Dešenice v datech

1272 První zmínka o obci, kdy je jako její držitel uváděn Rydkéř (Rudiger).  
1379 Držitelem obce je Racek z Dešenic, jemuž patřily i Milence, Matějovice, Žíznětice, Březí, Třebov, Děpoltice a Datelov.  
1384 Je zmiňován kostel a místní farář.  
1414 Držitelem obce Oldřich z Paběnic.  
1452 Majitel tvrze Ctibor z Dešenic, který působil dlouhá léta v cizích službách, např. r. 1459 u knížete Ludvíka Bavorského.  
1551 1555 Prodali poslední majitelé z rodu Dešenských tvrz a ves spolu se Zelenou Lhotou, Děpolticemi, Žízněticemi aj. Tristramovi z Předenic.  
1572 První zprávy o odběru piva ze zdejšího pivovaru.  
1590 Zde sídlil syn Tristramův Adam z Předenic, toho roku zde došlo k bitce mezi Kryštofem Častolárem a Burjanem Voračickým.  
1595 Na Dešenicích se konala svatba dcery Adama Předenického s Vilémem Tlukou z Vrábí, který se později stal majitelem Dešenic.  
1593 Některé prameny uvádějí v Dešenicích školu.  
1654 Podle údajů berní ruly, majitelem statku Adam Tluksa z Vrábí, jemuž náležely obce Dešenice, Zelená Lhota, Matějovice, Kreuzberg, Děpoltice, Starý Láz, Žíznětice, Městiště. V Dešenicich tehdy bylo 7 sedláků, 4 chalupníci, 10 zahradníků. V soupise poddaných podle víry celkem měla dešenická rychta 112 poddaných a 40 svobodných lidí. (Uvedeni jsou děti od 12 let a žádná čeleď.) Mimo jiné je uveden i Mates Krčmář pravděpodobný držitel hostince, který je od té doby na stejném místě.  
1670 Eva Marie rozená Lažanská, byla poručnicí svého nezletilého syna Rudolfa. V tomto roce obnovila v obci katolickou faru, která zanikla v době třicetileté války. Prvním farářem byl P. Ignác Lohner  
1686 Majitelem statku, syn Evy Katanské, Rudolf prodává Dešenice Vilémovi Albrechtovi Krakovskému z Kolovrat, který však už na tvrzi nebydlel.  
1708 Dešenický urbář uvádí, že v obci je ve vlastnictví hraběte např. 5 mlýnů, 4 pily, 1 ovčinec se 700 ovcemi a asi 5 rybníků.  
1729 Rodina Krakovských upravila tvrz na zámeček.  
1757 Panství Dešenice se stalo součástí panství Bystřice.  
1750 Poprvé v kraji zmíněny brambory (Erdäpfel v železnorudské soudní knize).  
1772 Je v obci celkem 52 domů, z toho 5 osídleno židovskými rodinami.  
1775 Tehdejší panský úředník důchodní Georg Richter pořádal veselici, na níž se sjeli úředníci z širokého okolí. Hosté právě hráli kuželky, když přišla manželka pana důchodního a oznámila, že přijel další host a kam mají ustájit jeho koně. Její manžel se sní začal hádat a protože měla poslední slovo, mrštil po ní koulí, která ji ranila do hlavy. Za několik hodin paní zemřela. Důchodní byl potrestán pouze 4 týdny vězení.  
1843 V obci žilo 1252 obyvatel.  
1866 Zdejší židovská obec si postavila vlastní modlitebnu.  
1875 Zřízení poštovního úřadu v obci, poštu donášel denně jeden doručovatel z Nýrska.  
1873-1877 Stavba železnice Klatovy – Železná Ruda, v obci byli ubytováni stavitelé i dělníci, stavba byla lukrativní pro zdejší tři hostince, neboť se často pořádaly zábavy.  
1882 Vybudována železniční zastávka. V pivovaru se ročně uvařilo 12. 000 hl piva.  
1896 Velký požár v obci, kdy zcela lehla popelem popisná čísla: 12, 14, 15, 19.  
1906 Zřízení nového obecního hřbitova. Obchodem s peřím se v té době zabývají 3 firmy: Berger, Benisch a Blahut  
1912 Zřízení nákladní železniční zastávky.  
1914 Začátek světové války, ubytování uprchlíků z Haliče v obci. Zavedení telefonu, započato se stavbou vodovodu.  
1919 Pozemková reforma. Kdo měl půdu v nájmu více než 10 let mohl ji požadovat do svého vlastnictví.  
1921 V obci žilo 958 obyvatel.  
1923 Založení elektrického družstva pro postupnou elektrifikaci.  
1925 Zřízení české menšinové školy.  
1928 Prodej knížecího pivovaru akciovému pivovaru ve Stodě.  
1929 Rekordní mrazy, 4.února naměřeno –26,7°C. Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce u kostela.  
1930 V obci žilo 978 obyvatel.  
1938 Dešenice součástí území, které bylo odstoupeno Německu.  
1945 5.května vstoupila do obce americká armáda, příchod nových osídlenců, ustavení místní správní komise, později národního výboru  
1946 Zrušení pivovaru  
1950 V obci žilo 550 osob. Zaniká pravomoc Národního výboru v Datelově.  
1953 Stavba nové požární zbrojnice.  
1954 Povodeň v obci.  
1960     1975 Založení Státního statku Dešenice. Zaniká pravomoc Národního výboru v Milencích a Žízněticích.   Zaniká pravomoc Národního výboru v Děpolticích.
1982 Otevření kulturního domu.  
1991 V obci žilo 469 obyvatel.  
2002   2006     10.10. byl Dešenicím navrácen titul městys. Pod městys Dešenice patří: Datelov, Děpoltice, Divišovice, Matějovice, Městiště, Milence, Oldřichovice a Žížnětice.   V městysu žije 687 obyvatel.
2008 V obci žilo 446 obyvatel.


Text: Úřad městyse Dešenice