Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 7.11.2006 - 2. část

8. ZO  projednalo a stanovilo výši měsíčních odměn členům ZO dle nařízení vlády ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  od 8.11.2006 v této výši:

 

- místostarosta                                                7.680,-- Kč

- člen rady                                                      1.110,-- Kč

- člen zastupitelstva                                            380,-- Kč

- člen výboru                                                      490,-- Kč

- člen rady a člen výboru                                 1.600,-- Kč

- člen zastupitelstva a člen výboru                       870,-- Kč

- člen zastupitelstva a předseda výboru            1.140,-- Kč

 

Hlasování: pro  12

                  proti           0

                  zdržel se    3

 

 

9. Návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce obdrželi členové ZO spolu s pozvánkou. Pan Vereš přednesl návrh na doplnění jednacího řádu a sice, aby občan měl právo vyjádřit se k problému před vlastním jednáním ZO, pokud tento nebude součástí programu jednání. Přesné znění bude projednáno na příštím veřejném zasedání ZO, kdy bude jednací řád předložen ke schválení.

 

Hlasování pro doplnění jednacího řádu:            pro                  8

                                                                       proti                 3

                                                                       zdržel se           4

 

 

10. Pan Štembera seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené s fi. ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60. Předmětem této smlouvy je zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6. tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje na sběrném dvoře obce v souladu se zákonem o odpadech. Pan Vereš v diskusi na toto téma sdělil, že návrh doporučuje ke schválení. P. Pytel vznesl dotaz, proč smlouva nebyla zaslaná předem – p. Štembera sdělil, že smlouva nebyla obci zaslaná s dostatečným časovým předstihem. Po diskusi ZO schválilo předložený návrh Smlouvy.

 

 Hlasování: pro 14

                  proti           0

                  zdržel se    1

 

11. Dalším bodem jednání bylo projednání výběrového řízení na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zlená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko – část Dešenice, Milence – I. etapa.“ Pan Štembera seznámil přítomné ze Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek. V 1. kole se přihlásilo 11 firem, z nichž k podání cenové nabídky bylo vylosováno 5 firem. Hodnocení proběhlo podle kritéria: „Nejnižší cenová nabídka“; pořadí nabídek bylo následující:

1. Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko cena bez DPH             21 006 224

2. STRABAG a.s. provozní jednotka Klatovy,

    Vodňanská 333, 383 11 Prachatice                                                            24 378 713

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Emengerova 18,

    318 00 Plzeň                                                                                                         24 767 594

4. Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o., Vrbenská 6,

    370 31 České Budějovice                                                                                      24 889 267

5. STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň                                         26 974 185

 

Po krátké diskusi pan starosta navrhl, aby schválení Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek bylo odloženo na příští veřejné zasedání ZO, neboť je nutné se s problematikou blíže seznámit.

 

Hlasování: pro  6

                  proti           0

                  zdržel se    9

 

12. Diskuse:

- p. Kratejl – kdy bude zprovozněno pohostinství v Dešenicích; pan Štembera sdělil, že nájemce je stíhán pro trestní čin; pan starosta sdělil, že rada obce bude hledat nového nájemce

- p. Irlbeková – při zvýšení hladiny Dešenického potoka se do sklepa domu čp. 74 v Dešenicích vrací odpadní vody; tuto situaci bude nutné řešit spolu s projektem pro  odkanalizováním obce

- Zdichynec – jak probíhá vymáhání pohledávky za dodávku dřeva pro firmu Reil Säge v SRN; pan Štembera sdělil, že celá záležitost byla předána právnímu zástupci obce Judr. Netrvalovi, který záležitost řeší přes německou právní firmu

- p. Zdichynec – zda byla prošetřena záležitost údajného vrácení dřeva z Rakouska; prošetřil kontrolní výbor, za přistavení vagonů nebylo od ČD fakturováno

- p. Zdichynec – zda proběhlo výběrové řízení na práce harvestorem, jaké byly náklady, zpeněžení dřeva vytěženého harvestorem, porovnání nákladů na těžbu touto technologií a těžbu provedenou fyzickou osobou. Paní Boučková sdělila, že tyto informace budou zpracovány do příštího veřejného zasedání ZO, zpracuje lesní správce p. Ing. Fiala.

- p. Macháč – kolik bude muset fyzická osoba platit za připojení na kanalizaci; p. Pytel sdělil, že bude nutné uhradit přípojku k domu a uhradit náklady spojené s likvidací staré jímky (dezinfekce, zavezení apod.). Pan starosta sdělil, že budou zjištěny přesnější informace, se kterými budou občané seznámeni.

 

 

13. Jednání ZO ukončil v 21.15 hod. pan Rejfek, který poděkoval členům ZO i hostům za účast na ustavujícím veřejném zasedání.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- složení slibu

 

V Dešenicích dne 13.11.2006.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

                                                                                                          …………………………

                                                                                                                      Jan Rejfek

                                                                                                                      starosta obce

           

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Stanislav Kindlman …………………………

 

 

 

                                   p. David Kratejl ……………………………….