Elektronická podatelna

Základní informace o příjmu datových zpráv

K realizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů je podatelna úřadu vybavena zařízením umožňujícím příjem datových zpráv (dále jen „elektronická podatelna“):

1. doručovaných prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: grzbxaq

2. doručovaných na elektronickou adresu podatelny: urad@desenice.cz

3. doručovaných na přenosných technických nosičích dat osobně na adresu: Dešenice č. p . 1, 340 22 Nýrsko

Informace platné pro elektronickou podatelnu

Pro podání doručovaná na elektronickou adresu podatelny jsou stanovena tato pravidla:

Maximální velikost datové zprávy včetně příloh je 20 MB

Přílohy mohou být pouze v datových formátech odpovídajících příponám *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Pro podání doručovaná na přenosných médiích jsou stanovena tato pravidla:

Podání mohou být doručena pouze na médiích typu CD nebo DVD. Maximální velikost všech datových souborů na technickém nosiči dohromady je 20 MB. Obsahem podání mohou být pouze soubory v datových formátech odpovídajících příponám *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Datové zprávy doručené na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných médiích, jejichž formát neodpovídá výše uvedenému seznamu nebo datové zprávy, které obsahují škodlivý kód, nebudou elektronickou podatelnou zpracovány. Bude-li možné zjistit z datové zprávy adresu odesilatele, bude odesilateli zaslána informace o překážkách, které brání zpracování datové zprávy, s návrhem postupu pro jejich odstranění.

Pracovní doba podatelny:

Pondělí7.00-12.00 13.00-17.00
Úterý7.00-12.00 13.00-15.00
Středa7.00-12.00 13.00-17.00
Pátek7.00-13.00