5. veřejné zasedání zastupitelstva městyse konané dne 1.3.2007

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Dešenice konaného dne 1.3.2007 v KD Dešenice

 

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

 

- návrhovou komisi ve složení:  p. Raišl, p. Kratejl, p. Pytel.

 

- ověřovatele zápisu ve složení: p. Sýkovorá, p. Šteinerová

 

- zapisovatelku p. Boučkovou

 

- realizaci oddychové zóny v prostoru požární nádrže v Dešenicích bez vybudování místní 

  komunikace.

 

- členství městyse Dešenice ve Svazu měst a obcí ČR

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu o činnosti rady

 

- zprávu o probíhajících pracích na akci Odkanalizování obcí Dešenice a Milence

 

- zprávu o průběhu příprav územního plánu

 

- změnu rozpočtové skladby dané vyhláškou Ministerstva financí č. 440/2006 Sb.

 

 

3. Zastupitelstvo městyse rozhodlo:

 

-  že usnesení rady budou doručována společně s podkladovými materiály pro veřejné zasedání ZM.

 

- o ponechat nevyčerpané účelové prostředky určené na nadnormativní části mezd za rok 2006 v celkové částce 151.222,-- Kč na účtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešenice

 

- o rozpočtové změně – snížení příspěvku ZŠ a MŠ Dešenice – nadnormativní části mezd

účtování. § 3119          pol. 5331        částka: snížení o  151.222,-- Kč

 

 

4. Zastupitelstvo městyse ukládá:

 

- p. Rejfkovi oslovit p. Brože, trv. bytem Dešenice na zpracování projektové dokumentace domovních přípojek a zjistit cenovou nabídku na její vypracování

 

 

5. Zastupitelstvo městyse souhlasí:

 

- s odložením oprav dvou kriticky ohrožených památek – kapličky jižně od potoka u domů Na Ovčím vrchu a kapličky severovýchodně od Děpotlic u bývalé cesty do Želivy

 

 

V Dešenicích dne 6.3.2007.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

 

 

………………………………..                                                        …………………………….

Stanislav Kindlman                                                                             RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                                      starosta městyse