33. zápis z veřejného mimořádného jednání zastupitelstva městyse konaného dne 10.6.2010 v zasedací místnosti UM

 

33. zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 10.6.2010 v zasedací místnosti úřadu městyse Dešenice

 

 

Čj. 394/2010

 

Program:

 

 1. zahájení
 2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
 3. schválení přijetí úvěru pro městys
 4. projednání žádosti o změnu územního plánu č. 1
 5. projednání úplatného převodu pozemku v k.ú. Dešenice – PF Klatovy

4.   usnesení

5.   závěr

 

 

 

 1. Veřejné mimořádné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájil v 18.05 hod. p. Jan Rejfek, starosta městyse, který přivítal přítomné členy ZM. Při zahájení přítomno 9 členů ZM,  omluveni: p. Štembera,  p. Barák, p. Šlais; neomluveni: p. Král, p. Kubát. V 18.10 hod. se dostavil p. Pytel. ZM je usnášeníschopné, členové byli seznámeni s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování:        pro                 9

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

 

 1. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Šetlíková, p. Kratejl,  p. Vereš

 

Hlasování:        pro                 9

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

            Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Kindlman, p. Denk.

 

Hlasování:        pro                 9

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

            Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování:        pro                 9

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 1. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení přijetí úvěru na financování investičních akcí, na které byly přidělené dotace (viz. příloha – soupis akcí). Pan starosta seznámil přítomné s průběhem jednotlivých akcí – rekonstrukce lesní cesty Hraniční, zasítění pozemků pro bytovou výstavbu v k.ú. Milence, rekonstrukce mostu Pod hrází v Milencích. V současné době bylo vypsané výběrové řízení na další projekty: vestavba 5ti bytových jednotek nad pohostinstvím v Dešenicích, 2 bytových jednotek na faře v k.ú. Oldřichovice, vybudování Zahrady snů – dětského hřiště u MŠ v Dešenicích. Na jednání se dostavil p. Pytel.

Protože městys nemá dostatek vlastních finančních prostředků, je nutné zajistit financování úvěrem. Byly předloženy návrhy na úvěrování ze strany Komerční banky a České spořitelny. Nabídky zhodnotil předseda finančního výboru p. ing. David Kratejl. Provedl analýzu všech nabízených možností a sdělil, že Česká spořitelna podala výhodnější nabídku a doporučuje sepsat úvěrovou smlouvu s tímto peněžním ústavem.

ZM schvaluje střednědobý úvěr na předfinancování dotací investičních projektů do výše 10 mil. Kč – pohyblivá úroková sazba a dlouhodobý úvěr na úhradu vlastních zdrojů investičních projektů ve výši 5 mil. Kč – pevná úroková sazba na dobu splatnosti 10ti let ve výši 3,97% p.a.. Nabídky tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Hlasování:        pro                 10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

 1. ZM projednalo a schválilo změnu územního plánu č. 1 podanou p. Radimem Krbůškem na vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 308/19 v k.ú. Milence o celkové výměře 2,2844 ha. Pozemek je ve vlastnictví p. J. Boublíka, který jej splácí a je ochoten jej odprodat i se závazkem úhrady p. Krbůškovi. Fi Papeno zastoupená p. Krbůškem se zároveň zavázala, že v případě uvedení elektrárny do provozu bude do rozpočtu městyse přispívat částkou 160 tis. Kč/rok po dobu 20ti let.

 

Hlasování:        pro                 8

                        proti                 1

                        zdržel se           1

 

 1. ZM projednalo a schválilo úplatný převod pozemku ppč. 1397/12 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice od Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Klatovy.

 

Hlasování:        pro                 10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

 1. S návrhem usnesení seznámil p.Kratejl.

 

Hlasování:        pro                 10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

 1. Na závěr jednání poděkoval pan starosta všem přítomným za účast. Následující veřejné zasedání ZM se bude konat 24.6.2010 v Divišovicích. Jednání ZM bylo ukončeno ve 19.20 hod.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- seznam investičních akcí

- nabídky úvěru KB

- nabídky úvěru ČS

 

 

 

V Dešenicích dne 11.6.2010.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

           

                                                                                                          ............................................

 

                                                                                                          RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                          starosta městyse

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Kindlman ............................................

 

 

 

                                   p. Denk ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 33 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 10.6.2010 v zasedací místnosti úřadu městyse Dešenice

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Kratejl, p. Vereš, p. Šetlíková

- ověřovatele zápisu: p. Denk, p. Kindlman

- zapisovatelku zápisu: p. Boučková

- střednědobý úvěr na předfinancování dotací investičních projektů do výše 10 mil. Kč –

 pohyblivá úroková sazba a dlouhodobý úvěr na úhradu vlastních zdrojů investičních projektů

 ve výši 5 mil. Kč – pevná úroková sazba na dobu splatnosti ve výši 3,97% p.a.

- změnu územního plánu č. 1 podanou p. Radimem Krbůškem na vybudování fotovoltaické 

 elektrárny na pozemku p.č. 308/19 v k.ú. Milence o celkové výměře 2,2844 ha.

- podání žádosti o úplatný převod pozemku p.pč. 1397/12  – ostatní plocha v k.ú. Dešenice    

 od Pozemkového fondu, pracoviště Klatovy

 

 

 

 

 

V Dešenicích dne 11.6.2010.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

................................................                                  ...................................................

Stanislav Kindlman                                                      RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                               starosta městyse