9. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 27.9.2007

9. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27.9.2007 v KD Milence

 

Č.j. 674/2007

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení, zprava kontrolního výboru

4. zpráva o činnosti rady městyse

5. diskuse – slovo starosty

6. projednání a schválení návrhu zadání územního plánu městyse Dešenice

7. projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Dešenice za rok 2006

8. projednání stanov a jmenování zástupce akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s.

9. informace o provedení přezkoumání hospodaření Účelového sdružní obce pro skupinový    

    vodovod Nýrsko – Klatovy

10. prodej pozemků

11. projednání vstupu do Sdružení místních samospráv

12. diskuse

13. návrh usnesení

14. závěr

 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 18.15 hod. p. Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty – p. Ing. Tauše a p. ing. Svejkovského. Přítomno 10 členů, omluveni p. Barák, p. Kubát, p. Raišl, p. Šetlíková, p. Šteinerová. Pan starosta konstatoval, že veřejné zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Čermáková, p. Vereš, p. Denk.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Král, p. Kindlman.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

3. Kontrolu minulého usnesení č. 8 provedl p. Denk, který konstatoval, že úkoly vyplývající z usnesení byly splněny. Se zprávou kontrolního výboru seznámil p. Denk – byla provedena kontrola usnesení rady městyse, úkoly jsou průběžně plněny.

ZM bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.

 

4. Pan Kindlman přednesl zprávu o činnosti rady, která jednala za uplynulé období celkem 8x. Usnesení z rady jsou zveřejňována na internetových stránkách městyse.

ZM bere zprávu o činnosti rady na vědomí.

 

5. Diskuse – slovo starosty:

a) Pan starosta informoval o postupu prací na akci odkanalizování, v současné době je proinvestováno cca 11 mil. Kč, na první etapu je nakoupený materiál, financovat se budou pouze stavební práce, poděkoval fi LS Nýrsko za pomoc při úklidu stavebního materiálu městyse.

b) K problematice odkanalizování vystoupil p. ing. Svejkovský – zástupce fi LS Nýrsko, která celou akci realizuje. Sdělil, že práce probíhají dle harmonogramu, dokončuje se přečerpávací stanice v Milencích, je položené potrubí na napojení na Nýrsko, problémy jsou na 2 místech, kde kanalizace klesla.

- p. Štembera: je nutné dohlédnout na financování gravitační části kanalizace – měly by být 3 podíly – Dešenice, Hamry, Nýrsko. Tato problematika, dle sdělení starosty, se řeší v rámci sdružení obcí, konkrétní odpověď bude sdělena na příštím zasedání.

- p. Štembera: zda jsou již hotové projekty přípojek; pan starosta sdělil, že zatím ne, jsou součástí II. etapy, v závěru letošního roku se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro II. etapu odkanalizování.

c) Pan ing. Fiala přednesl zprávu o výsledku hospodaření v lesích městyse Dešenice za období leden – srpen 2007. Tato zpráva je přílohou zápisu. Letošní rok byl ve zanemní zpracování kalamity po orkánu Kyrril, celkové polomy činily cca 12,5 tis. m3, v současné době je zpracováno cca 10 tis. m3. Je nutné pamatovat na investice do lesa – vybudování lesních cest. Informoval také o tom, že byl schválený Program obnovy venkovy, z tohoto programu je možné čerpat až 100% nákladů. K realizaci jsou připraveny 3 akce:

 • LC Rokelská – náklady cca 4,5 mil. Kč bez DPH
 • LC Hraniční – náklady cca 4 mil. Kč bez DPH
 • oprava propustě na konci Rokelské cesty – náklady cca 2 mil. Kč bez DPH

- p. Kratejl: kolik ha chybí zalesnit; p. Fiala sdělil, že zalesňování probíhá v letošním roce a bude pokračovat i v příštím roce, zatím nebyly zalesněny holiny z minulého roku, chybí cca 5 ha zalesnit – nejvíce postižená je lokalita nad Žízněticemi. Cenové zajištění se předpokládá 60 tis. Kč/ha. 

- p. Kubátová: reagovala na poznámku p. Fialy, že jsou problémy  při jednáních s Lesy Železná Ruda: p. Kubátová sdělila, že ředitel lesů řešil problémy s projížděním přes lesní cesty městyse, byly uzamčené závory na lesních cestách městyse; p. Fiala sdělil, že byly nabídnuty klíče k zapůjčení. P. Štembera sdělil, že propustek původně slíbily opravit Lesy Ž. Ruda, po zjištění fin. nákladů od realizace upustily.

- p. Kratejl navrhl, aby z každé 1 Kč tržeb z prodeje dřeva byla ponechaná rezerva pro investice v lesích; p. Vereš sdělil, že rozhodnutím zastupitelstva bylo schváleno, že ½ zisku bude ponechána pro lesy, finanční prostředky nejsou pouze ukládány na samostatném účtě.

ZM ukládá p. Boučkové vyčíslit finční prostředky určené k investičním akcím pro lesy, připravit návrh řešení na zřízení samostatného účtu.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

d)  Pan starosta seznámil přítomné s aktuálním děním: podal informace ohledně převodu bývalé střelnice v Městišti, proběhla oprava zdi u tvrze v Dešenicích, informoval o bezpečnostní situaci v obvodě Města Nýrska, informace týkající se opravy bytu v domě čp. 125 v Dešenicích, informace o podané výpovědi účetní, průběhu výběrového řízení na obsazení tohoto pracovního místa, proběhlo setkání rodáků v Datelově a v Dešenicích, zhodnocení pouťových oslav v Dešenicích, informace o dotačních titulech, informace o rozpočtovém určení daní – pan starosta zamítá podporu SMO, neboť jejich návrh upřednostňuje velká města, informace týkající se sportovních kabin TJ START Dešenice, p. Rejfek vyzval k předkládání návrhů pro rozpočet na rok 2008.

ZM bere zprávu o dění na vědomí.

 

6. Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhu zadání územního plánu. V úvodu vystoupil p. ing. Tauš – zpracovatel, který sdělil, že tato akce má několik etap, zadání ÚP má určit, co má návrh řešit, zadání není kompletním řešením. ZM projednalo tyto požadavky a podněty k návrhu zdadání ÚPN městyse Dešenice:

I: vyhodnocení projednání změny – nově vymezené plochy:

 

A:DEŠENICE:

 • bez úprav zadání (původní označení): lokalita 1,5,7,8,9,10
 • vyhodnotit vhodnost umístění na základě stanoviska CHKO Šumava (vyznačeno růžově): lokalita 2: ZM schvaluje záměr uvedený v návrhu zadání ÚPN
 • ověřit v regulačním plánu (vyznačeno zeleně): lokalita 3,4
 • upravené zadání (vyznačeno oranžově): lokalita 6 (výstavba rodinných domů) = z důvodu nesouhlasu CHKO Šumava se záměrem, bude plocha zařazena do ploch veřejného prostranství, přirozený přechod na rekreačně sportovní plochu:         ZM rozhodlo vstoupit do jednání s CHKO Šumava  o zachování původního záměru využití pozemku uvedeného v návrhu zadání ÚPN

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

B: MILENCE:

 • bez úprav zadání  původní označení: (11,12,13,14,15)

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

C: DĚPOLTICE:

 • bez úprav zadání (původní označení): lokalita 16,20
 • vyhodnotit vohodnost umístění na základě stanoviska CHKO Šumava (vyznačeno růžově): lokalita 17: ZM schvaluje záměr uvedený v návrhu zadání ÚPN.
 • ověřit v regulačním plánu (označeno zeleně): lokalita 18,19

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

D: Datelov:

 • upravené zadání(vyznačeno oranžově): lokalita 21 (využití zahrad na okraji sídla pro cestovní ruch a rekreaci) = lokalita z návrhu vyloučena z důvodu nesouhlasu CHKO Šumava (pozemek je ve 2. zóně CHKO Šumava) – podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je na pozemcích ve 2. zóně zakázáno hospodařit mimo zastavěná území obcí: ZM rozhodlo vstoupit do jednání s CHKO Šumava  o zachování původního záměru využití pozemku uvedeného v návrhu zadání ÚPN

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

E: Žíznětice:

 • bez úprav zadání (původní označení): lokalita 22,23

 

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

F: Na základě nesouhlasného stanoviska HZSPK, Územní odbor Klatovy k předloženému zadání bude v dokumentaci více rozpracován bod h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů dle §20 bod a),c) a d) vyhlášky 380/2002 Sb.

- Pan ing. Tauš k předchozí připomínce sdělil, že toto bude rozpracováno v návrhu územního plánu, v návrhu zadání se toto neřeší.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

 

II. Vyhodnocení připomínek občanů a vlastníků pozemků a staveb fyzických a právnických osob:

 

A: Jan Walz – do ÚP lze zařadit pozemky v k.ú. Městiště u Děpoltic (dle přílohy č. 1 – prostor A-D) = pozemky navazují na zastavěné území obce (intravilán)

ZM souhlasí se zařazením pozemků v k.ú. Městiště u Děpoltic dle přílohy č. 1 – prostor A-D do návrhu zadání ÚPN.

 

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

B: Michael Krupička – záměr výstavby rezidentního bydlení na pozemku p.č. 500/3 v k.ú. Děpoltce lze – nelze zařadit do ÚPN = pozemek ve vlastnictví soukromé osoby (příloha č. 2 – výpis z katastru nemovitostí = rozhodne ZM

ZM zamítá zařazení pozemku p.č. 500/3 v k.ú. Děpoltice do ÚPN pro záměr výstavby rezidentího bydlení, pozemek bude nadále veden jako hřiště.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

C: Ing. Josef Havlíček – zařazení pozemků (dle př. 3) v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic do ÚPN jako zastavitelné území (pro výstavbu rodinných domů) je částečně možné = uvedené pozemky (dle přílohy č. 3) jsou v intravilánu obce – jakožto „zastavitelné území“ souhlasíme se zařazením pozemků 187/2, 215 a 217/1 KN

ZM souhlasí se zařazení pozemků (dle př. 3) v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic do ÚPN jako zastavitelné území (pro výstavbu rodinných domů).

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

D: Jiří Tvaroh – pozemek p.č. 244/1 v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic nelze zařadit do ÚPN = nenavazuje na současně zastavěné území obce

ZM souhlasí s tím, aby – pozemek p.č. 244/1 v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic nebyl zařazen do ÚPN.

 

Hlasování: pro  8

                  proti           0

                  zdržel se     2

 

E. BG KAROLINA k.s., Děpoltice – dokumentace bude upravena (odstranění nepravdivých informací o stavu zemědělských objektů)

ZM souhlasí, aby tyto informace nebyly v návrhu zadání ÚPN městyse Dešenice uváděny.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

III. Vyhodnocení připomínek občanů přítomných na veřejném zasedání ZM:

 

A: návrh p. Štembery o doplnění o vybudování komunikace spojující Dešenice a Milence po polních pozemcích okolo hájku v Dešenicích.

ZM souhlasí s doplněním návrhu zadání ÚPN o vymezení komunikací a cest.

 

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

B: návrh p. Boučkové o vybudování souběžné cesty pro chodce a cyklisty souběžně s hlavní komunikací mezi Dešenicemi a Nýrskem.

ZM souhlasí se zařazením návrhu vybudování souběžné cesty pro chodce a cyklisty souběžně s hlavní komunikací mezi Dešenicemi a Nýrskem do návrhu zadání ÚPN.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

7. ZM projednalo a schválilo výroční zprávu ZŠ a MŠ v Dešenicích, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2006. Celkové příjmy z hlavní činnosti činily částku 2.801.769,91 Kč a celkové výdaje 2.801.714,23. Hospodářský výsledek – zisk ve výši 55,68 Kč. Celkové příjmy z hospodářské činnosti činily částky 137.886 Kč a výdaje 114.921,70 Kč. Hospodářský výsledek – zisk ve výši 22.964,30 Kč.

Pan Kratejl k této záležitosti požaduje sdělit výši fin. prostředků ve fondu odměn.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

Dále ZM projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ v Dešenicích o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ pro školní rok 2007/2008 v počtu 5 žáků. Dále se zavazuje hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

8. ZM projednalo a souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s., a souhlasí s realizací Strategického plánu leader na roky 2007 – 2013, jakož i dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do územní působnosti MAS. Toto občanské sdružení si klade za cíl podporu občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, zvýšení ekonomické prosperity, ochrana životního prostředí, kultury, šetrného zemědělství. Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů, Programový výbor, předseda a manager.

Dále ZM jmenuje p. RSDr. Jana Rejfka, starostu městyse Dešenice jako zástupce pro jednání v orgánech sdružení Ekoregion Úhlava, o.s.

 

Hlasování: pro  8

                  proti           0

                  zdržel se     2

 

9. ZM projednalo Smlouvu o provedení  přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2007. Přezkoumání provede Ing. Jiří Čáp, auditor a daňový poradce, zapsaný v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem 1501.

ZM bere  Smlouvu o provedení  přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2007 na vědomí.

 

 

 

10. ZM projednalo a rozhodlo o prodeji pozemků:

a) prodej části pozemku ppč. 523/ - ostatní komunikace v k.ú. Městiště p. Františku Graslovi, trv. bytem Polní 483, Štěnovice. Cena 50,-- Kč/m2.

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

b) prodej části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Karolině Lencové, trv. bytem Děpoltice 22. Cena pozemku 7,-- Kč/m2.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

c) prodej části pozemku ppč. 435/8 – ostatní plocha a 438 – ostatní plocha, vše v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic manželům Milanovi a Heleně Petrákovým, trv. bytem Děpoltice 9. Cena pozemků 7,-- Kč/m2

 

Hlasování: pro  8

                  proti           1

                  zdržel se     1

 

d) prodej pozemku ppč. 1028/2 – ostatní plocha v k.ú. Milence p. Miroslavu Jakubcovi, trv. bytem Milence 58. Cena pozemku 7,-- Kč/m2.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

e) prodej části pozemku 1640/6 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice manželům Stanislavu a Petře Novotným, trv. bytem Dešenice 30. Vrata garáže nesmá zasahovat do pozemku. Cena pozemku 7,-- Kč/m2.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

Geometrické plány uhradí žadatelé, geometrickým zaměřením bude přítomen starosta.

 

11. ZM projednalo a schválilo vstup městyse Dešenice do Sdružení místních samospráv. Cílem je prosazovat zájmy menších měst a obcí.

 

Hlasování: pro  9

                  proti           0

                  zdržel se     1

 

12. Diskuse:

- p. Kubátová: zaslala dopis se žádostí o projednání, zda některý z členů rady městyse byl členem StB, z odpovědi p. starosty vyplynulo spíše morální kázání, dopis byl adresován ZM a ne radě, která nedoporučila další projední na veřejném zasedání ZM; p. Rejfek sdělil, že si za svým vyjádřením stojí, zastupitel je volený a získal hlasy od občanů

- p. Pytel se k tomuto vyjádřil, že bylo mnoho lidí v KSČ a mnoho z nich ani neví, že byli vedeni jako členové StB

- p. Vereš: sdělil, že se jedná o jeho osobu, v minulosti pracoval jako pracovník zvláštních úkolů – jednalo se o sobu, která evidovala zahraniční cesty.

- p. Zdichynec: požadoval vysvětlení ohledně výběrového řízení na pracovní místo odborné administrativní pracovnice, jeho syn zaslal také přihlášku, ale nebyl osloven k ústnímu pohovoru, proč nebyl vyzván e-mailem nebo telefonicky, když tyto údaje byly uvedeny na žádosti, v Dešenickém zpravodaji č. 1 byl zveřejněn článek o využívání internetu a městys tuto cestu nevyužívá; p. Boučková sdělila postup výběrového řízení,  p. Jakub Zdichynec byl k ústnímu pohovoru vyzván písemně dopisem, všech ostatních 13 účastníků jej obdrželo bez prodlevy, chyba mohla nastat v doručení Českou poštou. Žádost p. Zdichynce byla poslána doporučeným dopisem, proto všechny zpětné vazby byly písemné, aby bylo možné je doložit. Pan Zdichynec se k tomuto vyjádřil, že do knihy odeslané pošty je možné si zapsat cokoliv.

