6. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 5.4.2007

6. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 5.4.2007 v KD Dešenice


 


Č.j. 270/2007


 


 


Program:


       
 1. zahájení

 2.     
 3. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

 4.     
 5. kontrola minulého usnesení

 6.     
 7. zpráva o činnosti rady

 8.     
 9. diskuse – slovo starosty

 10.     
 11. rozpočtové změny

 12.     
 13. schválení firmy pro zpracování územního plánu

 14.     
 15. prodej pozemků

 16.     
 17. diskuse

 18.     
 19. usnesení

 20.     
 21. závěr


 


 


1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.10 hod. p. Jan Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 12 členů, v 19.15 hod. se dostavila p. Sýkorová, omluveni: p. Král, p. Barák. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.


 


Hlasování: pro  12


                  proti          0


                  zdržel se    0


 


2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pytel, p. Raišl, p. Vereš.


 


Hlasování: pro  11


                  proti          0


                  zdržel se     1


 


Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Čermáková, p. Denk.


 


Hlasování: pro  11


                  proti          0


                  zdržel se     1


 


Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.


 


Hlasování: pro  12


                  proti          0


                  zdržel se     0


 


3. Kontrolu usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice ze dne 1.3.2007 provedla p. Šteinerová.


 


4. Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta – p. Kindlman. Rada městyse se ke svému jednání sešla 4x. Bylo konstatováno, že usnesení rady dle požadavku členů ZM byla doručena všem členům spolu s podkladovými materiály pro veřejné zasedání.


- p. Štembera: upozornil na skutečnost, že o pozemky v areálu bývalého statku byla podaná žádost na PF v Klatovech, je nutné zachovat přístup k regulační stanici plynu, jsou uloženy veřejné sítě, doporučuje, aby pozemky zůstaly výhradně ve vlastnictví městyse.


- p. Josef Denk: proč nebyl nikdo znalý místních poměrů přizván   k řešení stížnosti p. Černé, bytem Žíznětice ( špatný stav příjezdové cesty), informoval o tom, že p. Černá znemožňuje průjezd, není jiný příjezd k pozemkům v soukromém vlastnictví.


- p. Jan Denk: proč nebyl nikdo z členů ZM přizván k řešení stížnosti p. Černé – proč tuto problematiku projednávala pouze rada městyse; tuto příjezdovou cestu nevyužívá pouze on, ale i jiní zemědělci. Vyjádřil nespokojenost s tím, že někdo z členů rady nebo zastupitelstva byl bývalým členem StB.


Pan starosta sdělil, že proběhlo místní šetření rady městyse, bylo konstatováno, že cesta není ve vlastnictví městyse, ale PF a z tohoto důvodu nelze provádět opravy. Bude opětovně prošetřeno vlastnictví okolních pozemků.


 


5. Diskuse – slovo starosty:


- Pan starosta informoval přítomné o přípravách kulturní komise ke Dni matek, který se uskuteční 12.5.2007 (vystoupení žáků ZŠ a MŠ, účast 2 členů rozhlasu, módní přehlídka), k pouťovému setkání (vernisáž obrazů, keramiky, večerní zábava, v sobotu  turnaj v kopané, klání hasičů, výstava řemesel, ukázka čtyřkolek, večer pouťová zábava; neděle – koncert v kostele, slavnostní setkání členů Královského Hvozdu, podepsání smlouvy mezi městysem Dešenice a Lam),  ke Dni dětí (ve spolupráci s SDH, mysliveckým sdružením a úřadem městyse), k podzimnímu setkání důchodců. Dále informoval o skutečnosti, že vzniká Klub žen. V provozu jsou již internetové stránky městyse, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace. Tyto stránky budou doplněny o informace o historii, sportovním a kulturním dění, turistické zajímavosti. Pan starosta sdělil, že bylo provedeno kácení dřevin po orkánu Kyrril, provedena prořezávka stromů. Další informace se týkala odkanalizování obcí Dešenice – Milence – v současné době je dokončena stoka C4 a C1, pracuje se na stoce B, práce probíhají směrem na Nýrsko. V některých částech zároveň došlo k výměně vodovodního potrubí, něboť stav je velmi špatný; je nutné, aby domácnosti měly osazený vodoměr. Termíny a podmínky svozu odpadů budou upřesněny ve druhém čísle Dešenického zpravodaje, který se v současné době připravuje.


- p. Řehoř: jaké jsou podmínky při převodu pozemků od Pozemkového fondu; informaci podal p. Vereš.


- p. Šteinerová: kdy se uskuteční Den matek; pan starosta sdělil, že termín konání je 12.5.2007 od 14.00 hod. v KD Dešenice.


- p. Fr. Paško: jaký bude postup prací v bytě v domě čp. 125 v Dešenicích – vlhko, výskyt plísní; pan starosta sdělil, že touto problematikou se rada městyse zabývala a navrhla částečný postup prací, je nutné najít náhradní ubytování. P. Šteinerová sdělila, že bývalé zastupitelstvo nabízelo p. Paškovi možnost dočasného přestěhování a opravu bytu, což p. Paško odmítl (při diskusi toto popřel).  


- p. Mlád: jaké jsou termíny svozu domovního odpadu; pan starosta sdělil, že do odvolání budou popelnice vyváženy v pondělí v lichém týdnu.


- p. Řehoř: je nutné řešit rozhlas v Milencích – je nedostačující, hlášení nejsou slyšet. Upozornil, že nebyly vyvezeny popelnice na Úpravně vody v Milencích a v lokalitě pod přehradou.


 


6. Zastupitelstvo městyse projednalo a rozhodlo o těchto rozpočtových změnách:


a) přijetí dotace na opravu zdi okolo tvrze v Dešenicích                       částka 200.000,-- Kč


b) navýšení výdajů na opravu zdi okolo tvrze v Dešenicích                              400.000,-- Kč


c) navýšení výdajů na výměnu střešní krytiny – fara Děpoltice              417.000,-- Kč


 


Hlasování: pro  10


                  proti          2


                  zdržel se     1


K tomuto bodu jednání pan starosta sdělil, že oprava zdi byla již konzultována se zástupkyní památkového ústavu a pracovnicí MěÚ Klatovy, stavební povolení musí vydat SÚ MěÚ Klatovy. Ke druhé části – opravě střechy v Děpolticích (práce na objektu jsou téměř dokončeny, nyní se maluje, vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek zahánělo do objektu a docházelo k promáčení stropů a zdí), pan starosta uvedl, že byly osloveny tři firmy k předložení cenové nabídky. Nabídku ve výši 300 tis. Kč předložil p. Lorenc z Hadravy – podmínkou ale bylo odstranění a likvidace eternitu a postavení lešení. Druhou cenovou nabídku ve výši 350.343 Kč bez DPH předložila fi Masters – střešní systémy.


- p. Tvaroh: zda v této částce je zahrnuta i likvidace eternitu; pan starosta sdělil, že ano.


- p. Kubát: zda se počítá s výstavbou půdních bytů; pan starosta sdělil, že rada doporučila podat žádost o dotaci, ale pravděpodobně by nebyly splněny všechny požadavky, proto městys bude hledat jiné možnosti


- p. Šlehofer: zda se bude provádět oprava celé zdi kolem tvrze; pan starosta sdělil, že se oprava týká celé zdi


- p. Kratejl: z jakých zdrojů bude navýšení rozpočtu financováno; financování proběhne ze zdrojů městyse


- p. Kostlivý: doporučuje střechu v Děpolticích opravit


 


7. Dalším bodem jednání byl výběr firmy pro zpracování územního plánu. Na základě doporučení byly osloveny 4 firmy.


Architektonické studio Plzeň                                       885 tis. Kč


Urbio Projekt Plzeň                                                    592 tis. Kč


Studio KAPA Praha                                                   946 tis. Kč


Institut regionálních informací Brno                              984 tis. Kč


 


- p. Kubát: zda bude možné uplatnit DPH; pravděpodobně ne


- p. Kratejl: zda jsou k dispozici reference; pan starosta sdělil, že rada městyse doporučuje firmu UrbioProjekt, která některé dokumenty pro městys již zpracovávala.


- p. Tvaroh: zda je tato částka schválena v rozpočtu; pan starosta sdělil, že není, bude se muset schválit navýšení výdajů.


- p. Kostlivý: p. Tauš již některé věci pro městys zpracovával, obrátil se na p. Štemberu – bývalého starostu, proč celou situaci neobjasní. Pan Štembera sdělil, že již o této problematice hovořil na předcházejícím veřejném zasedání, kdy právě navrhl, aby tato firma byla také oslovena k předložení cenové nabídky.


- p. Pytel: navrhl odložit hlasování, zjistit nejdříve podmínky přidělení dotace – bylo zamítnuto


- p. Kratejl: zda není nutné výběrové řízení; pan starosta sdělil, že není.


Po krátké diskusi ZM rozhodlo zadat zpracování územního plánu fi UrbioProjekt Projekt, Ing. arch. Petr Tauš, Bělohorská 3, Plzeň. Tato firma v minulosti pro městys některé věci zpracovávala, je znalá místních poměrů. Městys bude také hledat možnosti podat žádost o dotaci na zpracování ÚP.


 


Hlasování: pro  9


                  proti          0


                  zdržel se     4


 


8. Zastupitelstvo městyse projednalo a rozhodlo o prodeji pozemků:


a) část pozemků ppč. 111/19 – ostatní plocha a ppč. 111/2 – lesní pozemek vše v k.ú. Divišovice p. Ondřejovi Stachovi, trv. bytem Dešenice, č. Divišovice 35, 340 22 Nýrsko


cena: 20,-- Kč/m2, dále bude připočtena cena porostu lesního pozemku vypracovaná p. ing. Liborem Fialou – lesním správcem


Hlasování: pro  8


                  proti          3


                  zdržel se     2


 


b) část pozemku st. 47 – stavební v k.ú. Dešenice (část pozemku pod stavbou kůlny) p. Marii Mládové, trv. bytem Dešenice 36, 340 22 Nýrsko


cena: 35,-- Kč/m2


Hlasování: pro  11


                  proti          0


                  zdržel se     2


 


c) část pozemku ppč. 489/1 – ostatní plocha v k.ú. Milence p. Miroslavovi Jakubcovi, trv. bytem Dešenice, č. Milence 58


cena: 35,-- Kč/m2 pod stavbou, ostatní výměra za 7,-- Kč/m2


Hlasování: pro  9


                  proti          2


                  zdržel se     2


 


d) část pozemku ppč. 1571/2 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice manželům Jiřímu a Jitce Burešovým, trv. bytem Vrchlického 499, 340 22 Nýrsko


cena: 50,-- Kč/m2


Hlasování: pro  12


                  proti          1


                  zdržel se     0


 


e) prodej části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Václavu a Boženě Javorským, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 31


cena: 7,-- Kč/m2


Hlasování: pro  12


                  proti          0


                  zdržel se     1


 


f) prodej části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Svatoplukovi Kostlivému, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 24


cena: 7,-- Kč/m2


Hlasování: pro  13


                  proti          0


                  zdržel se     0


 


g) ZM znovu projednalo a potvrdilo usnesení č. 2 z veřejného zasedání ZM ze dne 30.11.2006 o prodeji části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Janu Walzovi, trv. bytem Městiště 6 Hlasování: pro        13


                  proti          0


                  zdržel se     0


Geometrické plány uhradí vždy kupující.


 


9. Diskuse:


- p. Čermáková: jak pokračuje jednání s pozůstalými po p. Harmáčkovi – nemovitost čp. 20 v Děpolticích; pan starosta sdělil, že v současné době celou záležitost řeší právní zástupce městyse


- p. Kubát: jaká byla cena za likvidaci kůlny u pohostinství v Dešenicích; pan starosta sdělil, že likvidaci provedli členové TJ Start Dešenice, cena 45.000,-- Kč.


- p. Štembera: členové ZM odložili opravu dvou kapliček – zajímal se o které stavby se jedná, zda jsou skutečně ve vlastnictví městyse.


