3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 19.12.2006 - část 1.

3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konané dne 19. 12. 2006 v KD Dešenice

 

 

 

Č.j. 811/2006

 

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení

4. zpráva o činnosti rady městyse

5. rozpočet městyse pro rok 2007

6. ceno vodného pro rok 2007

7. projednání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a

    odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007

8. rozpočtové změny

9. rozpočtový výhled pro období 2008 - 2009

10. projednání smluv fi Asekol a Ekolamp

11. projednání rozpočtů DSO Úhlava a Údolí pod Ostrým

12. projednání žádosti o vybudování vodoměrné šachty – p. Petr Bek

13. projednání žádosti o jednorázové splacení půjčky – p. Josef Skala

14. diskuse

15. usnesení

16. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse  Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.15 hod. p. Jan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 12 členů, v 18.20 se dostavil p. Raišl. Omluveni p. Král, p. Denk. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pna starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování: pro  12

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Čermáková, p. Kubát, p. Pytel.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Vereš, p. Štembera.

 

Hlasování: pro  12

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Helenu Boučkovou.

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

3. Kontrolu usnesení č. 2 z veřejného zasedání ZM ze dne 30.11.2006 provedla předsedkyně kontrolního výboru p. Šteinerová. Z usnesení vyplynul přímý úkol pro pana starostu – konzultovat s právním zástupcem městyse stav budovy čp. 20 v Děpolticích. Pan starosta sdělil, že tato problematika byla konzultovaná s JUDr. Netrvalem, bude ještě konzultováno se stavebním úřadem v Nýrsku. Nabízejí se dvě možnosti – buď odstranění stavby svépomocí nebo zadat firmě. Podrobnější informace budou podány ještě na příštím veřejném zasedání.

 

4. Zprávu o činnosti rady městyse přednesl místostarosta městyse p. Kindlman. Konstatoval, že rada městyse se ke svému jednání sešla 2x, byly projednávány tyto záležitosti:

ústní žádost p. ing. Hory o odkoupení pozemku ppč. 52 v k.ú. Děpoltice – na výše uvedený pozemek má městys Dešenice podanou žádost u Pozemkového fondu ČR Klatovy, rada městyse doporučuje vzdát se blokace a tím pozemek uvolnit pro přímý prodej; bude provedena aktualizace internetových stránek – provede sl. Verešová; městys Dešenice bude 4x ročně vydávat Dešenický zpravodaj – pan Kindlman seznámil přítomné s návrhem obsahu prvního čísla; byla vyřízena žádost PF Klatovy o sdělení podle ust. § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – byly vyloučeny pozemky v k.ú. Milence, které jsou dotčeny stavbou kanalizace, přeložkou státní silnice vedoucí směrem Klatovy – Železná Ruda a pozemky, po nichž vedou místní komunikace; informoval o podané žádosti v rámci projektů INTERREG III A - předmětem projektu je uspořádání česko-bavorského setkání u příležitosti jmenování Dešenic městysem; rada městyse doporučuje zúčastnit se soutěže Vesnice roku; projednání prodeje pozemků v k.ú. Divišovice – p. Bláhová.

Zastupitelstvo městyse bere zprávu o činnosti rady na vědomí.

 

5. Zastupitelstvo městyse projednalo rozpočet městyse Dešenice pro rok 2007. Pan starosta sdělil, že se jedná o veřejný dokument, finanční plán; do rozpočtu nebyly zahrnuty všechny požadavky jednotlivců na poskytnutí příspěvku – pokud však bude předložena účelnost prostředků, bude žádost projednána a doporučena ke schválení. Diskuse:

- p. Pytel – proč kamna na pevná paliva do pohostinství v Dešenicích a Milencích budou instalovaná až v květnu příštího roku; pan starosta sdělil, že v současné době se tyto prostory vytápí prostřednictvím plynových kamen, byl snížen nájem, kamna budou instalovaná na jaře, mělo by dojít k úspoře nákladů až o 2/3.

- p. Štembera – kde bude sklad topiva; pan starosta sdělil, že tato problematika se zatím neřešila

- p. Štembera – upozornil, že do komína ústí plynová kamna

- p. Štembera – zda se předpokládá určitá finanční částka na vodní nádrž v Dešenicích; pan starosta sdělil, že v rozpočtu pro rok 2007 nejsou vyčleněny žádné finanční prostředky, v oblasti mezi potokem a nádrží bude realizovaná kanalizace

- p. Klasna – poukázal na špatný stav komunikací směrem k Věnečkům a na Hodousice; pan starosta sdělil, že opravy budou realizovány až po dokončení kanalizace

ZM projednalo návrh rozpočtu městyse pro rok 2007 –ten byl upraven o tyto částky:

a) navýšení příjmů o částku 6 mil. Kč – dotace na odkanalizování obce od Ministerstva ŽP

b) navýšení výdajů o částku 14,28 mil. Kč (6 mil. proinvestování dotace, 6 mil. Kč vlastní zdroje, 2,28 mil. Kč DPH – odkanalizování obce)

c) navýšení výdajů na činnost místní správy  o částku 42 tis. Kč – nákup notebooku

ZM schvaluje rozpočet městyse Dešenice pro rok 2007 v tomto objemu prostředků:

Celkové rozpočtované příjmy činí částku 20.957.413,-- Kč a výdaje 28.233.500,-- Kč, schodek rozpočtu činí částku 7.276.087,-- Kč a bude hrazen z přebytku minulých let.

Hlasování: pro  12

                  proti          0

                  zdržel se    1

 

6. ZM projednalo a schválilo cenu vodného pro rok 2007 ve výši 15,33 Kč/m3 bez DPH. Pan starosta uvedl, že dochází ke zvýšení cca o 4%, ke zvýšení dochází zejména z důvodu chemického rozboru vzorků, dochází k poklesu odběru vody. Diskuse:

- p. Chlup – z vodojemu v Dešenicích vytéká voda; pan Štembera sdělil, že tuto vodu městys neplatí, přetéká vodojem, neboť je nadbytek vody

- p. Kubát – jak byla cena vodného kalkulovaná; p. Rejfek sdělil, že výpočet je uveden na příloze od fi Vodospol

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

7. ZM projednalo a schválilo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007 ve výši 450,-- Kč/osobu. ZM rozhodlo o změně OZV č. 03/2001 – v Čl. 4 odst. 1 písm. A), bod a) bude uvedena částka 200,-- Kč a v Čl. 4 odst. 1 písm. A), bod b) bude uvedena částka 250,-- Kč. Ostatní ustanovení OZV zůstávají beze změn. Diskuse:

- pan starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou města Nýrsko na využívání sběrného dvora od 1.1.2007. Sběrný dvůr mohou využívat občané ve správním území Nýrska a občané dalších obcí, které uzavřely s městem Nýrskem smlouvu o sdružení na finanční příspěvek za provozování a využívání sběrného dvora odpadů. Pro ostatní fyzické osoby jsou platné ceny uváděné pro právnickou osobu..  V případě uzavření smlouvy o sdružení by se jednalo o částku 80,-- Kč/občana, což představuje celkovou částku cca 56.000,-- Kč

- p. Rejfek – k této problematice sdělil, že vysoké náklady jsou vynakládány na odvoz velkoobjemových kontejnerů, rada doporučuje umístit je pouze na omezenou dobu do oploceného prostoru, kdy zaměstnanec obce bude kontrolovat odpad, který je možné do kontejneru uložit

- p. Štembera – zda bylo provedeno srovnání nákladů na vývoz velkoobjemového kontejneru (byly využity služby jiného dopravce); pan starosta sdělil, že srovnání nebylo provedeno

- p. Šetlík – proč se poplatek platí za osobu a ne za množství odpadu; pan Štembera sdělil, že zastupitelstvo obce schválilo v roce 2001 obecně závaznou vyhlášku na základě zákona č. 185/2001 Sb., podle níž je možné vybírat poplatek na poplatníka nebo vlastníka rekreačního objektu. Vybírání dle množství odpadu dle této vyhlášky nelze, bylo by i těžké prokazování.

- p. Sýkorová – na letáky napsat, co nepatří do velkoobjemových kontejnerů

- p. Kratejl – určit termíny, kdy a kam budou velkoobjemové kontejnery přistaveny; termíny budou uvedeny na příštím veřejném zasedání ZM

- p. Štembera – jak budou řešeny velkoobjemové kontejnery v ostatních částech obce; systém bude upřesněn na příštím veřejném zasedání

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

8. ZM projednalo a schválilo tyto rozpočtové změny:

A. PŘÍJMY

 

Účtování:                     název:                                                                                     částka:

 

1. pol. 1111                 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.                                          30.000

2. pol. 1113                 daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů                                       10.000

3. pol. 1121                 daň z příjmu práv. osob                                                          25.000

4. pol. 1211                 DPH                                                                                     150.000

5. pol. 1337                 poplatek za likvidaci kom. odpadu                                          23.000

6. pol. 1361                 správní poplatky                                                                       1.500

7. pol. 4116                 přijetí příspěvku na veř. prosp. práce                                       96.000

8. přesun z pol. 4118 na pol. 4116 – přijetí dotace 80té výr. zal. české školy  76.096

9.   § 1036 pol. 2111   za prodej dřeva                                                                  2.500.000

10. § 3319 pol. 2132   pronájem KD                                                                           3.000

11. § 6171 pol. 2141   příjmy z úroků                                                               7.000

12. § 2310 pol. 2133   doplatek nájmu Vodospol                                                       30.000

13.                              přijetí dotace na odkanalizování                                          2.000.000

 

 

B. VÝDAJE

 

1. § 1036 pol. 5172     programové vybavení                                                                9.300

2. § 1036 pol. 6111     programové vybavení                                                              - 9.300

3. § 2212 pol. 5169     pluhování, sekání místní kom.                                     144.000

4. § 2212 pol. 5171    opravy a udržování- komunikace                                          -144.000

5. § 2219 pol. 5169     nákup služeb - komunikace                                                   - 75.000

6. § 2219 pol. 5171     opravy komunikací – ke hřišti, statek                           75.000

7. § 3326 pol. 5169     nákup služeb - tvrz                                                                  -5.000

8. § 3326 pol. 5171     oprava zdi – tvrz Deš.                                                                7.000

9. § 3326 pol. 5223     převod hřbitova Děpoltice - poplatek                             1.000

10. § 3419 pol. 5139   TJ Milence materiál                                                                    2.000

11. § 3419 pol. 5154   TJ Milence el. en.                                                                      2.000

12. § 3419 pol. 5169   TJ Milence doprava dřeva                                                          1.500

13. § 3612 pol. 5153   BH plyn                                                                                 15.000

14. § 3612 pol. 5154   BH el. en.                                                                                 7.000

15. § 3613 pol. 5137   pohostinství Deš. kompresor, chladnička                                 21.000

16. § 3613 pol. 5139   pohostinství Deš. materiál                                                          2.000

17. § 3613 pol. 5154   pohostinství el. energie                                                             2.000

18. § 3639 pol. 5362   platby daní – z převodu nemovitostí                                           5.000

19. § 5512 pol. 5154   SDH – el. energie                                                                     3.000

20. § 5512 pol. 5139  SDH – materiál                                                                         3.000

21. § 6112 pol. 5023   odměny členů ZO                                                                 200.000

22. § 6112 pol. 5167   školení členů ZO                                                                        2.000

23. § 6114                  volby do Parlamentu ČR                                                         19.400

24. § 6115                  volby do zastupitelstev                                                36.100

25. § 6171 pol. 5136   předplatné Sb., časopisů, odborná lit.                          15.500

26. § 6171 pol. 5154   činnost místní správy – el. en.                                         2.000

27. § 6171 pol. 5156   správa - pohonné hmoty                                                            3.000

28. § 6171 pol. 5163   služby peněžních ústavů                                                           15.000

29. § 6171 pol. 5169   nákup služeb                                                                           -20.000

30. § 6171 pol. 5171   opravy a udržování                                                                   20.000

31. § 6171 pol. 5172   programové vybavení – Missys pozemky                                    7.500

32. § 6171 pol. 5192   poplatek OSA                                                                            1.500

33. § 6171 pol. 6130   nákup pozemků Divišovice                                                        90.000

34. § 6171 pol. 6121   zahradní domek u MŠ ( obec obdržela fin. přísp.)                      63.000

35. § 6399 pol. 5362   DPH – odkanalizování obce                                                    388.550

36. § 2321 pol. 6121   odkanalizování obce                                                             2.045.000         

Navýšení výdajů bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

9. ZM projednalo a schválilo rozpočtový výhled městyse Dešenice pro období 2008 – 2009. Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

10. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy fi ASEKOL s.r.o., se sídlem U pejřárny 97, Praha na zajištění zpětného odběru elektrozařízení, která spadají do skupiny 3.,4., 7. a 8 a s návrhem smlouvy fi EKOLAMP s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha na zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení skupiny 5. ZM tyto smlouvy schvaluje.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

 

11. ZM projednalo a vzalo na vědomí rozpočet pro rok 2007:

a) DSO Úhlava (příjmy ve výši 399 tis. Kč, výdaje ve výši 399 tis. Kč)

b) DSO Údolí pod Ostrým (příjmy ve výši 30 tis. Kč, výdaje ve výši 25 tis. Kč)

 

12. ZM projednalo a schválilo žádost p. Petra Beka, trv. bytem Milence 54 na vybudování vodoměrné šachty na pozemku ppč. 12/2 v k.ú. Milence, který je ve vlastnictví městyse. Jedná se o vodoměrnou šachtu k novostavbě rodinného domu na pozemku č. parc. 283/2 v k.ú. Milence. Právní zástupce obce připraví smlouvu o zřízení bezplatného věcného břemene.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

13. ZM schvaluje dohodu o předčasném splacení půjčky p. Josefu Skalovi, nar. 1.8.1938, trv. bytem Dešenice 191, která byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Dešenice č. 02/2006 dne 4.5.2006.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

14. Diskuse:

- p. Pytel: zástupci TJ Dešenice předložili požadavek na příspěvek pro rok 2007 ve výši cca 65 tis. Kč – je uzavřená dlouhodobá smlouva s Nýrskem, která v příštím roce končí a Nýrsko požaduje za každého hráče 5.000 Kč; pan starosta sdělil, že pokud bude doložena účelovost požadavku, bude znovu projednáváno

- p. Bouček – zda sportovci mají i jiné sponzory; p. Pytel sdělil, že sponzorských darů není mnoho

- p. Raišl – zda je nutné, aby hráči byli registrovaní v Nýrsku

- p. Kratejl – byl vznesen požadavek od fotbalistů na částku 65 tis. Kč, ale nebyl určen účel; pan starosta bude záležitost projednávat se zástupcem fotbalového klubu

- p. Kubát – jak probíhají přípravné práce (zasíťování, projednání s policií ČR) na stavebních parcelách v Milencích; pan starosta sdělil, že část je zadaná u p. Vlčka v Klatovech

- p. Bouček – výše rozpočtu na opravu fary v Děpolticích; pan starosta sdělil, že pro rok 2007 je vyčleněna částka 600 tis. Kč na výměnu oken dlažby, kamna, instalatérské práce

- p. Štembera – co zahrnuje žádost o dotaci z programu INTERREG III A; pan starosta sdělil, že jsou zahrnuty sportovní aktivity, bude vydaná skládačka

- p. Štembera – zda je pořezáno dřevo na pile v Žízněticích; p. Habadová kontaktovala obec, aby převzala zbylé řezivo

 

15. Návrh usnesení přečetl p. Kubát. ZM usnesení č. 3 schvaluje.

 

 

Hlasování: pro  13

                  proti          0

                  zdržel se    0

 

16. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse ukončil ve 20.45 hod. p. Rejfek. Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

 

 

 

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- rozpočtový výhled městyse Dešenice

- návrh rozpočtu pro rok 2007

 

 

V Dešenicích dne 21.12.2006.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

                                                                                  ………………………………..        

                                                                                              RSDr. Jan Rejfek

                                                                                              starosta městyse

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Vereš ………………………………….

 

 

 

 

                                   p. Štembera ……………………………….