- p. Sýkorová: zda by městys mohl udržovat pozemek okolo kostela sv. Mikuláše v Dešenicích, bývalý kostelník p. Šlehofer zemřel; ZM souhlasí s údržbou tohoto pozemku

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

13. Návrh usnesení přednesla p. Čermáková, ZM návrh usnesení schvaluje.

 

Hlasování: pro  10

                  proti           0

                  zdržel se     0

 

14. Veřejné zasedání ZM ukončil ve 22.30 hod. pan Rejfek, který poděkoval všem přítomným za účast na jednání.

 

 

Přílohy:

- prezenční listina

- prezenční listina hostů

- zpráva o hospodaření v lesích městyse Dešenice

- výroční zpráva ZŠ a MŠ

 

 

V Dešenicích dne 4.10.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

                                                                                              ............................................

                                                                                                          RSDr. Jan  Rejfek

                                                                                                          starosta městyse

 

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Stanislav Kindlman .................................................

 

 

                                   p. Josef Král    ...............................................................

 

Usnesení č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 27.9.2007 v KD Milence

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Čermáková, p. Denk, p. Vereš

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Kindlman, p. Král

- zapisovatelku: p. Boučkovou

- výroční zprávu ZŠ a MŠ v Dešenicích, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2006

- povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ pro školní rok 2007/2008 v počtu 5 žáků

- vstup městyse Dešenice do Sdružení místních samospráv

- návrh zadání ÚPN městyse Dešenice se změnami uvedenými v zápisu

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení č. 8 z veřejného zasedání ZM

- zprávu o činnosti rady

- zprávu o dění městyse

- Smlouvu o provedení  přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový

   vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2007

 

 

3. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

-  p. Boučkové vyčíslit finační prostředky určené k investičním akcím pro lesy, připravit

   návrh řešení na zřízení samostatného účtu

- p. Boučkové vyčíslit výši fin. prostředků ve fondu odměn příspěvkové organizace

- p. Rejfkovi projednat ve sdružení obcí financování gravitační části kanalizace – měly by být

  3 podíly – Dešenice, Hamry, Nýrsko

- p. Rejfkovi zajistit geometrické zaměření  sportovních kabin TJ START Dešenice za účelem

  připsání majetku na městys

- p. Rejfkovi zaslat členskou přihlášku do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

- finančnímu výboru a jeho předsedovi svolat do 20.10.2007 schůzku, na níž bude

  projednávaná příprava rozpočtu pro rok 2008

 

4. Zastupitelstvo městyse souhlasí:

 

-  se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s., a souhlasí s realizací

   Strategického plánu leader na roky 2007 – 2013, jakož i dalších programů realizovaných

   občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do územní

   působnosti MAS

- s údržbou pozemku okolo kostela sv. Mikuláše v Dešenicích na náklady městyse

- s postupem starosty městyse v souvislosti s legalizací převodu sportovní kabiny TJ START

  Dešenice na městys

 

 

 

 

5. Zastupitelstvo městyse jmenuje:

 

- p. RSDr. Jana Rejfka, starostu městyse Dešenice jako zástupce pro jednání v orgánech

  sdružení Ekoregion Úhlava, o.s.

 

 

6. Zastupitelstvo městyse rozhodlo o prodeji:

 

- části pozemku ppč. 523/ - ostatní komunikace v k.ú. Městiště p. Františku Graslovi, trv.

   bytem Polní 483, Štěnovice. Cena 50,-- Kč/m2.

- části pozemku ppč. 634/1 – ostatní plocha v k.ú. Děpoltice p. Karolině Lencové, trv. bytem

  Děpoltice 22. Cena pozemku 7,-- Kč/m2.

- části pozemku ppč. 435/8 – ostatní plocha a 438 – ostatní plocha, vše v k.ú. Oldřichovice u

  Děpoltic manželům Milanovi a Heleně Petrákovým, trv. bytem Děpoltice 9. Cena pozemků

  7,-- Kč/m2

- pozemku ppč. 1028/2 – ostatní plocha v k.ú. Milence p. Miroslavu Jakubcovi, trv. bytem

  Milence 58. Cena pozemku 7,-- Kč/m2.

- části pozemku 1640/6 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice manželům Stanislavu a Petře

  Novotným, trv. bytem Dešenice 30. Vrata garáže nesmá zasahovat do pozemku. Cena

  pozemku 7,-- Kč/m2

 

 

V Dešenicích dne 4.10.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

.......................................................                           .........................................................

Stanislav Kindlman                                                      RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                               starosta městyse