 


10. Návrh usnesení přečetl p. Jiří Vereš. Pan Štembera upozornil na skutečnost, aby do kupní smlouvy uzavřené s p. Jakubcem a p. Stachem bylo stanoveno věcné břemeno na veřejné sítě – kanalizace a vodovod.


 


Hlasování: pro  12


                  proti          0


                  zdržel se     1


 


11. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse ukončil ve 20.30 hod. p. Rejfek, který poděkoval přítomným členům i hostům za účast na jednání.


 

Přílohy:


- prezenční listina


- prezenční listina hostů


 


 


V Dešenicích dne 6.4.2007.


Zapsala Helena Boučková.


 


 


                                                                                                          .............................................


                                                                                                                      RSDr. Jan Rejfek


                                                                                                                      starosta městyse


 


 


Ověřovatelé zápisu: p. Čermáková .........................................................


 


 


 


                                   p. Denk ..................................................................


Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 5.4.2007 v KD Dešenice


 


 


1. zastupitelstvo městyse schvaluje:


 


- program jednání


 


- návrhovou komisi ve složení: p. Pytel, p. Raišl, p. Vereš


 


- ověřovatele zápisu ve složení: p. Čermáková, p. Denk


 


- zapisovatelku p. Boučkovou


 


 


2. zastupitelstvo městyse bere na vědomí:


 


- zprávu o činnosti rady


 


 


3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo:


 


- o těchto rozpočtových změnách:


a) přijetí dotace na opravu zdi okolo tvrze v Dešenicích                       částka 200.000,-- Kč


b) navýšení výdajů na opravu zdi okolo tvrze v Dešenicích                              400.000,-- Kč


c) navýšení výdajů na výměnu střešní krytiny – fara Děpoltice              417.000,-- Kč


 


-  zadat zpracování územního plánu fi UrbioProjekt Projekt, Ing. arch. Petr Tauš, Bělohorská 3, Plzeň; částka 592 tis. Kč


 


- o prodeji pozemků:


a) část pozemků ppč. 111/19 – ostatní plocha a ppč. 111/2 – lesní pozemek vše v k.ú. Divišovice p. Ondřejovi Stachovi, trv. bytem Dešenice, č. Divišovice 35, 340 22 Nýrsko


cena: 20,-- Kč/m2, dále bude připočtena cena porostu lesního pozemku vypracovaná p. ing. Liborem Fialou – lesním správcem


bude uvedeno věcné břemeno – vodovod


 


b) část pozemku st. 47 – stavební v k.ú. Dešenice (část pozemku pod stavbou kůlny) p. Marii Mládové, trv. bytem Dešenice 36, 340 22 Nýrsko


cena: 35,-- Kč/m2


 


c) část pozemku ppč. 489/1 – ostatní plocha v k.ú. Milence p. Miroslavovi Jakubcovi, trv. bytem Dešenice, č. Milence 58


cena: 35,-- Kč/m2 pod stavbou, ostatní výměra za 7,-- Kč/m2


bude uvedeno věcné břemeno – kanalizace


 


d) část pozemku ppč. 1571/2 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice manželům Jiřímu a Jitce Burešovým, trv. bytem Vrchlického 499, 340 22 Nýrsko


cena: 50,-- Kč/m2


 


e) prodej části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Václavu a Boženě Javorským, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 31


cena: 7,-- Kč/m2


 


f) prodej části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Svatoplukovi Kostlivému, trv. bytem Dešenice, č. Děpoltice 24


cena: 7,-- Kč/m2


 


g) ZM znovu projednalo a potvrdilo usnesení č. 2 z veřejného zasedání ZM ze dne 30.11.2006 o prodeji části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště p. Janu Walzovi, trv. bytem Městiště 6


Geometrické plány uhradí vždy kupující.


 


 


V Dešenicích dne 6.4.2007.


Zapsala Helena Boučková.


 


 


 


 


 


...............................................                                               ...................................................


Stanislav Kindlman                                                      RSDr. Jan Rejfek


místostarosta                                                               starosta městyse