13. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.4.2008 - 2. část

     

Usnesení č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24.4.2008 v KD Dešenice

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

-  návrhovou komisi ve složení: p. Šteinerová, p. Král, p. Vereš.

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkorová, p. Denk

- zapisovatelku zápisu: p. Boučkovou

- realizaci bezdrátového rozhlasu ROR digi fi Sovt-Radio za cenu 424.734,80 Kč s tím, že

  60% nákladů (250 tis. Kč) bude hrazeno z dotace Plzeňského kraje a zbylých 40% plus DPH

  uhradí městys ze svého rozpočtu (106 920 + 67 814,80 Kč)

- zakoupení dvou služebních vozů – Lada Niva Praktik Speciál za cenu 349.900 Kč a Fabia

  Ambiente 1,4 za cenu 338.200 Kč vč. DPH. O způsobu financování bude jednat ZM na

  příštím veřejném zasedání.

- vydání dvojjazyčné varianty publikace Dešenice v proměnách času v celkové částce 125 459

 

- celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2007 včetně zprávy o 

  výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených

  ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

a) dojde ke zlepšení dodržování vnitřního kontrolního systému, všechny účetní doklady včetně zaúčtování bude kontrolováno a podepsáno všemi odpovědnými osobami, tím bude předcházemo možnému spáchání trestného činu v případě odvodů finanční hotovosti na běžné účty. Odpovědná osoba: odpovědné osoby dle Směrnice. Termín: běžný rok.

b) Městys bude dbát na včasné schvalování rozpočtových opatření a provádění změn rozpočtu dle schváleného rozpočtového opatření. Odpovědná osoba: účetní, správce rozpočtu, finanční výbor. Termín: běžný rok.

c) Městys bude dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění tak, aby všechny účetní doklady obsahovaly náležitosti stanovené tímto zákonem. Odpovědná osoba: účetní. Termín: běžný rok.

d) Městys bude více dbát na zpracování inventarizačních zápisů, dbát ustanovení vyhlášky o rozpočtové skladbě. Odpovědná osoba: účetní, inventarizační komise, finanční výbor. Termín: běžný rok.

- výsledek hospodaření lesů městyse

- výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková

  organizace za rok 2007

- návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 – hospodářský výsledek celkem

  činil zisk ve výši 15 663,15 Kč, do fondu odměn bylo rozděleno 80%, tj.  12 530,53 Kč a do

  fondu rezervního 20%, tj. 3 132,62 Kč.

- odměny členům ZM s účinností od 1.4.2008 v následující výši:

místostarosta                                       8 474,--Kč

člen rady                                             1 240,--

člen zastupitelstva                                   430,--

člen výboru                                            540,--

člen rady a člen výboru                        1 780,--

člen zastup. a člen výboru                       970,--

člen zastup. a předseda výboru            1 270,--

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole minulého usnesení a kontrole cesty ke

  křížku v Děpolticích

- zprávu o činnosti rady

- závěry provedeného auditu lesů městyse fi ContAudit, s.r.o. Plzeň

- zprávu auditora ing. Jiřího Čápa, o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok

  2007 – Účelové sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy

- informace starosty

 

 

3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo o:

 

- prodeji pozemků:

a) část pozemku ppč. 1571/2 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice p. Karlovi Haasovi, bytem prap. Veitla 56, Nýrsko za cenu 50,-- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který si nechá na vlastní náklady zhotovit p. Haas. V případě uložení inženýrských sítí zajistit ve smlouvě věcné břemeno

b) pozemek 342/5 – trvalý travní porost v k.ú. Žíznětice o výměře 1100 m2 p. Michalu Vacínovi, trv. bytem Babákova 2162/26, Praha – Chodov za cenu 50,-- Kč/m2.

c) pozemek 9/3 – zahrada v k.ú. Žíznětice o výměře 149 m2 manželům Josefu a Jarmile Denkovým, bytem Žíznětice 19 za cenu 1,89 Kč/m2. Geometrický plán uhradí kupující.

d) část pozemku  9/2 – zahrada v k.ú. Žíznětice  za cenu 1,89 Kč/m2  manželům Josefu a Vlastě Habadovým, trv. bytem Žíznětice 2 – výměra bude upřesněna GP

e) část pozemku  9/2 – zahrada v k.ú. Žíznětice  za cenu 1,89 Kč/m2  manželům Josefu a Jarmile Denkovým, bytem Žíznětice 19 – výměra bude upřesněna GP

f) část pozemku 571 – ostatní plocha v k.ú. Žíznětice za cenu 7,-- Kč/m2 manželům Josefu a Vlastě Habadovým, trv. bytem Žíznětice 2

g)  část pozemku 571 – ostatní plocha v k.ú. Žíznětice za cenu 7,-- Kč/m2  manželům Josefu a Jarmile Denkovým, bytem Žíznětice 19.  Geometrický plán uhradí kupující. Pan starosta bude vždy přítomen při vypracování geometrických plánů.

- že nebude vyhlašovat výzvu pro podání žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

  pro rok 2008

- rozpočtových změnách

a) navýšení výdajů o částku 125 459,-- Kč na vydání publikace Dešenice v proměnách času

b) navýšení výdajů na realizaci bezdrátového rozhlasu ve výši 424 735 Kč

c) přijetí dotace ve výši 250 000 Kč na realizaci bezdrátového rozhlasu

d) navýšení výdajů na zakoupení služebních vozů ve výši 688 100 Kč

 

 

4. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

- finančnímu výboru provést kontrolu odvodů hotovosti z pokladny na běžné účty městyse za

  období 2006 a 2007

- starostovi městyse a tajemnici úřadu vypracovat zásady plánování, používání a ošetřování  

  služebních vozů

- tiskové komisi, úřadu městyse a kronikářce spolupodílet se na přípravě publikace Dešenice

  v proměnách času

 

 

 

- starostovi provést likvidaci skládky eternitu pod silážní jámou v Dešenicích

- p. Verešovi – zajistit přikrytí jímek pod silážní jámou v Dešenicích

 

 

 

 

V Dešenicích dne 30.4.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

 

........................................................                                      ....................................................

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse