22. zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11.3.2009

 

22. Zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11.3.2009 v zasedací místnosti úřadu městyse

 

 

Č.j. 156/2009

 

Program:

 

1. zahájen

2. volba návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele

3. Rozpočtová opatření na akci Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v městysi Dešenice

4. havarijní stav mostu v Milencích – rozpočtové opatření

5. diskuse

6. usnesení

7. závěr

 

 

  1. Veřejné mimořádné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájil v 16.10 hod. starosta městyse p. Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM. Při zahájení přítomno 12 členů, p. Král se dostavil v 18.15 hod. Omluveni p. Denk, p. Štembera. Pan starosta sdělil, že zasedání bylo svoláno z nutnosti posudit cenovou nabídku – náhrada zámkové dlažby za žulové dlažební kostky na stavbě autobusové zastávky v Milencích. Zasedání ZM je usnášeníschopné, členové ZM byli seznámení s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy.

 

Hlasování: pro 12

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

  1. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Šteinerová, p. Šlais, p. Barák.

 

Hlasování: pro 11

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

            Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni: p. Kratejl, p. Kubát.

 

Hlasování: pro 10

                  proti           0

                  zdržel se     2

 

            Jako zapisovatelka byla navržena a schválena p. Boučková.

 

Hlasování: pro 12

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

  1. Hlavním bodem jednání bylo projednání cenové nabídky na náhradu zámkové dlažby za žulové dlažební kostky. Pan starosta sdělil, že získané peníze z ROP jsou přísně účelové a takto musí být i vyfakturované. Vzhledem ke krátkému časovému období při zpracování výkazu výměr a získání stavebního povolení došlo k některým drobným problémům. Projektantem nebyl respektován pokyn, aby do projektu byla zapracovaná dlažba ze žulových kostek, nebyl konzultován způsob opravy opěrné zdi, projektant opsal návrh projektu, který byl zpracovaný již dříve p. Krůsem. Firma Silnice Nepomuk, která vyhrála vyběrové řízení, podala nejnižší cenovou nabídku na zhotovení díla. Byla vybrána v souladu s pokyny přidělování financí EU.  Na jednání se dostavil p. Král.  Firma na základě vyžádání pana starosty předložila nový rozpočet, který měl několik vad. Fi měla uvést položky jdoucí do mínusu a nové položky jdoucí do plusu, což však nebylo předloženo, návrh se stal nepřehledným, bez uvedení důvodu fi navýšila cenu některých položek za měrnou jednotku, sdělil p. starosta. Zvlášť zarážející byly ceny za žulu a asfalty, přemrštěné ceny za likvidaci staré autobusové čekárny, odstranění vitrín, za což si fi účtovala 2400 Kč. Fi na základě připomínek ze strany starosty realizovala druhý návrh, v němž byly sníženy tloušťky asfaltových povrchů, změněny konstrukce podložení. Tato verze cenové nabídky je v částce 494.962,76 Kč oproti první verzi, která byla ve výši 630.000,-- Kč.

- p. Kratejl: jaký je cenový rozdíl zámkové dlažby a žulových kostek; p. starosta sdělil, že v cenové nabídce je uvedeno jiné podloží, rozdíly v započítávání práce, někde je uveden jen materiál. První opravená cenová nabídka byla ve výši 630 tis. Kč, druhá 494 tis. Kč.

- p. Kratejl: zajímá ho pouze náklad na zámkovou dlažbu a náklad na žulu, podstatný je rozdíl cen v těchto dlažbách, zatím nevíme, o kolik je stavba dražší; p. starosta sdělil, že nemá takto vypočtenou cenu, musí to probírat jen odborník, navýšení rozpočtu stavby je o 494 tis. Kč.

- p. Kratejl: doporučuje, aby pan starosta referoval na různých setkáních o přístupu této firmy k investorovi

- p. Kubát: navrhl, aby část chodníku byla vyasfaltovaná, dlažba byla zachovaná pouze u ostrůvků zastávek; p. Vereš sdělil, že v Dešenicích již chodníky jsou ze žuly, doporučuje takto pokračovat.

Po ukončené diskusi ZM hlasovalo o navýšení výdajů na akci Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v městysi Dešenice v částce 495.000 Kč.

 

 

Hlasování: pro 12

                  proti           1

                  zdržel se     0

 

  1. Pan starosta informoval o tom, že na základě znaleckého posudku, vydaného rozhodnutí došlo k uzavření mostu v Milencích pod hrází. Vzhledem k vysokým cenám dopravního značení – cca 50 tis. Kč ročně, požádal p. starosta Krajský úřad Plzeňského kraje o poskytnutí finančního příspěvku. Pan starosta se zúčastnil jednání v Praze, kde přednesl požadavek p. Svobodovi a p. Gandalovičovi, bylo doporučeno jednat se zástupci Plzeňského kraje. Pan starosta sdělil, že dnes jednal s odpovědnými funkcionáři kraje, je nutné předložit projektovou dokumentaci na opravu mostu, zdůvodnit záměr a požadavek a osobně navštívit radního PK p. Bauera, který je zodpovědný za dopravu. Součástí projektové dokumentace bude slepý výkaz výměr a stavební povolení. Předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci mostu se předpokládá v částce 2,2 mil. Kč. Vypracování projektové dokumentace se předpokládá ve výši 150 – 170 tis. Kč.

- p. Vereš: je nutné uvést jako argument, že se jedná o únikovou cestu v případě havárie Nýrské přehrady, což je zájmem i Plzeňského kraje

- p. Šteinerová: jak bude most vypadat, jaká bude nosnost, v současné době hodně lidí jezdí přes mostek v Milencích u Neumayerů, tento most je také značně poškozen; pan starosta sděli. že projekt zpracuje odborník, který stanoví i tonáž mostu, zatím nedokáže říci, jaká nosnost mostu bude

Po ukončené diskusi členové ZM hlasovali o rozpočtové změně – navýšení výdajů na vypracování projektové dokumentace na opravu mostu v Milencích pod hrází ve výši 150.000 Kč.

 

Hlasování: pro 12

                  proti           1

                  zdržel se     0

 

  1. Diskuse:

- Pan starosta informoval přítomné, že svolává žadatele o nájem bytu za účelem zjištění zájmu, schůzky se také zúčastní investor pro výstavbu bytů

- městys byl úspěšný při podání žádostí ze SZIF na opravu lesní cesty Hraniční

- p. Král: jednat se Správou a údržbou silnic na vyčištění stoky u komunikace směrem z Milenců do Dešenic

- p. Kratejl: přesunout realizaci akcí, na které budou získané dotace, na příští rok nebo rok 2011.

 

  1. Návrh usnesení přečetl p. Šlais, byl schválen všemi přítomnými členy.

 

Hlasování: pro 13

                  proti           0

                 zdržel se     0

 

 

  1. Veřejné mimořádné zasedání ZM ukončil v 19.35 hod. p. Rejfek, který poděkoval všem přítomným za účast.

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

 

V Dešenicích dne 16.3.2009.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

                                                                                  ..........................................................

                                                                                              RSDr. Jan Rejfek

                                                                                              starosta městyse

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Kubát .................................................................

 

 

                                   p. Kratejl ...............................................................

                                                 

Usnesení č. 22. z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11.3.2009 v zasedací místnosti úřadu městyse

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Šteinerová, p. Šlais, p. Barák

- ověřovatele zápisu: p. Kratejl, p. Kubát

- zapisovatelku zápisu: p. Boučková

 

 

2. Zastupitelstvo městyse rozhodlo o rozpočtových opatřeních:

 

- navýšení výdajů na akci Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v městysi Dešenice v částce

 495.000 Kč.

- navýšení výdajů na vypracování projektové dokumentace na opravu mostu v Milencích pod

 hrází ve výši 150.000 Kč.

 

3. Zastupitelstvo ukládá starostovi městyse:

 

- jednat se Správou a údržbou silnic na vyčištění stoky u komunikace směrem z Milenců do

 Dešenic

 

 

4. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- informace starosty

 

 

V Dešenicích dne 16.3.2009.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

........................................................                                      ......................................................

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse