11. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 31.1.2008

11. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.1.2008 v KD Dešenice

 

Č.j. 83/2008

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení, zpráva kontrolního výboru

4. zpráva o činnosti rady

5. diskuse

6. projednání záměrů žádostí o dotace

7. rozpočtové změny

8. prodej pozemku k.ú. Divišovice

9. koupě pozemku k.ú. Milence

10. projednání hospodaření DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým

11. diskuse

12. usnesení

13. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.10 hod. p. Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 13 členů ZM, p. Šetlíková se dostavila v 19.00 hod., omluven p. Barák. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování:        pro                  13

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Denk, p. Pytel, p. Sýkorová.

 

Hlasování:        pro                  12

                        proti                 0

                        zdržel se           1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Čermáková, p. Raišl.

 

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           2

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování:        pro                  13

                        proti                 0

                        zdržel se           0

3. Kontrolu usnesení č. 10 z veřejného zasedání ZM provedla předsedkyně kontrolního výboru p. Šteinerová, která konstatovala, že úkoly vyplývající  z usnesení byly splněny.

ZM bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.

 

4. Zprávu o činnosti rady, která se k jednání sešla celkem 5x, přednesl místostarosta p. Kindlman, který seznámil přítomné se základními body jednání rady.

ZM bere zprávu o činnosti rady na vědomí.

 

5. Diskuse – slovo starosty:

a) Minulý týden proběhlo setkání s ing. Zdeňkem Zajíčkem, náměstkem MV, který informoval o postupech ke zkvalitnění veřejné správy.

b) Informace ohledně vyhlášených dotačních titulů – termíny jsou velmi krátké, pokyny v brožurách jsou napsány nesrozumitelně, polovina výdajů půjde na reprezentaci a platy manažerů, dokládá se dluhová služba za předcházející dva roky. Jednoznačně je doporučováno čerpat finanční prostředky nyní, neoddalovat žádosti. Třetí kolo výzev začne od  27.6.2008.

c) Dnes probíhá jednání SMS v Jihlavě, rozhodovalo se o dalším osudu RUD, městys zastupuje na základě plné moci senárotka p. Juřenčáková.

d) Je připravená projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci páteřního vodovodního řadu Dešenice - Milence.

e) Správě NP a CHKO Šumava byl zaslán podrobný návrh využítí bývalé střelnice v Městišti, za který poděkoval Mgr. Hubený. Současný stav je takový, že majetek je téměř převeden na CHKOŠ. Proběhlo jednání i s místními občany, nejsou spokojeni s nadměrným provozem vozidel, vyjádřili nesouhlas s možností provozování střeleb.

f) Soudní jednání ohledně odškodnění škody způsobené na hrobu v Dešenicích orkánem Kyrril bylo odloženo, žalující strana požaduje vypracování odborného posudku na strom, který poškození způsobil. Pan starosta sdělil, že bude vypracována studie na novou výsadbu zeleně na hřbitově.

g) Bylo řešeno znečištění komunikace směrem na Děpoltice – firma začala vyvážet zeminu na pozemky p. Hořáka, 17. ledna byly práce s pomocí policie ČR zastaveny, neboť fi neuklízela komunikaci, následně došlo ke zjednání nápravy.

h) Městys bude řešit odvodnění některých částí pozemků v Žízněticích k domu p. Černé – cesta je rozjížděna, dochází k podmáčení pozemku a domu majitelky.

i) Na minulém jednání byla vznesena žádost na vybudování el. přípojky na hřbitov v Dešenicích – rada rozhodla vzhledem k výši nákladů tuto akci nerealizovat, doporučila zakoupit centrálu, kterou by bylo možné zapůjčovat občanům.

j) Kronikářka městyse  p. Kratochvílová připravila text a ostatní poklady kroniky za rok 2007.

k) V řešení je vymáhání pohledávky za pronájem pohostinství a bytu p. Bláhové v Milencích.

l) V nejbližších dnech budou vyměněny cedule s označením městys a úřad městyse.

- p. Tvaroh – do kdy bude uklizena místní komunikace směrem z Děpoltic do Datelova; p. ing. Fiala sdělil, že úklid provede fi, která prováděla těžební a vyvážecí práce v lese

- p. Kostlivý – u transformačních stanic byl uložen klíč, v případě potřeby nyní není možné vypnout el. proud, byl uveden případ požáru v Divišovicích; pan starosta vznese dotaz na ČEZ

 

6. Dalším bodem jednání bylo projednání záměrů navrhovaných žádostí o dotace pro městys.

a) výstavba víceúčelového hřiště v Dešenicích – Nadace ČEZ; žádost o dotaci ve výši 2 mil. Kč, podíl městyse 250 tis. Kč.

- p. Kratejl – jak bude probíhat financování; pan starosta sdělil, že všechny dotace jsou financovány následně, městys musí nejprve vynaložit fin. prostředky z vlastních zdrojů, příp. možnost čerpání úvěru, dotační prostředky jsou poskytovány až po vyúčtování akce.

Hlasování:        pro                  7

                        proti                 1

                        zdržel se           5

 

Po příchodu p. Šetlíkové proběhlo 2. kolo hlasování:

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 1

                        zdržel se           2

 

b) Územní plán Dešenice – Program stabilizace a obnovy venkova; výše dotace až 300 tis. Kč což představuje 80% nákladů, podíl městyse 99 tis. Kč. Pan Kratejl sdělil, že náklady byly zahrnuty do rozpočtu městyse pro rok 2008, v případě obdržení dotace dojde k úspoře výdajů.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

c) publikace Dešenice v proměnách času – Plzeňský kraj, oblast podpory z kulturního dění v PK; výše dotace 92 tis. Kč, podíl městyse 23 tis. Kč; část nákladu bude možné odprodat.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

d) realizace bezdrátového rozhlasu městyse – Plzeňský kraj; výše dotace 500 tis. Kč. P. Kratejl – z jakých zdrojů budou akce financovány, není krytí – p. starosta sdělil, že bude nutné požádat o úvěr. P. Štembera – zadat vyhodnocení modelové situace u peněžního ústavu.

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           3

 

e) výstavba místní komunikace pro napojení nových rozvojových ploch v Milencích – ROP NUTS II Jihozápad, 1.5. rozvoj místních komunikací; fi budou zpracovávat cenovou nabídku dle předloženého výkazu výměr; výše dotace 92,5 % uznatelných nákladů. Druhou etapou by měla být sanace a revitalizace návsi Dešenice, byl by dokončen chodník.

Hlasování:        pro                  12

                        proti                 1

                        zdržel se           1

 

f) modernizace a výstavba mimoúrovňové zastávky v Milencích - ROP NUTS II Jihozápad; výše dotace 92,5 % uznatelných nákladů. Propočet nákladů je 3,7 mil. Kč.

Hlasování:        pro                  13

                        proti                 0

                        zdržel se           1

 

g) rekonstrukce části vodní nádrže v Dešenicích - ROP NUTS II Jihozápad; výše dotace 92,5 % uznatelných nákladů. P.Štembera vznesl dotat, zda je možné akci realizovat v delším časovém období; p. starosta sdělil, že ano.

 

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

h) výměna oken v budově základní školy a v budově mateřské školy v Dešenicích – celkové předpokládané náklady ve výši 710 tis. Kč.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

i) koncert duchovní hudby Baarová, Niederle – Plzeňský kraj, kulturní dění; celkové náklady 104,6 tis. Kč, městys je nositelem grantu, výše dotace 83 tis. Kč.

Hlasování:        pro                  12

                        proti                 0

                        zdržel se           2

 

j) rekonstrukce zásobního řadu vodovodu – oblast podpory 1.2. zlepšení jakosti pitné vody. Celkové náklady 10,6 mil. Kč, výše dotace 90%, žádost připravuje fi Provod.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

k) vybavení pracovní dílny v základní škole v Dešenicích - ROP NUTS II Jihozápad, 2.4. rozvoj infrastruktury základního školství. Připravují se jednotlivé rozpočty prací, výše dotace 92,5%.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

l) výměna oken budovy hasičské zbrojnice v Děpolticích - ROP NUTS II Jihozápad, 2.4. rozvoj infrastruktury pro sociální integraci; výše dotace 92,5%.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

m) oprava části tvrze – severní křídlo, renesanční křídlo, věž; - ROP NUTS II Jihozápad, dotace až 40 mil. Kč.

Hlasování:        pro                  12

                        proti                 0

                        zdržel se           2

 

7. Zastupitelstvo městyse projednalo žádosti SDH Divišovice a Milence. V případě Divišovic se hovořilo o nutné opravě garáží.

- p. Straděj – zda bude v garážích vybudovaná klubovna pro hasiče; p. Štembera sdělil, že klubovna je vybudovaná v domě čp. 13; pan starosta sdělil, že p. Straděj požádal o půdní vestavbu domu čp. 13 nebo o uvolnění tohoto prostoru, neboť prostory k bydlení jsou malé, manželé Stradějovi očekávají narození 3 dítěte; p. Hüttl sdělil, že klubovna zároveň slouží jako náhradní byt v případě nouze, občané nesouhlasí se zrušením klubovny v domě čp. 13.

- p. Presl – dům čp. 13 není odizolován, dům je nutné udržovat; pan starosta sdělil, že postup prací byl dohodnut s nájemníkem, p. Stradějem.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení výdajů na opravu garáží pro SDH Divišovice ve výši 150 000,-- Kč.

Hlasování:        pro                  13

                        proti                 0

                        zdržel se           1

 

SDH Milence přednesl žádost o zakoupení nových pneumatik na hasičské vozidlo ve výši 60 tis. Kč.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení výdajů na zakoupení nových pneu pro SDH Milence ve výši 60 000,-- Kč.

Hlasování:        pro                  13

                        proti                 0

                        zdržel se           1

 

8. Zastupitelstvo městyse projednávalo žádost p. Stacha, bytem Divišovice o odprodej části pozemků ppč. 111/5 a 111/4 v k.ú. Divišovice. P. ing. Fiala – lesní správce sdělil, že se jedná o pozemky, na nichž je skládka dřeva; p. Pytel sdělil, že je dostatek prostoru na skládkování dřeva, informace podané p. Fialou nejsou pravdivé, navrhuje místní šetření. Zastupitelstvo schvaluje provedení místního šetření dne 14.2.2008 na místě samém, rozhodovat se  bude na mimořádném zasedání ZM dne 14.2.2008.

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           3

 

9. ZM projednalo a schválilo odkoupení části pozemku ppč. 2 v k.ú. Milence – výměra cca 176 m2, za cenu 20,-- Kčm2 od p. Marie Valdmanové, trv. bytem Boženy Němcové 665, Nýrsko za účelem vybudování víceúrovňové autobusové zastávky.

 

Hlasování:        pro                  12

                        proti                 0

                        zdržel se           2

 

10. ZM projednalo a vzalo na vědomí rozpočet pro rok 2008:

a) DSO Úhlava (příjmy a výdaje ve výši 36 tis. Kč)

b) DSO Údolí pod Ostrým (příjmy ve výši 15 tis. Kč, výdaje 25 tis. Kč, schodek bude hrazen z přebytku minulých let).

 

ZM vzalo na vědomí změnu rozpočtu pro rok 2007 DSO Úhlava, změny jsou v souladu s § 16 odst. 3 písm. a) b) zákona č. 250/2000 Sb.

 

11. Diskuse:

- p. Štembera – v rámci přeshraniční spolupráce iniciovat výměnné pobyty žáků ZŠ v Dešenicích do Německa, neměly by být problémy s jejich dopravou do zahraničí, v minulých letech se vždy podporovaly aktivity pro děti. Pan starosta sdělil, že bude konzultovat s p. Suchanovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Dešenice.

- p. Kratochvílová – kronikářka městyse seznámila krátce s materiály a fotografiemi, které se dosud podařilo shromáždit k vydání publikace Dešenice v proměnách času.

- p. ing. Fiala informoval krátce o situaci v hospodaření lesích městyse – jsou podány žádosti o dotace na lesní cesty Prenetská a Hraniční z Programu rozvoje venkova. Dle hospodářského plánu má být k dispozici 28 km cest, v současné době je pouze 25 km. Bude nutné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby, snaha o pronájem pozemků od PF ČR; další požadavek na nákup nového služebního vozidla, současné je již staré 13 let, opravy nejsou účelné – bude projednáváno na příštím jednání ZM.

- p. Rejfek – shromažďují se podklady, fotografie pro zpracování publikace, materiály je možné předat na úřad městyse nebo kronikářce p. Kratochvílové.

- p. Štembera – rada městyse schválila smlouvu mezi SK NORTONs a SK Greiner na pronájem hřiště v Milencích, městys provádí údržbu, nájem platí SK NORTONs ve výši 1 Kč/rok, myslí si, že tento postup není správný. Proběhla diskuse, zástupci fotbalistů potvrdili, že nájem od SK Greiner je placen klubu, klub ale hradí náklady na energie klubovny, není to podnikatelský subjekt.

 

12. Návrh na usnesení přednesl p. Denk, ZM návrh usnesení schvaluje.

Hlasování:        pro                  14

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

13. Veřejné zasedání ZM ukončil ve 21.30 hod. p. Rejfek, který poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

 

 

 

V Dešenicích dne 8.2.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

                                                                                              ...................................................

                                                                                                          RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                          starosta městyse

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Milada Čermáková ........................................................

 

 

 

 

                                   p. Miroslav Raišl          .........................................................

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.1.2008 v KD Dešenice

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Denk, p. Pytel, p. Sýkorová

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Čermáková, p. Raišl

- zapisovatelku zápisu: p. Boučkovou

- rozpočtové změny:

      a) navýšení výdajů na opravu garáží pro SDH Divišovice ve výši 150 000,-- Kč.

      b) navýšení výdajů na zakoupení nových pneu pro SDH Milence ve výši 60 000,-- Kč.

- podání žádosti o dotace dle zápisu

- odkoupení části pozemku ppč. 2 v k.ú. Milence – výměra cca 176 m2, za cenu 20,-- Kčm2 od

   p. Marie Valdmanové, trv. bytem Nýrsko za účelem vybudování víceúrovňové autobusové  

   zastávky

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení č. 10 z veřejného zasedání ZM

- zprávu o činnosti rady

- rozpočet DSO Úhlava pro rok 2008

- rozpočet DSO Údolí pod Ostrým pro rok 2008

- změnu rozpočtu 2007 DSO Úhlava

 

3. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

-  iniciovat výměnné pobyty žáků ZŠ v Dešenicích do Německa

- starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit podkladové materiály k podání jednotlivých

   žádostí o dotace

- starostovi městyse zaslat dotaz na ČEZ ohledně možnosti přidělení klíčů od transformátorů -

   v případě  hrozícího nebezpečí

 

 

4. Zastupitelstvo odložilo projednání:

 

- žádosti p. Stacha, bytem Divišovice o odprodej části pozemků ppč. 111/5 a 111/4 v k.ú.  

  Divišovice, bude provedeno místní šetření 14.2.2008

 

 

V Dešenicích dne 8.2.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

...........................................................                                   ......................................................

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse