12. veřejné mimořádné zasedání zastupiltelstva městyse konané dne 14.2.2008

12. zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14.2.2008 v klubovně SDH Děpoltice

Č.j. 116/2008

 

Program:

 

1. zahájení

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3. kontrola minulého usnesení, zpráva kontrolního výboru

4. zpráva o činnosti rady

5. diskuse

6. postup prací a financování 1.etapy odkanalizování – p. Plichta

7. projednání návrhu žádosti o dotace

8. projednání návrhů žádostí o dotace na investice v lesích městyse

9. projednání výběru poplatků za VHP

10. prodej pozemku k.ú. Divišovice

11. diskuse

12. usnesení

13. závěr

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Dešenice (dále jen ZM) zahájil v 17.05 hod. p. Rejfek, který přivítal přítomné členy ZM a hosty. Při zahájení přítomno 10 členů ZM, p. Čermáková se dostavila v 17.35 hod., omluveni: p. Král, p. Sýkorová, p. Šetlíková, p. Štembera. Pan starosta konstatoval, že veřejné mimořádné zasedání ZM bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání, ten byl schválen všemi přítomnými členy ZM. Před zahájením veřejného zasedání ZM proběhlo místní šetření k prodeji pozemků v k.ú. Divišovice, bude předmětem jednání.

 

Hlasování:        pro                  10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Barák, p. Pytel, p. Kratejl.

 

Hlasování:        pro                  10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Šteinerová, p. Vereš.

 

Hlasování:        pro                  9

                        proti                 0

                        zdržel se           1

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku p. Boučkovou.

 

Hlasování:        pro                  10

                        proti                 0

                        zdržel se           0

3. Kontrola usnesení č. 11 z veřejného zasedání ZM bude provedena na příštím veřejném zasedání ZM.

 

4. Zprávu o činnosti rady, která se k jednání sešla celkem 1x, přednesl místostarosta p. Kindlman, který seznámil přítomné se základními body jednání rady – možnost zakoupení nového služebního vozidla pro správu lesů, navýšení výdajů pro SDH Žíznětice, příprava oslav svátku žen, stanovisko k možnému odškodnění poškození hrobu p. Paškové.

ZM bere zprávu o činnosti rady na vědomí.

 

5. Diskuse – slovo starosty:

- Pan starosta sdělil, že na minulém zasedání byly projednávány žádosti o dotace, 19.2. proběhne obhajoba žádosti o rozšíření VO v Dešenicích, fi ČEZ nebyla schválena žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště u MŠ v Dešenicích.

- Městys podal žádost o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště v Dešenicích, na zhotovení územního plánu, bezdrátového rozhlasu, publikaci Dešenice v proměnách času, Šumavský koncert duchovní hudby. Celkový finanční objem dotace u podaných žádostí činí částku 2 886 080 Kč, vlastní podíl městyse částku 666 520 Kč. Pan starosta se domnívá, že nebylo nutné na minulém zasedání hlasovat např. proti výstavbě víceúčelového hřiště, neboť vyčíslený podíl městyse je vzhledem k výši dotací velmi malý. Dále pan starosta k tomuto poblému sdělil, že obce z oblasti, kde se má budovat americký radar, nebudou žádat o dotace, přestože pro ně vláda připravila další projekty. Důvodem je skutečnost, že tyto obce nemají na povinné podíly k dotacím, což v našem případě tato situace není.

- SMS ČR bylo zaregistrováno, 31. ledna proběhlo ustavující jednání, prvním předsedou se stal Jan Pijáček, starosta Vlčnova. Základním úkolem bude prosadit návrhy týkající se RUD, v březnu vyjde první zpravodaj. Sdružení chce vyvolat referenda týkající se např.  olympiády, chodníkového zákona.

- V současné době probíhají různé práce na tvrzi v Dešenicích – byl objednán stavebně historický průzkum (p. Andrle z Plzně), navazovat bude průzkum restaurátorů, je nutné posoudit statiku ojektu z důvodu výměny střešní krytiny předpokládá se i obnova šindele, řeší se odvodnění, zajištění zdiva před nadměrnou vlhkostí.

- Dále pan starosta informoval, že 1.3. proběhne masopustní průvod, bude navazovat masopustní zábava v hasičské zbrojnici v Dešenicích, 8.3. proběhne oslava svátku žen v KD Dešenice, pozvánky budou doručeny do všech domácností.

- Včera byl zahájen audit lesů městyse pod vedením JUDr. Krejbicha z Plzně, dnes přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007 pracovnicemi Krajského úřadu Plzeňského kraje.

- Fi VODOSPOL s.r.o. předložila výsledek hospodaření za uplynulý rok – výnosy i náklady jsou téměř stejné, došlo ke snížení odběru vody.

- Městys opětovně zadal zhotovení cenové nabídky na zasítění pozemku 111/3 v k.ú. Milence, bylo osloveno 6 firem, finančně bude oddělena část, na kterou je možné zažádat o dotaci. V případě prvního zadání o zhotovení nabídek na vybudování sítí došlo k některým „kulišárnám“, jak sdělil pan starosta.

- p. Šteinerová: proč je nájemné v pohostinství Dešenice v zimních měsících ve výši 500,-- Kč a v pohostinství Milence 2.000,-- Kč. Pan starosta sdělil, že rada městyse projednávala výši nájemného v pohostinství Dešenice a rozhodla pro letošní rok zachovat částky tak, jak jsou uvedené ve smlouvě (v zimních měsících je nájemné snížené na 500,-- Kč) z toho důvodu, že nebyly instalovány krbová kamna dle záměru schváleného v minulém roce.

- p. Šteinerová: proč masopustní veselice proběhne v hasičské zbrojnici v Dešenicích; p. Kindlman sdělil, že KD je příliš veliký, jsou zbytečné náklady na úhradu energií.

 

6. Hlavním bodem jednání bylo odkanalizování obcí Dešenice – Milence. Pan starosta sdělil, že do 10 dnů budou zahájeny opět stavební práce – bude se pokračovat směrem od p. Stuibera v Dešenicích ke koupališti. Panu  Plichtovi položil otázku, kdo bude hradit vícenáklady, neboť kanalizace je projektovaná souběžně s vodovodem.

Pan ing. Plichta – host veřejného zasedání, sdělil, že I.etapa je finančně zajištěná z MŽP, Plzeňský kraj uvolnil v loňském roce dotaci ve výši 1 mil. Kč, 20% nákladů bude hrazeno z rozpočtu městyse, v letošním roce bude dokončená. Na otázku hrazení vícenákladů uvedl, že projektanti i stavební dozor na tuto skutečnost poukázali, je nutné prozkoumat podkladové materiály dodané fi Vodospol, na základě kterých bylo projektováno. Dále pan Plichta sdělil, že dnes proběhlo jednání DSO Údolí pod Ostrým – v březnu bude vypsaná III.výzva OP ŽP (do konce června budou známé výsledky rozhodnutí o přidělení dotací) – o dotaci budou žádat všechny tři obce DSO, etapa bude rozdělena – bude vyjmuta velká část Hamrů z důvodu vysokých nákladů na 1 občana, v tomto případě se bude žádat samostatně. Zároveň bude zažádáno pro městys Dešenice o dotaci na rekonstrukci vodovodu. Na II. etapu odkanalizování se zpracovává finanční analýza, předpokladem je 80% hrazení nákladů z dotací.

- p. Rejfek: zda je možné podat samostatnou žádost na OP ŽP na výstavbu a obnovu vodovodů; p. Plichta sdělil, že u malých obcí je to možné pouze tam, kde je budovaná kanalizace, musí být podaná jedna žádost.

- p. Vereš: v případě, že nedojde k napojení Hamrů na ČOV Nýrsku, jak se bude vyvíjet výše stočného; výši bude řešit provozovatel ČOV fi Vodospol, byla uzavřena ústní dohoda DSO Úhlava, že výše stočného bude pro všechny členy stejná, rozdíl bude pouze v nákladech na energie u přečerpávaček; p. Rejfek sdělil, že není sjednaná dohoda písemně.

- p. Šroubek: každá ČOV je projektovaná na určitý objem, zda nebude problém s ředěním nákladů; p. Plichta sdělil, že objem kalů z nově napojených obcí bude zanedbatelný.

- p. Kratejl: zda není ohrožená dotace, neboť žádost podávají 3 obce, v Hamrech se zatím nic nerealizuje; pan Plichta sdělil, že v současné době probíhá I. etapa odkanalizování, která se týká Dešenic a Milenců s napojením na ČOV Nýrsko, nyní bude následovat druhá akce, kdy žadatelem bude DSO Údolí pod Ostrým – sdružení je zastřešující, každá obec si bude hradit svůj podíl na odkanalizování, II. etapa pro městys by měla mít finanční objem cca 18 mil. Kč.

- p. Šroubek: pokud by odkanalizování nebylo dořešeno do r. 2013, zda to bude hrazeno pouze z vlastních zdrojů; p. Plichta sdělil, že ano.

- p. Boučková: jak se bude postupovat v případě, že žádost o dotaci nebude kladně vyřízena; p. Plichta sdělil, že se bude žádat v dalších výzvách

ZM bere zprávu o odkanalizování obcí na vědomí.

 

7. Pan starosta seznámil přítomné členy s dalšími možnostmi o podání dotací. Sdělil, že byla podaná žádost ing. Fialou na rekonstrukce lesních cest, zároveň je možné žádat o dotace v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko. Oba návrhy spadají do programu veřejné podpory de minimis, v němž je stanoven maximální finanční objem na dobu 3 let. Je nutné rozhodnout, který z programů bude ZM podpořen. Pan starosta navrhuje podat obě žádosti, v případě kladného vyřízení by bylo nutné rozhodnout, který z projektů bude podpořen.

- p. Pytel: zda musí městys projekty předfinancovat; pan starosta sdělil, že ano, velké projekty je možné rozdělit na etapy

- p. Šroubek: oprava LC je ve výši cca 6 mil. Kč, jaký povrch se předpokládá, zda je zpracovaná studie, o jaké cesty se jedná; p. Fiala sdělil, že se jedná o kalené cesty, projektová dokumentace je vypracovaná

- p. Šroubek: v loňském roce probíhala těžba dřeva nad p. Lencovou v Děpolticích, cesty byly znečištěné, na skládce nepořádek, z příkopu neodtéká voda, z lesních techniků nikdo na situaci nereagoval, necitlivý přístup, nedostatečná kontrola pracoviště, cesty jsou v lese rozježděné, v jiných obcích je situace lepší

- p. ing. Fiala: Stav LC je velmi špatný, v LHP je vyznačena soustava cest, cesta nad p. Lencovou se nemá již využívat, skládky dřeva mají být o 100 m výš, bylo však nutné řešit kalamitu, jednalo se o náhradní řešení. O dotace z Programu rozvoje venkova je nutné zažádat co nejdříve, v loňském roce se zde přišlo o téměř 1 mil. Kč z důvodu, že nebyla dořešena žádost o pronájem pozemků s PF Klatovy. Upozornil na skutečnost, že časově se výsledky žádostí o rekonstrukci lesních cest a rekonstrukci tvrze nesejdou, otázkou není zda lesy nebo tvrz, ale hlavní je investice do lesů, z nichž městys získává zisk. Otázkou pro ZM je,  jak chce koncepčně řešit lesní cesty, pokud nebudou prováděné opravy, některé lokality nebude možné zpřístupnit a těžba zde nebude možná.

- p. Šroubek: ve Strážově je zaměstnán jeden lesní, město vlastní zhruba ½ výměry lesů jako má městys Dešenice, kompletně byla zpracovaná kalamita po orkánu Kyrril, stav v lesích je nesrovnatelně lepší

- p. Bouček: kdo hradí náklady v případě poškození cesty; p. Fiala sdělil, že po dodavatelích prací se požaduje např. navážka klesu, cesty u p. Lencové uhradil dodavatel prací na své náklady.

- p. Vereš: dle jeho názoru je možné podat obě žádosti o dotace, je možné, že výsledky budou známé ve stejný čas

- p. Kratejl: není uvedená výměra lesních cest, které mají být opraveny; p. Fiala sdělil, že výměry jsou uvedené na příloze – informace o dotacích

- p. Fialová: zda dojde k tomu, že dělníci budou schopni po ukončení prací uklidit pracoviště, některé z cest jsou uvedeny jako cyklotrasy, nedá se v současné době ani projít, na cestě z Děpoltic ke křížku je nasypaný popel

Zastupitelstvo městyse ukládá kontrolnímu výboru zkontrolovat stav cesty ke křížku v Matějovicích směrem na Děpoltice.

Pan Šroubek se nabídl, že zhodnotí cenovou nabídku na rekonstrukce lesních cest.

 

Zastupitelstvo následně hlasovalo a schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tvrze v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

 

Hlasování:        pro                  9

                        proti                 0

                        zdržel se           2

 

Hlasování o návrhu p. ing. Fialy na realizaci rekonstrukce lesních cest:

 

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

8. ZM projednalo a zamítlo prodej části pozemků ppč. 111/5 o výměře 1510 m2 a  111/4 o výměře 578 m2 vše v k.ú. Divišovice panu Stachovi, bytem Divišovice. Před zahájením veřejného zasedání proběhlo místní šetření ohledně prodeje výše uvedených pozemků. P. Fiala sdělil, že tyto pozemky jsou využívané ke skládkování dřeva, uvedl, že je proti prodeji těchto pozemků (v případě poškození plotu nebude za škody odpovědný, neboť zde nebude dostatek prostoru pro skládkování).

- p. Šteinerová: které pozemky byly ZM již schváleny; p. Rejfek sdělil, že byly schváleny části pozemků 111/19 a 111/2 v k.ú. Divišovice.

- p. Šroubek: zda žádost obsahuje i koupi části cesty; p. Fiala – zabírá krajnici

Hlasování o prodeji:

 

Hlasování:        pro                  7

                        proti                 3

                        zdržel se           1

 

9. Pan starosta informoval, že v pohostinství Milence je nainstalovaný výherní hrací přístroj na dobu 3 měsíců, otázkou pro zastupitelstvo je, zda vybírat místní poplatek za provoz VHP. Pan Vereš sdělil, že je proti umístění těchto zařízení. ZM rozhodlo ponechat VHP po dobu 3 měsíců, dále pak umístění zamítá. Zároveň rozhodlo, že po dobu 3 měsíců nebude vybírán místní poplatek.

 

 

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

10. Diskuse:

- p. Pytel: kdo rozhoduje o počtu zaměstnanců; pan starosta sdělil, že zaměstnavatel

- p. Šroubek: doporučuje provést audit lesů nejen ekonomický, ale i fyzický

- p. Kostlivý: služební auto by nemělo sloužit pouze lesním, ale i ostatním zaměstnancům městyse

- p. Fialová: nabídla p. starostovi, že s ním projede lesní cesty pro zhodnocení jejich stavu

 

11. Návrh usnesení přednesl p. Kratejl, ZM usnesení schvaluje.

 

 

Hlasování:        pro                  11

                        proti                 0

                        zdržel se           0

 

Přílohy:

- prezenční listiny

- prezenční listina hostů

 

 

V Dešenicích dne 22.2.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                          RSDr. Jan Rejfek

                                                                                                          starosta městyse

 

Ověřovatelé zápisu:      p. Šteinerová    .............................................................

 

 

 

p. Vereš          ..............................................................

Usnesení č. 12 z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14.2.2008 v klubovně hasičské zbrojnice v Děpolticích

 

 

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- program jednání

- návrhovou komisi ve složení: p. Barák, p. Kratejl, p. Pytel

- ověřovatele zápisu ve složení: p. p. Šteinerová, p. Vereš

- zapisovatelku zápisu: p. Boučkovou

- umístění VHP v pohostinství milence po dobu 3 měsíců

- posouzení cenové nabídky na rekonstrukce lesních cest p. Šroubkem

 

 

2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 

- zprávu o činnosti rady

- zprávu p. Plichty o odkanalizování obcí Dešenice - Milence

- rozbor hospodaření Dešenice za období 1-12/2007 předložený fi Vodospol s.r.o. Klatovy

 

3. Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 

- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tvrze v rámci přeshraniční spolupráce ČR –

  Svobodný stát Bavorsko

- návrh p. ing. Fialy na realizaci rekonstrukce lesních cest Rokelská a Hraniční

 

 

4. Zastupitelstvo městyse zamítlo:

 

-  prodej části pozemků ppč. 111/5 o výměře 1510 m2 a  111/4 o výměře 578 m2 vše v k.ú.

   Divišovice panu Stachovi, bytem Divišovice.

- umístění výherního hracího přístroje v pohostinství Milence

- vybírat místní poplatek za provoz VHP

 

 

5. Zastupitelstvo městyse ukládá kontrolnímu výboru:

 

- zkontrolovat stav cesty ke křížku v Matějovicích směrem na Děpoltice.

 

V Dešenicích dne 22.2.2008.

Zapsala Helena Boučková.

 

 

..........................................                                                    .................................................

Stanislav Kindlman                                                                 RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                          starosta městyse