3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 19.12.2006 - část 2.

 

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 19.12.2006

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

 

- návrhovou komisi ve složení: p. Čermáková, p. Kubát, p. Pytel

 

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Vereš, p. Štembera

 

- zapisovatelku p. Helenu Boučkovou

 

- rozpočet městyse Dešenice pro rok 2007 v tomto objemu prostředků:

  Celkové rozpočtované příjmy činí částku 20.957.413,-- Kč a výdaje 28.233.500,-- Kč, 

  schodek rozpočtu činí částku 7.276.087,-- Kč a bude hrazen z přebytku minulých let.

 

- cenu vodného pro rok 2007 ve výši 15,33 Kč/m3 bez DPH

 

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování

  komunálního odpadu pro rok 2007 ve výši 450,-- Kč/osobu.

 

- rozpočtové změny:

A. PŘÍJMY

 

Účtování:                     název:                                                                                     částka:

 

1. pol. 1111                 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.                                          30.000

2. pol. 1113                 daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů                                       10.000

3. pol. 1121                 daň z příjmu práv. osob                                                          25.000

4. pol. 1211                 DPH                                                                                     150.000

5. pol. 1337                 poplatek za likvidaci kom. odpadu                                          23.000

6. pol. 1361                 správní poplatky                                                                       1.500

7. pol. 4116                 přijetí příspěvku na veř. prosp. práce                                      96.000

8. přesun z pol. 4118 na pol. 4116 – přijetí dotace 80té výr. zal. české školy  76.096

9.   § 1036 pol. 2111   za prodej dřeva                                                                  2.500.000

10. § 3319 pol. 2132   pronájem KD                                                                           3.000

11. § 6171 pol. 2141   příjmy z úroků                                                               7.000

12. § 2310 pol. 2133   doplatek nájmu Vodospol                                                       30.000

13.                              přijetí dotace na odkanalizování                                          2.000.000

 

 

B. VÝDAJE

 

1. § 1036 pol. 5172     programové vybavení                                                                9.300

2. § 1036 pol. 6111     programové vybavení                                                              - 9.300

3. § 2212 pol. 5169     pluhování, sekání místní kom.                                     144.000

4. § 2212 pol. 5171    opravy a udržování- komunikace                                          -144.000

5. § 2219 pol. 5169     nákup služeb - komunikace                                                   - 75.000

6. § 2219 pol. 5171     opravy komunikací – ke hřišti, statek                           75.000

7. § 3326 pol. 5169     nákup služeb - tvrz                                                                  -5.000

8. § 3326 pol. 5171     oprava zdi – tvrz Deš.                                                                7.000

9. § 3326 pol. 5223     převod hřbitova Děpoltice - poplatek                             1.000

10. § 3419 pol. 5139   TJ Milence materiál                                                                    2.000

11. § 3419 pol. 5154   TJ Milence el. en.                                                                      2.000

12. § 3419 pol. 5169   TJ Milence doprava dřeva                                                          1.500

13. § 3612 pol. 5153   BH plyn                                                                                 15.000

14. § 3612 pol. 5154   BH el. en.                                                                                 7.000

15. § 3613 pol. 5137   pohostinství Deš. kompresor, chladnička                                 21.000

16. § 3613 pol. 5139   pohostinství Deš. materiál                                                          2.000

17. § 3613 pol. 5154   pohostinství el. energie                                                             2.000

18. § 3639 pol. 5362   platby daní – z převodu nemovitostí                                           5.000

19. § 5512 pol. 5154   SDH – el. energie                                                                     3.000

20. § 5512 pol. 5139  SDH – materiál                                                                         3.000

21. § 6112 pol. 5023   odměny členů ZO                                                                 200.000

22. § 6112 pol. 5167   školení členů ZO                                                                        2.000

23. § 6114                  volby do Parlamentu ČR                                                         19.400

24. § 6115                  volby do zastupitelstev                                                36.100

25. § 6171 pol. 5136   předplatné Sb., časopisů, odborná lit.                          15.500

26. § 6171 pol. 5154   činnost místní správy – el. en.                                         2.000

27. § 6171 pol. 5156   správa - pohonné hmoty                                                            3.000

28. § 6171 pol. 5163   služby peněžních ústavů                                                           15.000

29. § 6171 pol. 5169   nákup služeb                                                                           -20.000

30. § 6171 pol. 5171   opravy a udržování                                                                   20.000

31. § 6171 pol. 5172   programové vybavení – Missys pozemky                                    7.500

32. § 6171 pol. 5192   poplatek OSA                                                                            1.500

33. § 6171 pol. 6130   nákup pozemků Divišovice                                                        90.000

34. § 6171 pol. 6121   zahradní domek u MŠ ( obec obdržela fin. přísp.)                      63.000

35. § 6399 pol. 5362   DPH – odkanalizování obce                                                    388.550

36. § 2321 pol. 6121   odkanalizování obce                                                             2.045.000         

Navýšení výdajů bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let.

 

- rozpočtový výhled městyse Dešenice pro období 2008 – 2009

 

- smlouvy fi ASEKOL s.r.o., se sídlem U pejřárny 97, Praha na zajištění zpětného odběru

  elektrozařízení, která spadají do skupiny 3.,4., 7. a 8 a s návrhem smlouvy fi EKOLAMP

  s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha na zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení

  skupiny 5

 

- žádost p. Petra Beka, trv. bytem Milence 54 na vybudování vodoměrné šachty na pozemku

  ppč. 12/2 v k.ú. Milence, který je ve vlastnictví městyse. Jedná se o vodoměrnou šachtu

  k novostavbě rodinného domu na pozemku č. parc. 283/2 v k.ú. Milence. Právní zástupce

  obce připraví smlouvu o zřízení bezplatného věcného břemene.

 

- dohodu o předčasném splacení půjčky p. Josefu Skalovi, nar. 1.8.1938, trv. bytem Dešenice    

  191, která byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

  Obce Dešenice č. 02/2006 dne 4.5.2006

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- kontrolu usnesení č. 2 ZM ze dne 30.11.2006

 

- zprávu o činnosti rady městyse

 

- rozpočet pro rok 2007:

a) DSO Úhlava (příjmy ve výši 399 tis. Kč, výdaje ve výši 399 tis. Kč)

b) DSO Údolí pod Ostrým (příjmy ve výši 30 tis. Kč, výdaje ve výši 25 tis. Kč)

 

 

3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo o:

 

- změně OZV č. 03/2001 – v Čl. 4 odst. 1 písm. A), bod a) bude uvedena částka 200,-- Kč a v Čl. 4 odst. 1 písm. A), bod b) bude uvedena částka 250,-- Kč.

 

 

V Dešenicích dne 21.12.2006.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse