozidel fi Anděl, Nýrsko. U vodního toku jsou cítit výpary nafty, která uniká do štěrkového podloží, tento pozemek je ve vlastnictví městyse. Pan starosta sdělil, že mostek byl opraven p. Koutkem a fa byla p. Andělem proplacena. Zábradlí je stále nakloněné z důvodu průjezdu kombajnu p. Stuibera. Pan Anděl byl na parkování aut upozorněn, bude zasláno opětovné upozornění.

- p. Štembera: jak je to s ukládáním odpadu na lesním pozemku v Milencích u p. Rychtery, musí být souhlas vlastníka pozemku k ukládání odpadu, stavebník má povinnost odpady odvézt na řízenou skládku a ne na sousední pozemek. Pan starosta sdělil, že Městský úřad Klatovy vydal povolení, je rád, že zemina není uložena na komunikaci apod., kde by jen překážela. Pan starosta přislíbil zaslat kopii rozhodnutí.

 

  1. Na závěr jednání poděkoval pan starosta všem přítomným členům ZM a hostům za účast na jednání. V závěru srpna nebo výjimečně počátkem září se bude konat poslední veřejné zasedání tohoto zastupitelstva. Pan starosta pozval na víkendové akce: nohejbal v Děpolticích, za 14 dní setkání rodáků v Děpolticích a o týden později v Dešenicích. Popřál všem příjemný zbytek prázdnin a dovolených.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- komentář k výstavbě 5ti bytových jednotek v Dešenicích

 

 

V Dešenicích dne 16.8.2010.

Zapsala Ing. Helena Boučková.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                          RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                          starosta městyse

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Sýkorová     ............................................................

 

 

                                   p. Barák          ............................................................

 

 

 

Usnesení č. 35 z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne konaného dne 12.8.2010 v KD Dešenice

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Denk, p. Štembera, p. Šetlíková

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkorová, p. Barák

- zapisovatelku p. Boučkovou

- realizaci výstavby 5ti bytových jednotek v k.ú. Dešenice, čp. 22

 

2. Zastupitelstvo městyse ukládá p. starostovi:

 

- zaslat kopii rozhodnutí Městského úřadu Klatovy na povolení stavby u p. Rychtery v Milencích p. Štemberovi

- upozornit p. Anděla na neoprávněné parkování nákladních aut v blízkosti potoka v Dešenicích ( u domu p. Stuibera)

 

 

V Dešenicích dne 16.8.2010.

Zapsala Ing. Helena Boučková.

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                ........................................................

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse